Jak wypłacić środki zgromadzone w Programie Partnerskim?

Wyna­grodze­nie w Pro­gramie Part­ner­skim nazwa.pl ewidencjonowane jest za pomocą punk­tów. Zgro­mad­zone punk­ty moż­na wymienia się na złotów­ki. Należy zro­bić to w prze­ciągu 12 miesię­cy od ich przyz­na­nia. Punk­ty rozliczane są w sto­sunku 1 pkt = 1 zł net­to. Zgro­mad­zone w ten sposób środ­ki mogą zostać wypła­cone na wskazane kon­to bankowe lub też przekazane na kon­to nad­płat w Pan­elu Klien­ta i mogą posłużyć do wnoszenia opłat za przedłużane lub zaku­pi­one usłu­gi.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak rozliczyć płat­ność za zamówioną dodatkową usługę?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Co to jest kon­to nad­płat?

Aby wypłacić środ­ki zgro­mad­zone w Pro­gramie Part­ner­skim, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3)

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Pro­gram Part­ner­s­ki.

Na dole strony zna­j­du­je się sekc­ja, w której zna­jdziesz, m.in his­torię rozliczeń Pro­gra­mu Part­ner­skiego, a także sprawdzisz, jaką ilość Punk­tów dostęp­nych do wymi­any (1) posi­adasz. Aby dokon­ać wypłaty punków, kliknij przy­cisk WYPŁAĆ PIENIĄDZE (2).

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz wymi­any punk­tów na nagrody. Sprawdź, jaka kwo­ta przysługu­je za zgro­mad­zone punk­ty (1), a następ­nie:

  • zaz­nacz opcję Chcę otrzy­mać nagrodę na kon­to nad­płat (2), jeśli zgro­mad­zone środ­ki chcesz przekazać na kon­to nad­płat w swoim Pan­elu Klien­ta lub

  • zaz­nacz opcję Chcę otrzy­mać nagrodę na numer rachunku bankowego i wpisz poniżej nr kon­ta, na które środ­ki mają zostać przekazane (3);

  • zapoz­naj się z treś­cią Reg­u­laminu Pro­gra­mu Part­ner­skiego i zaak­cep­tuj jego warun­ki, a także zaz­nacz, czy jesteś lub nie jesteś płat­nikiem VAT (4);

  • po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk ODBIERAM NAGRODĘ (5).

Punk­ty zle­cone do wypłaty na kon­to nad­płat pojaw­ią się na nim od razu po potwierdze­niu dys­pozy­cji. W przy­pad­ku wybra­nia wypłaty środ­ków na wskazany numer rachunku bankowego, zosta­ją one przekazane do wypłaty zaraz po zatwierdze­niu dys­pozy­cji.

WAŻNE! W przy­pad­ku firm należy pamię­tać, aby po zlece­niu wypłaty środ­ków wys­taw­ić rachunek lub fak­turę VAT, zaw­ier­a­jącą pozy­cję: “Nagro­da za polece­nie usług”. Taki doku­ment trze­ba przesłać w formie elek­tron­icznej (PDF) na adres e‑mail programpartnerski@nazwa.pl. W przy­pad­ku braku możli­woś­ci wysył­ki doku­men­tu elek­tron­icznego (PDF), moż­na go przesłać do nazwa.pl pocztą trady­cyjną, na adres siedz­i­by firmy.

Table of Contents