Jak włączyć Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie dla serwera CloudHosting e‑Sklep?

 

W nazwa.pl ist­nieje możli­wość zamówienia Dedykowanego adresu IP dla usłu­gi ser­w­era serii Cloud­Host­ing e‑Sklep. Korzys­tanie z Dedykowanego adresu IP elimin­u­je potenc­jalne utrud­nienia jakie mogą wys­tąpić w przy­pad­ku współdzie­le­nia go z inny­mi użytkown­ika­mi. Każdy adres IP posi­a­da określoną rep­utację, która może zostać obniżona, np. w sytu­acji wysył­ki spa­mu z określonej dome­ny pracu­jącej na danym adresie IP i umieszcze­niu go na czarnych lis­tach RBL. Z list tych korzys­ta­ją fil­try antys­pamowe na ser­w­er­ach w Polsce i na świecie, co potenc­jal­nie może powodować prob­le­my w prowadze­niu komu­nikacji mailowej.

Współdzie­le­nie adresu IP niesie ze sobą ryzyko, że wysłane przez Ciebie wiado­moś­ci będą odrzu­cane przez hostin­gi odbior­ców, pomi­mo iż spam nie był rozsyłany z Two­jego ser­w­era, ale z ser­w­era innego użytkown­i­ka, o iden­ty­cznym adresie IP. Współdzie­le­nie adresu IP może również skutkować utrud­nieni­a­mi w dzi­ała­niu ser­wisów WWW w przy­pad­ku ataku typu DDoS, pole­ga­jącego na wysyła­niu olbrzymiej licz­by danych na poje­dynczy adres IP w celu prze­ciąże­nia ser­w­era lub łącza. W skra­jnym przy­pad­ku, kiedy taki atak został­by przeprowad­zony przez osobę użytku­jącą iden­ty­czny adres IP, w kon­sek­wencji nastąpiła­by bloka­da wymi­any ruchu z tego adresu, a co za tym idzie wszys­tkie usłu­gi przes­tały­by dzi­ałać praw­idłowo.

Dedykowany adres IP daje gwarancję, że:

  • dzi­ała­nia innych użytkown­ików nie osłabią rep­utacji IP użytkowanego przez Ciebie, gdyż Twój adres IP jest unikalny,
  • ata­ki typu DDoS wymier­zone w innych użytkown­ików lub przeprowad­zone przez współużytkown­i­ka IP nie spowodu­ją utrud­nień w dzi­ała­niu Two­jego ser­wisu inter­ne­towego.
Wiele osób, tworząc swo­je strony w obcych językach, umieszcza je na ser­w­er­ach w Polsce, ale jed­nocześnie chce, aby były one postrze­gane tak, jak strony z danego kra­ju. Taką możli­wość daje Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie z lokaliza­cją na tere­nie Niemiec, Francji, Włoch, Hisz­panii lub Wielkiej Bry­tanii.
Jak zamówić usługę Dedykowanego adresu IP dla e‑Sklepu?
Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie moż­na uru­chomić w dowol­nym momen­cie, w trak­cie korzys­ta­nia z usłu­gi. Moż­na zde­cy­dować się na jego zakup także równole­gle ze składaniem zamówienia na ser­w­er. Oczy­wiś­cie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sko­rzys­tać z geolokaliza­cji IP na tere­nie Pol­s­ki – wszys­tko zależy od naszych pref­er­encji w tym zakre­sie.

Jeśli posi­adasz już akty­wną usługę e‑Sklepu, zamówienia Dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie możesz dokon­ać w Pan­elu Klien­ta. W tym celu zaloguj się na stron­ie https://nazwa.pl/panel/ (1), wpisu­jąc swój Login i Hasło (2) i klika­jąc przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Następ­nie w Pan­elu Klien­ta, postępuj według poniższych kroków.

  1. Prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gie‑Sklep (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2)
  2. Po otwar­ciu okna Szczegóły e‑Sklepu, na kar­cie INFORMACJE OGÓLNE (1) kliknij w przy­cisk ZAMÓW (2), zna­j­du­ją­cy się w sekcji Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie
  3. Po otwar­ciu koszy­ka z pod­sumowaniem Two­jego zamówienia wybierz kraj lokaliza­cji adresu IP (1), zapoz­naj się z Reg­u­laminem usłu­gi hostin­gowej i zaz­nacz akcep­tację jego warunk­ów (2), a następ­nie kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (3).

Złoże­nie zamówienia spowodu­je automaty­czne wygen­erowanie fak­tu­ry pro­for­ma, która dostęp­na będzie w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci. Po zak­się­gowa­niu wpłaty i aktywacji Dedykowanego adresu IP, na kon­tak­towy adres e‑mail otrzy­masz powiadomie­nie, a Dedykowany adres IP będzie widoczny w Pan­elu Klien­ta, na kar­cie INFORMACJE OGÓLNE zna­j­du­jącej się w Szczegółach ser­w­era.

Dla usłu­gi Dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie możesz domówić również usługę Reverse DNS. Dowiedz się, czym ona jest i jak ją zamówić (Sprawdź: Ustaw­ie­nie RevDNS (PTR) dla dedykowanego adresu IP).
Table of Contents