Gdzie znajdę aktualny cennik usług?

Aktu­al­ny cen­nik usług zna­j­du­je się na głównej stron­ie www.nazwa.pl, w zakład­ce CENTRUM POMOCY, widocznej w dol­nej częś­ci strony, po kliknię­ciu odnośni­ka Cen­ni­ki. Możli­we jest również bezpośred­nie prze­jś­cie do cen­ników, poprzez sko­rzys­tanie z linku https://www.nazwa.pl/cennik/.

Po prze­jś­ciu na stronę https://www.nazwa.pl/cennik/ wyświ­et­lona zostanie lista dostęp­nych w nazwa.pl rodza­jów usług, a po kliknię­ciu we właś­ci­wy jej rodzaj, pojaw­ią się szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at ceny danej usłu­gi.

Table of Contents