Co to jest serwer WWW?

Ser­w­er WWW, inaczej ser­w­er hostin­gowy, to usłu­ga pole­ga­ją­ca na udostęp­nie­niu powierzch­ni dyskowej przez­nac­zonej na stronę inter­ne­tową, prze­chowywanie plików na FTP, kon­ta pocz­towe i bazy danych. Ser­w­ery różnią się przede wszys­tkim para­me­tra­mi, których porów­nanie znaleźć moż­na na stron­ie nazwa.pl. W przy­pad­ku linii ser­w­erów Cloud­Host­ing, dostęp­ne wari­anty sprawdz­ić moż­na po prze­jś­ciu do zakład­ki HOSTING i zaz­nacze­niu właś­ci­wej opcji (1). Aby poz­nać dokładne infor­ma­c­je na tem­at ich para­metrów, należy kliknąć przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (2).

Zarządzanie ser­w­era­mi hostin­gowy­mi możli­we jest poprzez pan­el Active.admin. Aby zal­o­gować się do niego, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak mogę zamówić ser­w­er WWW?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie hostingiem

 

Table of Contents