Korzyści ze stosowania certyfikatu SSL

Jakie korzyści niesie stosowanie certyfikatu SSL?

Stosowanie cer­ty­fikatu SSL niesie ze sobą szereg korzyś­ci, wśród których moż­na wymienić:

 • wiary­god­ność wit­ryny i zau­fanie klien­tów

  Wraz ze wzrostem świado­moś­ci inter­nautów, doty­czącej potenc­jal­nych zagroże­ni­ach pojaw­ia­ją­cych się pod­czas korzys­ta­nia z Inter­ne­tu, widać zwracanie szczegól­nej uwa­gi na bez­pieczeńst­wo przekazy­wanych danych, pod­czas, np. dokony­wa­nia zakupów online. Posi­adanie cer­ty­fikatu SSL przez wit­rynę e‑commerce pozwala zwięk­szyć wiary­god­ność sklepu inter­ne­towego w oczach użytkown­ików i w efek­cie pozwala osiągnąć lep­sze wyni­ki sprzedażowe.

 • zabez­piecze­nie przed phishingiem

  Phish­ing to pod­szy­wanie się pod jakąś wit­rynę inter­ne­tową, celem wyłudzenia danych takich jak, np. loginy i hasła czy numer kar­ty kredy­towej. Posi­adanie cer­ty­fikatu SSL pozwala potwierdz­ić aut­en­ty­czność Two­jej strony WWW.

 • pozy­ty­wny wpływ na pozy­cjonowanie

  Google punk­tu­je strony korzys­ta­jące z cer­ty­fikatów SSL. Posi­adanie cer­ty­fikatu oznacza zatem wyższą pozy­cję w wynikach wyszuki­wa­nia, a co za tym idzie więcej osób ma szan­sę trafić na Two­ją stronę.

 • możli­wość korzys­ta­nia z HTTP/2

  Pro­tokół HTTP/2 wpły­wa pozy­ty­wnie na szy­bkość wyświ­et­la­nia strony inter­ne­towej. Korzys­tanie z pro­tokołu HTTP/2 jest możli­we jedynie w przy­pad­ku posi­ada­nia cer­ty­fikatu SSL.

 • zgod­ność z rekomen­dacją wynika­jącą z ustawy o RODO

  Przepisy ustawy o RODO nie infor­mu­ją wprost o obow­iązku korzys­ta­nia z cer­ty­fikatów SSL na stronach inter­ne­towych. Niem­niej jed­nak, w artykule 32. przed­staw­ione zostały wyma­gania, jakie musi spełnić admin­is­tra­tor i pod­miot przetwarza­ją­cy dane osobowe, w celu zapewnienia ich ochrony. Zgod­nie z brzmie­niem ust. 1. tego artykułu, powin­no się stosować między inny­mi szyfrowanie danych osobowych. Takie szyfrowanie danych osobowych, przesyłanych drogą elek­tron­iczną, zapew­nia właśnie cer­ty­fikat SSL.

Należy pamię­tać, że posi­adanie cer­ty­fikatu SSL zapo­b­ie­ga wyświ­et­la­niu przez przeglą­dar­ki inter­ne­towe komu­nikatów o niebez­piecznym połącze­niu, które najczęś­ciej powodu­ją rezy­gnację z odwiedzenia wit­ryny inter­ne­towej przez użytkown­i­ka. Ma to szczególne znacze­nie w przy­pad­ku sklepów inter­ne­towych, gdyż może skutecznie zniechę­cić klien­ta do zakupu w takim sklepie.

Table of Contents