Odzyskiwanie hasła do instalacji PrestaShop dla zaawansowanych

 

Jeśli zgu­biłeś dane logowa­nia lub ich nie pamię­tasz i nie jesteś w stanie zal­o­gować się do pan­elu zarządza­nia PrestaShop, masz możli­wość odzyska­nia dostępu do sklepu poprzez edy­cję odpowied­nich wpisów w bazie danych na ser­w­erze.

Logowanie do aplikacji php­MyAd­min, dzię­ki której moż­na w wygod­ny sposób zarządzać zawartoś­cią bazy danych, możesz zre­al­i­zować poprzez stronę https://mariadb.nazwa.pl/.

Co zrobić w przypadku gdy nie znam hasła do użytkownika bazy danych?

Ze względów bez­pieczeńst­wa, w pan­elu Active.admin ser­w­era nie moż­na wyświ­etlić aktu­al­nego hasła przyp­isanego do użytkown­i­ka bazy danych. Może ono być jed­nak zapisane w plikach kon­fig­u­ra­cyjnych strony zna­j­du­ją­cych się na FTP ser­w­era. W celu ustal­e­nia hasła użytkown­i­ka bazy danych postępuj według poniższych kroków.

  1. Zaloguj się na ser­w­er FTP (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?);
  2. Odszukaj w fold­erze, w którym wyko­nano insta­lację kat­a­log /app/config/ i otwórz zna­j­du­ją­cy się w nim plik parameters.php;
  3. W pliku odszukaj infor­ma­c­je o nazwie bazy danych oraz haśle do niej.
Jak ustalić nowe hasło do instalacji PrestaShop poprzez edycję bazy danych?

W celu ustanowienia nowego hasła do pan­elu admin­is­tra­cyjnego PrestaShop wykon­aj poniższe kro­ki.

  1. Zaloguj się do pan­elu php­MyAd­min (Sprawdź: php­MyAd­min);
  2. Po zal­o­gowa­niu do php­MyAd­min, kliknij w nazwę bazy danych, zna­j­du­jącej się w lewym, górnym rogu, a następ­nie odszukaj i kliknij w tabelę ps_employee;
  3. Kliknij w przy­cisk Edy­tuj;
  4. W try­bie edy­cji odszukaj rząd pass­wd i wybierz funkcję MD5. W polu obok wklej wartość cookie_key z pliku parameters.php i wpisz nowe hasło do pan­elu admin­is­tra­cyjnego PrestaShop.

  5. W celu zatwierdzenia wprowad­zonych zmi­an kliknij w przy­cisk Wykon­aj.
Table of Contents