Jak na serwerze VPS zainstalować LAMP – Linux, Apache, MySQL i PHP?

 • Pomoc
 • Serwery VPS
 • Jak na serwerze VPS zainstalować LAMP – Linux, Apache, MySQL i PHP?

 

LAMP to skrót oznacza­ją­cy Linux, Apache, MySQL i PHP. Są to cztery pod­sta­wowe kom­po­nen­ty wyma­gane do uru­chomienia ser­w­era, które dostęp­ne są jako wolne i otwarte opro­gramowanie. W przy­pad­ku ser­w­erów VPS, kom­po­nen­ty instalowane są poprzez kon­solę tek­stową. W tym celu, należy zal­o­gować się do ser­w­era poprzez połącze­nie SSH, uży­wa­jąc danych użytkown­i­ka root (Sprawdź: Logowanie do ser­w­era VPS).

 1. Jak zain­stalować sys­tem oper­a­cyjny Lin­ux?

  Ser­w­ery VPS dostęp­ne w nazwa.pl posi­ada­ją zain­stalowany sys­tem Lin­ux, w jed­nej z pię­ciu dostęp­nych dys­try­bucji. Domyśl­ną dys­try­bucję należy wybrać w chwili zamówienia ser­w­era.

  W dowol­nej chwili ist­nieje możli­wość zmi­any wer­sji sys­te­mu na ser­w­erze, poprzez prze­bu­dowanie instancji w pan­elu Hori­zon (Sprawdź: Zmi­ana dys­try­bucji sys­te­mu oper­a­cyjnego Lin­ux na ser­w­erze VPS).

 2. Jak zain­stalować ser­w­er Apache – na przykładzie sys­te­mu Debian?
  • w kon­soli wpisz polece­nie:

   su -

   lub

   sudo su -
  • uak­tu­al­nij pack­age repos­i­to­ry index polece­niem:

   apt-get update
  • domyśl­ną nazwą pacz­ki ser­w­era Apache jest apache2; zain­staluj paczkę uży­wa­jąc komendy:

   apt-get ‑y install apache2

  • aby uru­chomić ser­w­er Apache2, wpisz:

   sys­tem­ctl start apache2.service
  • aby sprawdz­ić sta­tus ser­w­era Apache2, wpisz:

   sys­tem­ctl sta­tus apache2.service

  • aby zatrzy­mać ser­w­er Apache2, wpisz:

   sys­tem­ctl stop apache2.service
  • aby zrestar­tować ser­w­er Apache2, wpisz:

   sys­tem­ctl restart apache2.service

  Aby potwierdz­ić poprawne dzi­ałanie, przetes­tuj ser­w­er Apache. W tym celu, w pasku adresowym przeglą­dar­ki wpisz adres IP posi­adanego ser­w­era VPS. Jeśli insta­lac­ja ser­w­era została praw­idłowo przeprowad­zona, w przeglą­darce zostanie wyświ­et­lona domyśl­na strona infor­ma­cyj­na ser­w­era Apache.

  W sys­temie oper­a­cyjnym Debian, domyśl­ny kat­a­log ser­w­era Apache to /var/www/html/, nato­mi­ast główny plik kon­fig­u­ra­cyjny zna­j­du­je się w /etc/apache2/apache2.conf. Dodatkowe pli­ki kon­fig­u­ra­cyjne znaleźć moż­na w kat­a­logu /etc/apache2/, zgod­nie ze struk­turą:

  /etc/apache2/
  |– apache2.conf
  | ‘– ports.conf
  |– mods-enabled
  | |– *.load
  | ‘– *.conf
  |– conf-enabled
  | ‘– *.conf
  ‘– sites-enabled
  ‘– *.conf

 3. Jak zain­stalować ser­w­er baz danych Mari­aDB – na przykładzie sys­te­mu Debian?

  Mari­aDB jest rozwinię­ciem MySQL. Opro­gramowanie Mari­aDB w wer­sji 5.5 jest w pełni zgodne z MySQL 5.5.

