Jak zamówić certyfikat SSL?

W celu zamówienia cer­ty­fikatu SSL w nazwa.pl prze­jdź na stronę https://www.nazwa.pl/certyfikaty-ssl/ i wybierz intere­su­ją­cy Cię rodzaj usłu­gi.

Następ­nie wskaż czy dokonu­jesz zakupu jako fir­ma lub oso­ba pry­wat­na i w oknie z pod­sumowaniem zamówienia kliknij przy­cisk Wskaż domenę.

Jeśli nie zal­o­gowałeś się uprzed­nio do Pan­elu Klien­ta, wyświ­etli się okno logowa­nia. Zaloguj się do Pan­elu Klien­ta (1) poda­jąc swój Login i Hasło (2) i wciśnij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Jeśli nie masz jeszcze kon­ta w nazwa.pl w tym momen­cie masz również możli­wość jego założe­nia. Po zal­o­gowa­niu się do Pan­elu Klien­ta wskaż domenę lub wpisz nazwę tej, dla której zamaw­iasz cer­ty­fikat SSL, a następ­nie kliknij przy­cisk KONTYNUUJ.

Po wskaza­niu dome­ny zapoz­naj się z pod­sumowaniem zamówienia oraz reg­u­laminem usłu­gi, zaak­cep­tuj reg­u­lamin, zaz­nacza­jąc check­box, a następ­nie kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

Ostat­nim krok­iem będzie wybór odpowiada­jącej Ci formy płat­noś­ci. Po opłace­niu usłu­gi, cer­ty­fikat należy odpowied­nio skon­fig­urować w Pan­elu Klien­ta, a kiedy zostanie wydany trze­ba go zain­stalować na ser­w­erze, na którym zna­j­du­ją się pli­ki strony. Po opłace­niu usłu­gi cer­ty­fikat należy odpowied­nio skon­fig­urować w Pan­elu Klien­ta, a kiedy zostanie wydany należy go zain­stalować na ser­w­erze, na którym zna­j­du­ją się pli­ki strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Czym jest cer­ty­fikat SSL i jak go uru­chomić?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Czym jest CSR i jak go wygen­erować?

Table of Contents