Przywracanie wygasłych domen

Co to jest domena wygasła i kiedy następuje wygasanie?

Każ­da zare­je­strowana dom­e­na posi­a­da swo­ją datę ważnoś­ci oraz właś­ci­wy sta­tus. Jeśli do koń­ca daty ważnoś­ci dome­ny nie zostanie opła­cone jej przedłuże­nie na kole­jny okres abona­men­towy, prze­jdzie ona w stan wygasa­nia. Wiąże się to z zaprzes­taniem dzi­ała­nia usług z nią związanych. Strona inter­ne­towa z jej adresem nie będzie wyświ­et­lana, a kon­ta pocz­towe z nią połąc­zone przes­taną odbier­ać i wysyłać wiado­moś­ci. Nie będzie również możli­we zal­o­gowanie się do kon­ta e‑mail w dome­nie, poprzez stronę poczta.nazwa.pl.

Aby sprawdz­ić sta­tus i datę ważnoś­ci dome­ny, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny. W nagłówkach listy domen widoczne są nazwy kol­umn Sta­tus (1) oraz Data wygaśnię­cia (2). Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę i sprawdź, jaki ma sta­tus i do kiedy jest waż­na. Waż­na dom­e­na posi­a­da sta­tus zare­je­strowana.

Jeśli dom­e­na ma sta­tus do usunię­cia, oznacza to brak wpłaty za jej przedłuże­nie. Ist­nieje możli­wość przy­wróce­nia dome­ny wygasłej w określonym dla jej rodza­ju cza­sie i na określonych warunk­ach.

Kiedy można przywrócić domenę i na jakich warunkach?

Przy­wróce­nie rejes­tracji dome­ny związane jest z dodatkową opłatą, doliczaną do nowej pro­formy, jaka pojawi się po upłynię­ciu daty ważnoś­ci. Wznowie­nie dzi­ała­nia dome­ny po dacie wygaśnię­cia, wyma­ga więc opłace­nia przy­wróce­nia i przedłuże­nia dome­ny. Aktu­al­ny cen­nik domen, w tym kwo­ta opłaty za przy­wróce­nie dome­ny, zna­j­du­je się na stron­ie https://www.nazwa.pl/cennik/cennik-domen/. Każdy rodzaj dome­ny posi­a­da określony czas jej wygasa­nia, w trak­cie którego moż­na ją przy­wró­cić.

 1. Dome­ny pol­skie (.pl):
  • przy­wróce­nie dome­ny możli­we do trzy­dzi­estego dnia po zakończe­niu daty ważnoś­ci;

  • pro­for­ma dostęp­na w Pan­elu Klien­ta, obow­iązu­je opła­ta za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny.

 2. Dome­ny europe­jskie (.eu):
  • przy­wróce­nie dome­ny możli­we do czter­dzi­estego dnia po dacie ważnoś­ci;

  • pro­for­ma dostęp­na w Pan­elu Klien­ta, obow­iązu­je opła­ta za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny.

 3. Dome­ny glob­alne (.com, .net, .org, .biz, .info)
  • przy­wróce­nie dome­ny możli­we zwyk­le do siedemdziesiątego dnia po dacie ważnoś­ci, jed­nakże z pewny­mi zas­trzeże­ni­a­mi:

    • do czter­dzi­estego dnia od daty wygaśnię­cia, pro­for­ma dostęp­na w Pan­elu Klien­ta, obow­iązu­je opła­ta za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny;

    • od czter­dzi­estego pier­wszego do siedemdziesiątego dnia od daty wygaśnię­cia, dom­e­na prze­chodzi w kwaran­tan­nę, z której moż­na ją reak­ty­wować; obow­iązu­je opła­ta za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny, którą należy wnieść najpóźniej do sześćdziesiątego siód­mego dnia od zakończenia okre­su ważnoś­ci;

    • w celu reak­tywacji dome­ny z kwaran­tan­ny i uzyska­nia pro­formy, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl;

    • od siedemdziesiątego pier­wszego do siedemdziesiątego piątego dnia od daty wygaśnię­cia, przy­wróce­nie ani reak­tywac­ja dome­ny nie będą możli­we.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Ter­min ważnoś­ci dome­ny i jego przedłuże­nie

Dlaczego dla wygasłej domeny globalnej serwery DNS są inne niż w Panelu Klienta?

Po zakończe­niu okre­su rejes­tracji dome­ny glob­al­nej (.com, .net, .org, .biz, .info) następu­je automaty­cz­na zmi­ana ser­w­erów DNS na następu­jące:

 • ns1-expired.netart-registrar.com
 • ns2-expired.netart-registrar.com

Zmi­ana taka wprowad­zona jest w NetArt Sp. z o.o., będącego akredy­towanym rejes­tra­torem domen glob­al­nych, i nie jest widocz­na w kon­fig­u­racji dome­ny w Pan­elu Klien­ta. Skutkiem zmi­any ser­w­erów DNS jest brak wyświ­et­la­nia strony związanej z adresem dome­ny oraz brak dostępu do kont pocz­towych utwor­zonych w jej ramach.

Jaka jest różnica pomiędzy statusem „do usunięcia”, a usunięciem domeny?

Sta­tus do usunię­cia infor­mu­je o braku wpłaty za przedłuże­nie dome­ny. Jeśli odpowied­nio szy­bko zostanie doko­nana wpła­ta za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny, sta­tus ponown­ie zmieni się na zare­je­strowana. Dom­e­na zosta­je całkowicie usunię­ta dopiero po upłynię­ciu określonej licz­by dni, w trak­cie których nie zostanie przy­wró­cona. Aby mieć więc pewność, że nie zostanie usunię­ta, opłać pro­for­mę ter­mi­nowo.

W przy­pad­ku wnoszenia opłaty za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny, dokon­aj jej poprzez Pan­el Klien­ta (Sprawdź: Jak rozliczyć płat­ność on-line (kar­ta, szy­b­ki przelew)?), a jeśli wykonu­jesz stan­dar­d­owy przelew poprzez kon­to bankowe, wygeneruj z sys­te­mu bankowego potwierdze­nie wyko­na­nia przelewu i prześlij niezwłocznie jego skan lub zdję­cie na adres kontakt@nazwa.pl.

Kiedy opłacona domena w statusie „do usunięcia” będzie dostępna?

Po zak­się­gowa­niu środ­ków za przy­wróce­nie i przedłuże­nie dome­ny, jej sta­tus w Pan­elu Klien­ta ule­ga zmi­an­ie na zare­je­strowana i widocz­na sta­je się jej zak­tu­al­i­zowana data ważnoś­ci. Samo przedłuże­nie dome­ny, która była w sta­tusie do usunię­cia, nie powodu­je naty­ch­mi­as­towego przy­wróce­nia jej dzi­ała­nia. Zachodzi bowiem, w tej sytu­acji, konieczność propa­gacji dome­ny w sieci, tak samo jak w przy­pad­ku zmi­any jej kon­fig­u­racji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny?

 

Table of Contents