Jak zarządzać modułami?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób moż­na zarządzać mod­uła­mi w Kreatorze WWW i WWW Pro. Dla Two­jej wygody, artykuł został podzielony na kil­ka częś­ci, dzię­ki czemu poszczególne zagad­nienia zostały wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy.

Zapoz­naj się z całą treś­cią artykułu, lub prze­jdź do intere­su­jącej Cię częś­ci:

Jak dodawać, usuwać i zmieniać moduły?

Mod­uły służą do umieszcza­nia na stron­ie tek­stu, obrazów, filmów, itd. Lista mod­ułów jest dostęp­na po zal­o­gowa­niu na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl w menu po lewej stron­ie.

Jak dodać mod­uł?

Wskaż kur­sorem jeden z mod­ułów i trzy­ma­jąc lewy klaw­isz myszy prze­ciąg­nij go i upuść na wybrane miejsce na pod­stron­ie (niebies­ka linia wskazu­je miejsce, gdzie zna­jdzie się mod­uł).

Jak zmienić ustaw­ienia mod­ułu?

Wskaż kur­sorem mod­uł i na środ­ku prawej krawędzi kliknij w ikonę koła zębat­ego.

Jak usunąć mod­uł?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie ikonę koła zębat­ego na środ­ku prawej krawędzi. Aby usunąć mod­uł kliknij ikonę kosza.

UWAGA! Mod­uł usuwa się wraz z całą zawartoś­cią. Aby przy­wró­cić omyłkowo usunię­ty mod­uł kliknij ikonę Cofnij (strza­ł­ka w lewo) w menu w lewej górnej częś­ci Kreato­ra.

Jak prze­nieść mod­uł w inne miejsce pod­strony?

Wskaż kur­sorem środek górnej krawędzi mod­ułu (kur­sor zmieni się w ikonę dłoni), prze­ciąg­nij go i upuść w docelowym miejs­cu.

Jak sko­pi­ować mod­uł wraz z zawartoś­cią?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie ikonę koła zębat­ego na środ­ku prawej krawędzi. Aby sko­pi­ować mod­uł kliknij ikonę kwadratów.

Jak zmienić rozmi­ar obrazu w mod­ule graficznym?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie ikonę roz­suwa­ją­cych się strza­łek w prawym dol­nym rogu mod­ułu (kur­sor zmieni się w ikonę strza­łek). Trzy­ma­jąc lewy klaw­isz myszy prze­suń kur­sor zmieni­a­jąc rozmi­ar obrazu.

Jak zmienić rozmi­ary mod­ułów w sąsiadu­ją­cych kolum­nach?

Jeśli w jed­nej sekcji na pod­stron­ie dodanych jest kil­ka sąsiadu­ją­cych mod­ułów, możesz zmieni­ać ich rozmi­ar. Aby to zro­bić wskaż kur­sorem niebieską pio­nową lin­ię odd­ziela­jącą mod­uły i trzy­ma­jąc lewy klaw­isz myszy prze­suń kur­sor w lewo lub pra­wo, zmieni­a­jąc rozmi­ar wybranego i sąsiadu­jącego mod­ułu.

Jak zarządzać modułem tytuł strony?

Mod­uł tytuł strony wyświ­et­la się domyśl­nie w lewym górnym rogu Two­jej wit­ryny i może zaw­ier­ać logo oraz tekst stanow­ią­cy tytuł wit­ryny.

Jak zmienić ustaw­ienia mod­ułu tytuł strony?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na środ­ku prawej krawędzi.

Co mogę zmienić w ustaw­ieni­ach tytułu strony?

 • Widoczność tytułu i logo (sam tytuł, tytuł i logo czy tylko logo);
 • kole­jność wyświ­et­la­nia logo i tytułu;
 • rodzaj, rozmi­ar i kolor czcion­ki (fontu);
 • wyróżnie­nie tytułu – pogru­bi­e­nie, pochyle­nie (kursy­wa), pod­kreśle­nie, zmi­ana wielkoś­ci liter;
 • kolor tła;
 • położe­nie – wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi;
 • określe­nie w pik­selach odstępów od krawędzi;
 • dodanie obramowa­nia – kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów.

Jak prze­nieść tytuł strony w inną część nagłówka?

Wskaż kur­sorem środek górnej krawędzi mod­ułu (kur­sor zmieni się w ikonę dłoni), prze­ciąg­nij go i upuść w docelowym miejs­cu.

WAŻNE! Nie jest możli­we prze­niesie­nie tytułu strony poza nagłówek.

Jak ukryć tytuł strony?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na zielonym tle w prawym górnym rogu nagłówka (nagłówek zostanie przysłonię­ty zielony­mi pasa­mi). W ustaw­ieni­ach sekcji nagłówka odz­nacz Tytuł jako widoczny ele­ment nagłówka.

Jak zarządzać modułem menu?

Mod­uł menu wyświ­et­la się domyśl­nie w nagłówku Two­jej wit­ryny. Menu zaw­iera wszys­tkie pod­strony, sekc­je oznac­zone kotwicą oraz odnośni­ki do innych stron, które zostały ustaw­ione jako widoczne w naw­igacji.

Jak dodać utwor­zoną pod­stronę w menu?

Kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu. Kliknij nazwę pod­strony, którą chcesz dodać w menu, zaz­nacz opc­je Strona widocz­na w naw­igacjiStrona pub­licz­na i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Pamię­taj, by zapisać i opub­likować wprowad­zone zmi­any, by stały się widoczne dla wszys­t­kich użytkown­ików.

