Dlaczego warto mieć domenę?

Dom­e­na to nie tylko adres w przeglą­darce, ale także wiz­ytówka Two­ja lub Two­jej firmy. Posi­adanie odpowied­niej nazwy strony www. jest ważne pod wielo­ma wzglę­da­mi:

  • uwiary­god­nie­nie mar­ki Dom­e­na potrafi decy­dować o tym, czy strona wzbudzi zau­fanie. Wiary­god­nie brzmią­cy adres wit­ryny może spraw­ić, że użytkown­i­cy chęt­niej ją odwiedzą. Fir­ma czy oso­ba będzie doce­ni­ana za pro­fesjon­al­izm i dbałość o swój wiz­erunek.
  • ele­ment brandin­gu Nazwy dome­ny uży­wa się także w mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych oraz ele­men­tach iden­ty­fikacji wiz­ual­nej. Dobrze, gdy jest ona łat­wa do zapamię­ta­nia, także poprzez zas­tosowanie pop­u­larnych rozsz­erzeń, np. .com, .eu czy .pl.
  • rez­erwac­ja adresu Nawet jeśli nie chcesz w tym momen­cie tworzyć strony inter­ne­towej, warto zabez­pieczyć odpowied­nią domenę na przyszłość. W innym przy­pad­ku może zostać wyku­pi­ona przez inne pod­mio­ty, co sprawi, że po zbu­dowa­niu wit­ryny będziesz musi­ał zad­owolić się mniej atrak­cyjnym adresem. W rezulta­cie sta­niesz się posi­adaczem adresu, który użytkown­i­cy mogą postrze­gać jako mniej wiary­god­ny, co z kolei może przy­czynić się do sko­rzys­ta­nia z ofer­ty konkuren­cyjnych firm.
  • możli­wość korzys­ta­nia z pocz­ty e‑mail Adres e‑mail z nazwą włas­nej dome­ny jest częś­ciej uznawany przez odbior­ców jako god­ny zau­fa­nia, a dostar­czane z takiego adresu wiado­moś­ci, rzadziej są trak­towane jako spam. Użytkowanie wiary­god­nego adresu zmniejsza również ryzyko, że ktoś pod­szy­je się pod Two­ją markę.

Table of Contents