Migracja poczty e‑mail z zewnętrznego serwera

Czym jest migracja poczty?

Jeżeli posi­adasz kon­to e‑mail, założone na ser­w­erze w innej fir­mie, możesz w bard­zo prosty sposób prze­nieść zawartość swo­jej skrzyn­ki z tego ser­w­era na swój ser­w­er w nazwa.pl. Real­iza­c­ja takiej migracji jest możli­wa wów­czas, gdy ser­w­er źródłowy (czyli ten, z którego kopi­u­je­my pocztę) udostęp­nia połącze­nie ze skrzynką e‑mail przez pro­tokół IMAP.

Jeżeli chcesz prze­nieść zawartość skrzyn­ki e‑mail z innego ser­w­era utrzymy­wanego w nazwa.pl lub pomiędzy dwoma skrzynka­mi utwor­zony­mi na tym samym ser­w­erze w nazwa.pl, zapoz­naj się ze spec­jal­nym artykułem opisu­ją­cym sposób wyko­na­nia tego rodza­ju migracji.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Przenosze­nie zawartoś­ci kont e‑mail pomiędzy ser­w­era­mi nazwa.pl

Jak dane są wymagane?

Adres ser­w­era IMAP: może nim być nazwa dome­ny, adres ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej lub nazwa hos­ta IMAP. Adres ten należy potwierdz­ić u usłu­go­daw­cy obec­nej usłu­gi pocz­ty lub sprawdza­jąc wartość aktu­al­nie ustaw­ioną w reko­rdzie MX dome­ny.

Port ser­w­era: dla połączenia szyfrowanego wpisz 993.

Kon­to e‑mail: wpisz pełny adres e‑mail przenos­zonego kon­ta.

Hasło: podaj aktu­alne hasło dostępowe do migrowanego kon­ta e‑mail.

Jak rozpocząć migrację poczty?

Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Dodaj kon­to e‑mail i utwórz nowe kon­to pocz­towe, na które wiado­moś­ci mają zostać prze­nie­sione.

WAŻNE! Upewnij się, że powierzch­nia dyskowa utwor­zonego kon­ta jest więk­sza, niż ilość miejs­ca zaj­mowanego przez wiado­moś­ci e‑mail na przenos­zonym kon­cie.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak założyć skrzynkę e‑mail na ser­w­erze

Aby wykon­ać migrację pocz­ty, prze­jdź w pan­elu Active.admin do zakład­ki Pocz­ta -> Migrac­ja pocz­ty i wypełnij for­mu­la­rz.

 1. Kon­to, z którego migru­jesz pocztę:
  • Adres ser­w­era IMAP: uzyskaj go od usłu­go­daw­cy ser­w­era;
  • Port ser­w­era: domyśl­ny port to 993;
  • Kon­to e‑mail: wpisz adres e‑mail, z którego wiado­moś­ci mają zostać prze­nie­sione;
  • Hasło: wpisz aktu­alne hasło do przenos­zonego kon­ta.
 2. Kon­to, do którego migru­jesz pocztę:
  • Dom­e­na: wybierz domenę główną, dla której utwor­zone zostało kon­to na ser­w­erze nazwa.pl;
  • Kon­to e‑mail: wybierz kon­to, do którego wiado­moś­ci mają zostać prze­nie­sione.

Upewnij się, że wszys­tkie dane zostały poprawnie wpisane, a następ­nie kliknij przy­cisk Zapisz, aby rozpocząć migrację.

Pomyślne zakończe­nie migracji zostanie potwierd­zone wyświ­etle­niem komu­nikatu w pan­elu Active.admin oraz wiado­moś­cią wysłaną na adres lub adresy e‑mail oso­by kon­tak­towej podane w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl.

Dlaczego wystąpił błąd przy próbie rozpoczęcia migracji?

Pod­czas migracji mogą wys­tąpić następu­jące błędy. Zapoz­naj się z opisem przed­staw­ionych poszczegól­nych przy­pad­ków.

 • Powierzch­nia dyskowa wybranego kon­ta jest zbyt mała: na doty­chcza­sowym kon­cie e‑mail zna­j­du­je się więcej wiado­moś­ci, niż może pomieś­cić ustaw­iona powierzch­nia zarez­er­wowana dla nowego kon­ta w nazwa.pl. Prze­jdź do zakład­ki Pocz­ta -> Wykaz kont e‑mail, kliknij nazwę kon­ta, następ­nie przy­cisk Edy­tuj i w szczegółach kon­ta zwięk­sz jego zarez­er­wowaną powierzch­nię.

  WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zwięk­szyć pojem­ność skrzyn­ki e‑mail

 • Pro­tokół IMAP nie jest dostęp­ny lub włąc­zony na ser­w­erze, z którego pocz­ta jest przenos­zona. W ustaw­ieni­ach zewnętrznego kon­ta włącz pro­tokół IMAP lub skon­tak­tuj się z usłu­go­daw­cą ser­w­era.
 • Numer por­tu jest niepoprawny: dla szyfrowa­nia SSL/TLS wpisz port 993, dla szyfrowa­nia STARTTLS wpisz port 143.
 • Hasło jest niepoprawne: upewnij się, że wpisu­jesz aktu­alne hasło do przenos­zonego kon­ta.
Jak sprawdzić, czy poczta została prawidłowo przeniesiona na wskazane konto?

Zaloguj się do nowego kon­ta e‑mail na stron­ie poczta.nazwa.pl, a następ­nie sprawdź struk­turę fold­erów skrzyn­ki. Po zakońc­zonej migracji, na liś­cie fold­erów pojaw­ią się dodatkowe, zaw­ier­a­jące wiado­moś­ci sko­pi­owane z kon­ta zewnętrznego.

Table of Contents