Jak zmienić ustaw­ienia mod­ułu menu?

Wskaż kur­sorem mod­uł menu, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na środ­ku prawej krawędzi.

Co mogę zmienić w ustaw­ieni­ach menu?

 • Prze­jść do ustaw­ień drzewka stron;
 • rodzaj, rozmi­ar i kolor czcion­ki (fontu); moż­na ustal­ić różne kolory dla pod­stron wyświ­et­lanych i pod­strony wskazanej kur­sorem;
 • wyróżnie­nie tytułu – pogru­bi­e­nie, pochyle­nie (kursy­wa), pod­kreśle­nie, zmi­ana wielkoś­ci liter;
 • kolor tła;
 • ustaw­ie­nie położe­nia – wyrów­nanie do lewej, środ­ka lub prawej krawędzi;
 • określe­nie w pik­selach odstępu od krawędzi;
 • dodanie obramowa­nia – kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów.

Jak prze­sunąć menu w inną część nagłówka?

Wskaż kur­sorem środek górnej krawędzi mod­ułu (kur­sor zmieni się w ikonę dłoni), prze­ciąg­nij go i upuść w docelowym miejs­cu.

WAŻNE! Nie jest możli­we prze­niesie­nie menu poza nagłówek.

Jak ukryć menu?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na zielonym tle w prawym górnym rogu nagłówka (nagłówek zostanie przysłonię­ty zielony­mi pasa­mi). W ustaw­ieni­ach sekcji nagłówka odz­nacz Menu jako widoczny ele­ment nagłówka.

W menu wit­ryny poza pod­stron­a­mi możesz dodać link (odnośnik) do innej strony inter­ne­towej. Aby to zro­bić kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu, a następ­nie kliknij przy­cisk DODAJ LINK.

Jakie pola są wyma­gane?

 • Nazwa strony — wpisz nazwę, która ma wyświ­et­lać się w menu
 • Adres docelowy — wpisz poprawny adres URL, do którego ma prowadz­ić link

Jakie opc­je dodatkowe są dostęp­ne?

 • Otwórz w nowym oknie — kliknię­cie w link w menu otworzy pod­stronę w nowym oknie/nowej kar­cie. Nieza­z­nacze­nie opcji spowodu­je, że link otworzy się w aktu­al­nym oknie
 • Link widoczny w naw­igacji — zaz­nacze­nie spowodu­je, że link będzie widoczny w menu wit­ryny
 • Link do sitemapy — zaz­nacze­nie spowodu­je wyświ­etle­nie linku do mapy wit­ryny (adres docelowy automaty­cznie zmieni się na /sitemap.html)

Po uzu­pełnie­niu wyma­ganych pól i wybra­niu opcji dodatkowych kliknij przy­cisk Zatwierdź. Link pojawi się jako dodatkowy wpis w menu wit­ryny.

Jak włączyć lub wyłączyć moduł wyszukiwarki?

Mod­uł wyszuki­war­ki pozwala na przeszuki­wanie zawartoś­ci pod­stron. Możesz go umieś­cić w nagłówku (by wyświ­et­lał się na każdej pod­stron­ie) lub w treś­ci (by wyszuki­war­ka była widocz­na na wybranej pod­stron­ie).

Jak dodać wyszuki­warkę w nagłówku?

Wskaż kur­sorem mod­uł menu, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na zielonym tle w prawym górnym rogu nagłówka (nagłówek zostanie przysłonię­ty zielony­mi pasa­mi). W ustaw­ieni­ach sekcji nagłówka zaz­nacz Wyszuki­war­ka jako widoczny ele­ment nagłówka.

Jak prze­nieść wyszuki­warkę w inną część nagłówka?

Wskaż kur­sorem środek górnej krawędzi mod­ułu (kur­sor zmieni się w ikonę dłoni), prze­ciąg­nij go i upuść w docelowym miejs­cu.

WAŻNE! Wyszuki­war­ki dodanej w nagłówku nie moż­na prze­nieść poza nagłówek.

Jak ukryć wyszuki­warkę w nagłówku?

Wskaż kur­sorem mod­uł, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na zielonym tle w prawym górnym rogu nagłówka (nagłówek zostanie przysłonię­ty zielony­mi pasa­mi). W ustaw­ieni­ach sekcji nagłówka odz­nacz Wyszuki­war­ka jako widoczny ele­ment nagłówka.

Jak dodać wyszuki­warkę w treś­ci pod­strony?

Z menu po lewej stron­ie prze­ciąg­nij mod­uł Szukaj i umieść go w wybranym miejs­cu pod­strony.

Jak sprawić, by nagłówek przewijał się wraz z zawartością strony?

Nagłówek wit­ryny zaw­ier­a­ją­cy logo, tytuł strony i menu domyśl­nie jest zakotwic­zony w górnej częś­ci strony (nie wyświ­et­la się przy przewinię­ciu). Możesz go jed­nak ustaw­ić w taki sposób, by przewi­jał się w wraz z zawartoś­cią pod­strony.

Jak zmienić ustaw­ienia nagłówka?

Wskaż kur­sorem mod­uł menu, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego na zielonym tle w prawym górnym rogu nagłówka (nagłówek zostanie przysłonię­ty zielony­mi pasa­mi). W ustaw­ieni­ach sekcji nagłówka zaz­nacz opcję Przyp­nij do góry strony. Aby zmi­any stały się widoczne, zapisz i opub­likuj stronę.

Table of Contents