Jak przekierować domenę na hosting w nazwa.pl?

Jeśli Two­ja strona inter­ne­towa i/lub kon­ta pocz­towe utwor­zone są w ramach usłu­gi Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e‑Sklep, Kreator lub Strona WWW, przekieruj domenę na swo­ją usługę w nazwa.pl.

W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny. Ter­az odna­jdź na liś­cie domen tę właś­ci­wą, a następ­nie kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1), widoczny po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

Wybierz zakład­kę Przekierowanie na usługę w nazwa.pl (1), po czym zaz­nacz opcję zgod­ną z dany­mi posi­adanej usłu­gi:

  • Usłu­ga w Twoim Pan­elu Klien­ta (2) – jeśli docelowa usłu­ga hostin­gowa zna­j­du­je się w tym samym Pan­elu co dom­e­na, wybierz z listy rozwi­janej iden­ty­fika­tor właś­ci­wej usłu­gi (3);
  • Usłu­ga w innym Pan­elu Klien­ta (4) – jeśli docelowa usłu­ga zna­j­du­je się również w nazwa.pl, lecz w innym Pan­elu niż dom­e­na, wpisz jej iden­ty­fika­tor w akty­wnym wów­czas polu (5).

Po ustaw­ie­niu właś­ci­wej kon­fig­u­racji, kliknij przy­cisk ZMIEŃ (6), który zna­j­du­je się na samym dole strony. Jeśli na wybranej usłudze hostin­gowej ma dzi­ałać wyłącznie strona inter­ne­towa dla dome­ny, nato­mi­ast kon­ta pocz­towe mają dzi­ałać w ramach paki­etu pocz­towego Cloud­Mail, wybierz zakład­kę Ustaw­ienia Zaawan­sowane, a następ­nie w sekcji Przekierowanie pocz­ty dokon­aj właś­ci­wych ustaw­ień.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na paki­et pocz­towy w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny?

WAŻNE! Pamię­taj, że zmi­ana przekierowa­nia będzie w pełni skutecz­na dopiero po rozpropagowa­niu jej w Internecie, co zwyk­le trwa do 24 godzin. W tym cza­sie, strona i/lub pocz­ta mogą nie dzi­ałać poprawnie.

Po przekierowa­niu dome­ny w Pan­elu Klien­ta, należy również pamię­tać o doda­niu jej na ser­w­erze, czyli w pan­elu Active.admin wybranej usłu­gi. Jeśli dom­e­na została przekierowana na usługę w tym samym Pan­elu Klien­ta, to automaty­cznie zostanie dodana do Active.admin. Domyśl­nie, wskazy­wała będzie kat­a­log główny ser­w­era lub kat­a­log wiz­ytów­ki. Jeśli pli­ki strony zna­j­du­ją się w innym kat­a­logu lub usłudze, zaloguj się do pan­elu Active.admin i wskaż właś­ci­wy kat­a­log lub usługę.

Jeśli dom­e­na została przekierowana na usługę w innym Pan­elu Klien­ta, to nie zostanie automaty­cznie dodana. Należy dodać ją ręcznie w Active.admin ser­w­era i przekierować na właś­ci­wy kat­a­log lub usługę.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak umieś­cić kil­ka stron na jed­nym ser­w­erze?

UWAGA! Za pomocą Przekierowa­nia na usługę w nazwa.pl nie należy przekierowywać dome­ny na posi­adany w nazwa.pl ser­w­er VPS. Iden­ty­fika­tor ser­w­era VPS nie będzie widoczny na rozwi­janej liś­cie usług, przy opcji Usłu­ga w Twoim Pan­elu Klien­ta. Iden­ty­fika­tor ser­w­era VPS nie powinien być wpisy­wany w polu przy opcji Usłu­ga w innym Pan­elu Klien­ta. Przekierowanie dome­ny na ser­w­er VPS należy wykon­ać za pomocą Ręcznej kon­fig­u­racji DNS.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?

 

Table of Contents