Jak dodać obsługę nowej domeny na serwerze CloudHosting e‑Sklep?

 

Aby dom­e­na mogła być obsługi­wana w ramach ser­w­era Cloud­Host­ing e‑Sklep wyku­pi­onego w nazwa.pl, oprócz praw­idłowego jej przekierowa­nia w Pan­elu Klien­ta (lub u jej zewnętrznego rejes­tra­to­ra, jeżeli nie była zaku­pi­ona w nazwa.pl), należy dodać ją do pan­elu Active.admin właś­ci­wego ser­w­era i przekierować na wybrany kat­a­log zaw­ier­a­ją­cy pli­ki strony www.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na host­ing w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

W przy­pad­ku, gdy w Pan­elu Klien­ta dom­e­na posi­a­da Przekierowanie na usługę w nazwa.pl, a usłu­ga e‑Sklepu zna­j­du­je się w tym samym Pan­elu Klien­ta co dom­e­na, zosta­je ona automaty­cznie dodana do obsłu­gi w pan­elu Active.admin jako dom­e­na dodatkowa. Jeśli dom­e­na zosta­je przekierowana na usługę zna­j­du­jącą się w innym Pan­elu Klien­ta lub też zosta­je dla niej skon­fig­urowana Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS, albo jest ona przekierowana bezpośred­nio u jej zewnętrznego rejes­tra­to­ra, konieczne jest dodanie jej w pan­elu Active.admin, w celu obsłu­gi na ser­w­erze.

Jeśli nie masz pewnoś­ci, czy dom­e­na została automaty­cznie dodana do Active.admin, przed wybraniem opcji jej dodawa­nia prze­jdź w pan­elu Active.admin do właś­ci­wej zakład­ki i zwery­fikuj, czy dom­e­na zna­j­du­je się na liś­cie. Aby zal­o­gować się do pan­elu Active.admin, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl (1), następ­nie wpisz swo­ją Nazwę użytkown­i­ka i Hasło (2) i kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

W pan­elu Active.admin prze­jdź do zakład­ki Dome­nyWykaz domen i sprawdź czy jej adres nie wid­nieje na liś­cie lub sko­rzys­taj z wyszuki­war­ki domen zna­j­du­jącej się w prawym górnym rogu.

Pró­ba ponownego doda­nia do ser­w­era dome­ny, która się już na nim zna­j­du­je, zakończy się komu­nikatem błę­du. W przy­pad­ku wyświ­etle­nia się komu­nikatu błę­du, ponown­ie sprawdź wykaz domen.

W celu doda­nia dome­ny do ser­w­era, prze­jdź w pan­elu Active.admin do zakład­ki Dome­nyDodaj domenę. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia dome­ny, który podzielony jest na kil­ka sekcji. W każdej z nich należy dokon­ać odpowied­nich ustaw­ień.

 1. Dom­e­na – wpisz nazwę dodawanej dome­ny.
 2. Ustaw­ienia ogólne – zaw­iera dodatkowe opc­je:
  • Dom­e­na głów­na – wybierz z listy rozwi­janej czy Two­ja dom­e­na ma być domeną główną dla ser­w­era [opc­ja o nazwie brak (jako dom­e­na głów­na)], czy też ma być domeną dodatkową dla iden­ty­fika­to­ra ser­w­era lub innej dome­ny głównej zna­j­du­jącej się już na ser­w­erze. Ustaw­ie­nie dome­ny jako głównej umożli­wi wybranie jej z listy w trak­cie tworzenia kont e‑mail, dzię­ki czemu każ­da dom­e­na będzie posi­adała nieza­leżne od siebie kon­ta.
  • Wyłącz obsługę pocz­ty – opc­ja, którą zaz­naczyć moż­na wyłącznie dla dome­ny dodatkowej; sko­rzys­taj z niej, jeśli obsłu­ga strony ma pozostać na kon­fig­urowanym ser­w­erze, a obsłu­ga pocz­ty prowad­zona będzie na innym.
  • Wyłącz obsługę WWW – opc­ja, którą zaz­naczyć moż­na wyłącznie dla dome­ny dodatkowej; sko­rzys­taj z niej, jeśli obsłu­ga pocz­ty pozostać ma na kon­fig­urowanym ser­w­erze, a obsłu­ga strony prowad­zona będzie na innym. W przy­pad­ku, kiedy Two­ja strona zna­j­du­je się na kon­fig­urowanym ser­w­erze, nie zaz­naczaj tej opcji.
 3. Inter­preter — wybierz, czy strona dla dodawanej dome­ny obsługi­wana będzie w tech­nologii PHP, czy Node.js (Sprawdź: Tech­nolo­gia Node.js)
 4. Ustaw­ienia WWW – zaw­iera opc­je przekierowa­nia na właś­ci­wy kat­a­log lub usługę dodatkową:
  • Przekierowanie na e‑Sklep – wybierz właś­ci­wą insta­lację sklepu;
  • Przekierowanie WWW na kat­a­log na ser­w­erze – wybierz właś­ci­wy fold­er z plika­mi strony.

  Opc­ja Przekierowanie na usługę Strona WWW na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing e‑Sklep jest nieak­ty­w­na.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Zapisz, aby dom­e­na została dodana do ser­w­era. W ten sam sposób możesz dodać do ser­w­era również adres sub­dome­ny.

Table of Contents