Jakie są rodzaje domen?

Wśród domen inter­ne­towych dostęp­nych do bezpośred­niej rejes­tracji wyróż­ni­amy dome­ny najwyższego poziomu (TLDs – top-lev­el domains) oraz dome­ny drugiego poziomu (SLDs – sec­ond-lev­el domains) – wyko­rzysty­wane przez oper­a­torów rejestrów.

Dome­ny najwyższego poziomu dzie­limy na:

 • gen­eryczne (gTLDs – gener­ic top-lev­el domains), w tym:
  • glob­alne: np. .com, .net, .org;
  • europe­js­ka: .eu;
 • kra­jowe (ccTLDs – coun­try code top-lev­el domains), np. .pl, .de, .it;
 • spon­sorowane (sTLDs – spon­sored top-lev­el domains), np. .gov, .aero, .tel;

Wśród domen drugiego poziomu (SLDs – sec­ond-lev­el domains) może­my wyróżnić:

 • funkcjon­alne – .com.pl, .biz.pl, .info.pl, .net.pl, .org.pl, a także .auto.pl, .edu.pl, .media.pl, .nieruchomosci.pl, .sklep.pl, .szkola.pl, .turystyka.pl, itd.
 • region­alne – zaw­ier­a­jące nazwy miejs­cowoś­ci, np. .warszawa.pl, .waw.pl, .wroclaw.pl lub regionu np. .mazury.pl, .pomorskie.pl, .slask.pl

Wyróż­ni­amy również specy­ficzne typy domen:

 • IDN (Inter­na­tion­al­ized Domain Name) – czyli takie, które zaw­ier­a­ją zna­ki diakry­ty­czne; dome­ny z rozsz­erze­niem .pl już od 2003 roku mogą zaw­ier­ać pol­skie litery: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, np. gżegżółka.pl
 • nTLD (new gener­ic top-lev­el domains) – nie­ofic­jal­ny skrót, częs­to uży­wany dla określe­nia kilkuset najnowszych rozsz­erzeń domen, np. .xyz, .web­site, .Accoun­tant.

Do niedaw­na, więk­szość z zare­je­strowanych domen najwyższego poziomu stanow­iły dome­ny kra­jowe, zarządzane przez wyz­nac­zone do tego insty­tuc­je. W przy­pad­ku dome­ny .pl nadrzęd­nym rejes­tra­torem jest NASK, czyli Naukowa i Aka­demic­ka Sieć Kom­put­erowa.

Część domen najwyższego poziomu jest dostęp­na wyłącznie dla ściśle określonych odbior­ców, np. dom­e­na .aero przez­nac­zona jest dla pod­miotów z branży lot­niczej, dom­e­na .ngo dla pozarzą­dowych orga­ni­za­cji non– prof­it, dom­e­na .gov dla insty­tucji rzą­dowych, a dom­e­na .mil dla wojs­ka Stanów Zjed­noc­zonych. Dome­ny .eu, również należące do najwyższego poziomu, dostęp­ne są wyłącznie dla mieszkańców Unii Europe­jskiej, Islandii, Liecht­en­steinu lub Nor­wegii oraz dla firm, mają­cych siedz­ibę na tym tere­nie.

Jak widać, dom­e­na już samym rozsz­erze­niem może wskazy­wać na zakres dzi­ałal­noś­ci, stąd wybór odpowied­niego rozsz­erzenia jest kwest­ią istot­ną. Jeśli Two­ja strona ma być odwiedzana przez ludzi z całego świa­ta, dobrym wyborem będzie rejes­trac­ja dome­ny glob­al­nej. Jeżeli Two­ja fir­ma ma dzi­ałać na tere­nie Europy, warto zare­je­strować taką z rozsz­erze­niem .eu. W przy­pad­ku, gdy strona będzie odwiedzana przez oso­by z Pol­s­ki, wybierz domenę .pl.

Listę wszys­t­kich dostęp­nych rozsz­erzeń domen zna­jdziesz na naszej stron­ie https://nazwa.pl/ po wpisa­niu nazwy dome­ny w pole wyszuki­war­ki (1), kliknię­ciu przy­cisku WYSZUKAJ DOMENĘ (2), a następ­nie DODAJ WIĘCEJ ROZSZERZEŃ (3).

Poza rozsz­erzeni­a­mi, dome­ny różnią się także:

 • zasada­mi pub­likacji danych Abo­nen­ta;
 • ter­minem ponownej rejes­tracji po zakończe­niu poprzed­niego okre­su abona­men­towego;
 • pro­ce­durą trans­feru dome­ny pomiędzy rejes­tra­tora­mi.
Table of Contents