Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Każdy admin­is­tra­tor danych, który powierza nazwa.pl swo­je dane osobowe, powinien, zgod­nie z wymoga­mi RODO, zawrzeć umowę Powierzenia Przetwarza­nia Danych Osobowych. Aby to zro­bić, prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Two­je daneumowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych (1) i kliknij przy­cisk Generuj umowę (2).

Wyświ­et­lony zostanie gen­er­a­tor umów podzielony na kil­ka sekcji:

  1. DANE IDENTYFIKACYJNE UMOWY – zaw­iera dane, na jakie zawarta zostanie umowa. Są one (1) pobier­ane automaty­cznie z zakład­ki Two­je danezmi­ana danych i dostęp­nej tam kar­ty DANE IDENTYFIKACYJNE. Przed zawar­ciem umowy upewnij się, że dane te są poprawne, a w razie koniecznoś­ci, sko­ryguj je (Sprawdź: Jak zmienić dane do fak­tu­ry?).

    Wyjątek, w pobier­anych danych, stanowi imię i nazwisko w polu reprezen­towany przez (2). Te dane, pobier­ane są z zakład­ki Two­je danezmi­ana danych i dostęp­nej tam kar­ty OSOBA KONTAKTOWA. Przed wygen­erowaniem umowy upewnij się, że imię i nazwisko tej oso­by, podane w Pan­elu, zgodne jest z pozostały­mi dany­mi, na jakie Pan­el został zare­je­strowany, a w przy­pad­ku firmy, że jest to oso­ba upoważniona do jej reprezen­towa­nia. W razie koniecznoś­ci, zmień dane na właś­ci­we (Sprawdź: Two­je dane).

    Przykład­owo, jeśli osobą kon­tak­tową w Pan­elu jest pra­cown­ik firmy, który zaj­mu­je się infor­maty­czną obsługą posi­adanych w nazwa.pl usług, przed wygen­erowaniem umowy, należy tym­cza­sowo zmienić jego imię i nazwisko w Pan­elu, na dane właś­ci­ciela lub współwłaś­ci­ciela firmy, którzy upoważnieni są do jej reprezen­towa­nia zgod­nie z doku­men­ta­mi reje­strowy­mi. Po wygen­erowa­niu umowy i jej akcep­tacji przez nazwa.pl, możli­wa będzie ponow­na zmi­ana danych oso­by kon­tak­towej, na poprzed­nie.

  2. DANE POWIERZANE DO PRZETWARZANIA – zaw­iera zakres danych, które zostaną powier­zone nazwa.pl i będą w ramach umowy przetwarzane. Zaz­nacz kat­e­gorie danych (1), które chcesz powierzyć, a jeśli nie są one widoczne na liś­cie, kliknij odnośnik Dodaj inne dane (2) i wpisz właś­ci­wy rodzaj danych (3). Jeśli chcesz dodać więcej kat­e­gorii, każdą wpisz w nowym wier­szu, uży­wa­jąc odnośni­ka dodawa­nia.
  3. DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII – zaw­iera możli­wość wybra­nia, czy powierzyć przetwarzanie danych szczegól­nych kat­e­gorii, a jeśli tak, to w jakim zakre­sie. Jeśli nie chcesz powierzać takich danych, zaz­nacz opcję Admin­is­tra­tor Danych oświad­cza, że nie powierza (1). Jeśli jed­nak chcesz powierzyć takie dane, zaz­nacz check­box przy drugiej opcji i wybierz kat­e­gorie powierzanych danych szczegól­nych (2).
  4. ADRES KONTAKTOWY KLIENTA (POCZTA E‑MAIL) – zaw­iera adres e‑mail, na który przesyłana będzie kore­spon­denc­ja związana z zawar­ciem, wykony­waniem lub zmi­aną Umowy. Adres ten (1) pobier­any jest z zakład­ki Two­je danezmi­ana danych i dostęp­nej tam kar­ty OSOBA KONTAKTOWA. Jest to adres wpisany jako pier­wszy. Przed zawar­ciem umowy, sprawdź, czy adres ten jest praw­idłowy, a w razie koniecznoś­ci, dokon­aj jego zmi­any (Sprawdź: Jak zmienić kon­tak­towy adres e‑mail w Pan­elu Klien­ta?).

    Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza i wery­fikacji wprowadzanych w nim danych, kliknij poniżej przy­cisk WYGENERUJ PODGLĄD UMOWY (2).

Zapoz­naj się w wygen­erowanym podglą­dem umowy i ponown­ie zwery­fikuj zawarte w niej dane. Jeśli chcesz je zmienić, kliknij na samym dole przy­cisk EDYCJA DANYCH (1). Jeśli wszys­tkie dane i treść umowy są zgodne, kliknij przy­cisk AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY (2).

Otrzy­masz komu­nikat potwierdza­ją­cy złoże­nie wniosku. Zostanie on automaty­cznie przekazany do wery­fikacji przez nazwa.pl. Po kliknię­ciu przy­cisku LISTA UMÓW, wyświ­et­lony zostanie ich wykaz.

Aby sprawdz­ić w dowol­nej chwili sta­tus złożonego wniosku, prze­jdź do zakład­ki Two­je daneumowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych (1). Zobaczysz tutaj numer umowy (2), jej sta­tus (3), a jeśli zostanie już ona zawarta, to sprawdzisz daty rozpoczę­cia i zakończenia jej obow­iązy­wa­nia (4). Poniżej numeru umowy zna­j­du­je się również odnośnik Szczegóły (5), dzię­ki które­mu sprawdzisz dodatkowe infor­ma­c­je jej doty­czące.

Po kliknię­ciu odnośni­ka Szczegóły, wyświ­et­lone zostaną dodatkowe infor­ma­c­je jej doty­czące. W sekcji UMOWA (1), zna­jdziesz numer umowy, daty rozpoczę­cia i zakończenia jej obow­iązy­wa­nia oraz sta­tus. W sekcji DANE POWIERZANE DO PRZETWARZANIA (2) sprawdzisz, jaki zakres danych do przetwarza­nia został wybrany. W sekcji DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII (3) zwery­fiku­jesz, czy powier­zone zostały dane szczególne, a jeśli tak, zobaczysz jakich kat­e­gorii. Jeśli chcesz anu­lować złożony wniosek, kliknij przy­cisk ANULUJ (4). Sta­tus umowy, po potwierdze­niu anu­lowa­nia wniosku, zostanie zmieniony na odrzu­cona.

Jeśli chcesz pobrać akty­wną umowę, prze­jdź do zakład­ki Two­je daneumowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych (1), a następ­nie kliknij odnośnik Pobierz (2), widoczny poniżej numeru akty­wnej umowy i zapisz plik z umową. Możesz również kliknąć odnośnik Szczegóły (3), a następ­nie kliknąć odnośnik Pobierz, który widoczny będzie pod numerem umowy na stron­ie zaw­ier­a­jącej jej szczegóły.

Jeśli na zawartej już umowie chcesz zmienić zakres przetwarzanych danych, pod­miot będą­cy Admin­is­tra­torem danych lub dane Admin­is­tra­to­ra, wygeneruj wniosek o nową umowę. Po jej obus­tron­nym zaak­cep­towa­niu, nowa umowa zastąpi doty­chcza­sową. Aby wypowiedzieć umowę, prze­jdź do zakład­ki Two­je daneumowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych, a następ­nie kliknij odnośnik Szczegóły, zna­j­du­ją­cy się poniżej numeru akty­wnej umowy. Na stron­ie szczegółów umowy, kliknij przy­cisk WYPOWIEDZENIE, widoczny na samym dole strony.

Jeśli zgło­sisz wypowiedze­nie umowy, pamię­taj o obow­iązku zaprzes­ta­nia przetwarza­nia danych w ter­minie 30 dni lub o koniecznoś­ci zawar­cia nowej umowy Powierzenia Przetwarza­nia Danych Osobowych. Powiadomie­nie o upły­wie ter­minu zakończenia umowy zostanie przesłane na adresy e‑mail oso­by kon­tak­towej, zdefin­iowane w Pan­elu. Jeśli Twój wniosek o zawar­cie umowy PPDO został odrzu­cony, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl, wprowadź wyma­gane zmi­any, a następ­nie ponown­ie wygeneruj i zaak­cep­tuj podgląd umowy.

Table of Contents