  • aby zain­stalować Mari­aDB, wpisz polece­nie:

   apt-get ‑y install mari­adb-serv­er

  • po pomyśl­nej insta­lacji, zabez­piecz Mari­aDB, wykonu­jąc kole­jne kro­ki wywołane polece­niem:

   mysql_secure_installation
  • wpisz obec­ne hasło do kon­ta root;

  • wyświ­et­lony zostanie komu­nikat o praw­idłowym uży­ciu hasła i prze­jś­ciu do kole­jnych kroków;

  • ustaw hasło dla kon­ta root, aby zag­waran­tować, że nikt bez odpowied­niej auto­ryza­cji nie zalogu­je się do kon­ta użytkown­i­ka Mari­aDB; w wier­szu Change the root pass­word? [Y/n], wpisz y;

  • wpisz nowe hasło dla użytkown­i­ka root i powtórz je w kole­jnym wier­szu;

  • po praw­idłowym ustaw­ie­niu hasła, wyświ­et­lone zostaną infor­ma­c­je na tem­at użytkown­ików anon­i­mowych; możli­wość ich uży­cia przewidziana jest ze wzglę­du na testy i łatwiejszą insta­lację, jed­nakże, przed uru­chomie­niem bazy danych należy wyłączyć tą opcję; w wier­szu Remove anony­mous users? [Y/n], wpisz y;

  • użytkown­ik root powinien mieć możli­wość łączenia się jedynie z bieżącej lokaliza­cji (local­host), a więc należy wyłączyć zdal­ny dostęp; w wier­szu Dis­al­low root login remote­ly [Y/n], wpisz y;

  • domyśl­nie Mari­aDB tworzy bazę danych o nazwie „test”, dostęp­ną dla każdego użytkown­i­ka; jest ona również przewidziana ze wzglę­du na testy; przed uru­chomie­niem bazy danych należy ją wyłączyć, a więc w wier­szu Remove test data­base and access to it? [Y/n], wpisz y;

  • aby wymusić naty­ch­mi­as­towe wprowadze­nie zmi­an, przeładuj priv­i­lege tables; w wier­szu Reload priv­i­lage tables now? [Y/n], wpisz y;

  • po wyko­na­niu powyższych wskazówek, insta­lac­ja Mari­aDB będzie zabez­piec­zona.

 4. Jak zain­stalować PHP – na przykładzie sys­te­mu Debian?

  Ser­w­er Apache domyśl­nie obsługu­je jedynie pli­ki z rozsz­erzeni­a­mi .html. Aby dodać obsługę plików .php, zain­staluj PHP i jego rozsz­erze­nie dla ser­w­erów Mari­aDB.

  • aby zain­stalować PHP 7, użyj komendy:

   apt-get ‑y install php php-mysq

  • po poprawnej insta­lacji, zrestar­tuj ser­w­er Apache polece­niem:

   sys­tem­ctl restart apache2.service
  • aby potwierdz­ić dzi­ałanie PHP 7, umieść plik z rozsz­erze­niem .php w domyśl­nym kat­a­logu ser­w­era, czyli /var/www/html uży­wa­jąc komendy:

   vi /var/www/html/info.php
  • powyższe polece­nie otworzy edy­cję pliku info.php, w którym należy umieś­cić tekst:

   <?php phpin­fo(); ?>

  • zapisz i zamknij edy­towany plik, uży­wa­jąc kom­bi­nacji klaw­isz Esc + :wq.

  Zwery­fikuj praw­idłowe zain­stalowanie PHP poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglą­dar­ki adresu IP serwera/info.php. Jeśli wszys­tkie czyn­noś­ci zostały praw­idłowo przeprowad­zone, wyświ­et­lone zostaną infor­ma­c­je na tem­at PHP.

Table of Contents