Co to jest cache Memcached i jak z niego skorzystać?

Cache Mem­cached to sys­tem buforowa­nia pamię­ci, służą­cy do zwięk­szenia szy­bkoś­ci dzi­ała­nia dynam­icznych aplikacji inter­ne­towych. Potrafi prze­chowywać wyni­ki zapy­tań baz danych, wywołań API, a także ren­derowa­nia strony.

Za każdym razem, kiedy od strony użytkown­i­ka płynie zapy­tanie do wit­ryny, aplikac­ja sprawdza w Mem­cached, czy żądane dane zna­j­du­ją się w jego pamię­ci. Jeśli tak, wysyłane są one z niej do przeglą­dar­ki użytkown­i­ka. Jeśli nie, trafi­a­ją do użytkown­i­ka z bazy danych i równocześnie pobier­ane są do pamię­ci Mem­cached, aby czekać tam na kole­jne zapy­tanie.

Dodatkowo, Mem­cached aktu­al­izu­je prze­chowywane w pamię­ci podręcznej dane za każdym razem, gdy zosta­ją one zmienione w bazie danych. Sys­tem czyś­ci również cache po cza­sie, określonym w kluczu wygaśnię­cia.

Mem­cached zapew­nia skróce­nie cza­su gen­erowa­nia strony WWW, zwłaszcza gdy korzys­ta z niej równocześnie wielu użytkown­ików. Poniżej przed­staw­iamy przykład­owe przyspiesze­nie cza­su gen­erowa­nia stron sklepu opartego na opro­gramowa­niu PrestaShop, w przy­pad­ku, gdy dostęp­ne jest buforowanie Memached i kiedy go nie ma. (Im krót­szy czas gen­erowa­nia strony, tym lep­iej):

Jak skorzystać z Cache Memcached w aplikacji PrestaShop?

Funkc­ja Mem­cached jest domyśl­nie dostęp­na i włąc­zona. W przy­pad­ku chę­ci jej przy­wróce­nia po wcześniejszym usunię­ciu lub wyłącze­niu, zaloguj się do pan­elu zarządza­nia aplikacją, prze­jdź do zakład­ki Zaawan­sowaneWyda­jność, a następ­nie odna­jdź sekcję Cache (zna­j­du­je się ona na dole strony).

Włącz opcję Użyj pamię­ci podręcznej, zaz­nacz opcję CacheMem­cached, kliknij przy­cisk Dodaj ser­w­er i wpisz w ustaw­ieni­ach dane, jak na poniższym zrzu­cie ekranu (adres IP, port i wagę). Po wprowadze­niu ich kliknij przy­cisk Dodaj ser­w­er i potwierdź zmi­anę, naciska­jąc przy­cisk Zapisz.

Table of Contents