Jak umieścić kilka stron na jednym serwerze?

Struktura katalogów na serwerze

Ser­w­ery hostin­gowe pozwala­ją na umieszcze­nie na nich dowol­nej licz­by stron inter­ne­towych, które mogą dzi­ałać nieza­leżnie od siebie. Ilość stron jest w tym wypad­ku ogranic­zona jedynie powierzch­nią dyskową danego ser­w­era, przez­nac­zoną dla FTP, oraz przestrzenią przez­nac­zoną dla baz danych.

Każdy ser­w­er posi­a­da swój kat­a­log główny. Moż­na w nim utworzyć struk­turę pod­kat­a­logów, w których będą zamieszczane pli­ki stron www. Pli­ki osob­nych stron WWW należy więc umieszczać w kole­jnych, odpowied­nio nazwanych kat­a­lo­gach. Na te kat­a­lo­gi należy następ­nie przekierować dome­ny, za pomocą odpowied­nich ustaw­ień wykony­wanych w pan­elu Active.admin. Najłatwiejszym sposobem utworzenia struk­tu­ry kat­a­logów jest wyko­rzys­tanie do tego celu połączenia FTP/SFTP z ser­w­erem. Połącze­nie FTP/SFTP umożli­wia podgląd wszys­t­kich fold­erów i plików na ser­w­erze, a także pozwala na łatwą naw­igację między nimi.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?

Inną możli­woś­cią tworzenia nowych kat­a­logów na ser­w­erze jest defin­iowanie ich w chwili kon­fig­urowa­nia dome­ny poprzez odpowied­nie funkc­je pan­elu Active.admin naszego ser­w­era.

Podpinanie domen pod katalogi

Jeśli posi­adasz już utwor­zoną na ser­w­erze struk­turę kat­a­logów, należy przekierować dome­ny w pan­elu Active.admin tak, aby mogły one wyświ­et­lać zawartość im przez­nac­zoną. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Dome­nyWykaz domen. Przy każdej dome­nie wid­nieje infor­ma­c­ja, na jaki kat­a­log obec­nie kieru­je.

Dzię­ki tej infor­ma­cji, od razu po wejś­ciu w Wykaz domen ist­nieje możli­wość sprawdzenia, czy przekierowanie dome­ny na ser­w­erze jest praw­idłowe. Każ­da dom­e­na dodawana automaty­cznie do ser­w­era kieru­je na kat­a­log główny.

WAŻNE! W przy­pad­ku usług, które posi­ada­ją akty­wną Wiz­ytówkę Inter­ne­tową, dom­e­na przekierowywana jest automaty­cznie na kat­a­log /_wizytowka_/public. Jeśli więc dla danej dome­ny ma zostać zain­stalowana aplikac­ja z Autoin­sta­la­to­ra, należy najpierw upewnić się, że dom­e­na wskazu­je kat­a­log główny, lub też przekierować ją na kat­a­log główny przed prze­jś­ciem do Autoin­sta­la­to­ra.

W celu ustaw­ienia przekierowa­nia dome­ny na właś­ci­wy kat­a­log, w którym zna­j­du­ją się, lub zna­jdą się, pli­ki strony, kliknij w adres dome­ny widoczny na Wykazie domen, a następ­nie w oknie jej edy­cji, odna­jdź opcję Ustaw­ienia WWWPrzekierowanie WWW na kat­a­log na ser­w­erze. Widoczne będzie tu pole do wpisa­nia nazwy kat­a­logu, a także ikona, po kliknię­ciu w którą wyświ­et­lona zostanie lista dostęp­nych na ser­w­erze fold­erów.

Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wy fold­er i kliknij na jego nazwę. Nazwa wybranego folderu zostanie podświ­et­lona, a powyżej pojawi się peł­na ścież­ka dostępu do niego. Możesz również w tym miejs­cu utworzyć nowy kat­a­log. Upewnij się, że na górze drzewka podświ­et­lona jest nazwa (kat­a­log główny), wpisz nazwę nowego kat­a­logu w widocznym powyżej drzewka polu, a następ­nie kliknij przy­cisk Dodaj. Dom­e­na zostanie automaty­cznie na niego przekierowana.

Jeśli nowy kat­a­log chcesz utworzyć w ist­nieją­cym, na drzewku kat­a­logów wybierz właś­ci­wy fold­er, a następ­nie wpisz nazwę nowego i kliknij Dodaj. Pamię­taj jed­nak, że w nazwie kat­a­logu nie może znaleźć się spac­ja, zna­ki spec­jalne inne niż pod­kreśle­nie i myśl­nik, a także pol­skie litery.

Przekierowanie dome­ny na kat­a­log należy zatwierdz­ić naciska­jąc przy­cisk Wybierz, w oknie wyboru kat­a­logu, a następ­nie zachować zmi­any naciska­jąc przy­cisk Zapisz, w głównym oknie edy­cji dome­ny.

UWAGA! Jeśli nie możesz wybrać utwor­zonego przez siebie kat­a­logu, a na drzewku kat­a­logów, przy jego nazwie, wid­nieje ikona ze znakiem X, oznacza to, że kat­a­log nie został praw­idłowo nazwany i zaw­iera spację. Utwórz kat­a­log z praw­idłową nazwą, np. zastępu­jąc spację znakiem _ lub –, i przekieruj na niego domenę. Niepraw­idłowy kat­a­log usuń z poziomu FTP ser­w­era.

Dodatkowe ustawienia folderów w panelu Active.admin

W pan­elu Active.admin ser­w­era ist­nieje możli­wość dodatkowego zabez­pieczenia dostępu do kat­a­logu lub skryp­tów w nim zawartych. Możli­we jest również sprawdze­nie listy fold­erów i plików na ser­w­erze z poziomu Har­mono­gra­mu zadań.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Opis poszczegól­nych funkcji Active.admin

 

Table of Contents