VPS z Windows Server

Szybka nawigacja:
Co to jest serwer VPS i czym się charakteryzuje?

VPS jest rodza­jem wirtu­al­nego ser­w­era, który funkcjon­al­noś­cią odpowia­da ser­werowi dedykowane­mu, czyli nieza­leżnej, fizy­cznej maszynie. Jest doskon­ałym rozwiązaniem dla każdego, kto musi real­i­zować samodziel­nie admin­is­trację sys­te­mem oper­a­cyjnym, posi­ada­jąc pełną kon­trolę nad zain­stalowanym na ser­w­erze opro­gramowaniem.

Każdy ser­w­er VPS zarządzany jest nieza­leżnie od pozostałych, z który­mi współdzieli plat­for­mę sprzę­tową. Może być dowol­nie aktu­al­i­zowany, zatrzymy­wany i restar­towany, co jest koniecznoś­cią w przy­pad­ku niek­tórych czyn­noś­ci admin­is­tra­cyjnych.

Główną cechą odróż­ni­a­jącą ser­w­ery VPS od hostin­gu współdzielonego, nieza­leżnie od wybranego sys­te­mu oper­a­cyjnego, jest pełny dostęp admin­is­tra­cyjny, umożli­wia­ją­cy samodzielne zarządzanie wszys­tki­mi skład­nika­mi opro­gramowa­nia.

W nazwa.pl do wyboru pozosta­je aż 5 najpop­u­larniejszych dys­try­bucji sys­te­mu Lin­ux oraz 3 wer­sje sys­te­mu oper­a­cyjnego Win­dows Serv­er:

 • Win­dows Serv­er 2012 Stan­dard,
 • Win­dows Serv­er 2016 Stan­dard,
 • Win­dows Serv­er 2019 Stan­dard.

Wer­sję sys­te­mu Win­dows wybrać moż­na w trak­cie zamaw­ia­nia usłu­gi ser­w­era.

Zamaw­ia­jąc usługę VPS moż­na dokon­ać wyboru w zakre­sie iloś­ci wirtu­al­nych rdzeni pro­ce­so­ra vCPU, pamię­ci RAM oraz przestrzeni dyskowej, co pozwala w parę chwil uru­chomić nawet bard­zo wyda­jne środowisko z 8 vCPU i 16 GB pamię­ci RAM, porówny­walne do ser­w­era dedykowanego. Dodatkowo w zależnoś­ci od wyma­gań, moż­na wybrać szy­bkość pra­cy pro­ce­so­ra 2.2 GHz lub 3.3 GHz. Szyb­szy pro­ce­sor jest zale­cany do real­iza­cji wyma­ga­ją­cych pro­jek­tów WWW, inten­sy­wnie korzys­ta­ją­cych z baz danych, a także przy korzys­ta­niu z sys­te­mu oper­a­cyjnego Win­dows Serv­er.

Jak można wykorzystać VPS z Windows Server?

Ser­w­ery VPS, a tym bardziej te dzi­ała­jące w opar­ciu o sys­tem oper­a­cyjny Win­dows Serv­er, zapew­ni­a­ją sze­ro­ki zakres ich zas­tosowa­nia. Sprawdzą się zarówno w dzi­ała­ni­ach prowad­zonych przez doświad­c­zonych devel­op­erów, jak i stanow­iąc środowisko dla prowadzenia pry­wat­nych pro­jek­tów lub będąc narzędziem dla dużej firmy.

Dzię­ki sys­te­mowi oper­a­cyjne­mu Win­dows, ser­w­er VPS umożli­wia pracę z tech­nolo­gia­mi .NET i MS SQL, a także zapew­nia dostęp do wielu narzędzi ułatwia­ją­cych prowadze­nie biz­ne­su, jak m.in.:

 • Subiekt GT — jest nowoczes­nym sys­te­mem sprzedaży stwor­zonym z myślą o fir­ma­ch poszuku­ją­cych sprawnego narzędzia wspo­ma­ga­jącego całoś­ciową obsługę dzi­ału hand­lowego, sklepu, punk­tu usłu­gowego czy rzemieśl­niczego.
 • Sage Sym­fo­nia 2.0 Mała Księ­gowość — pro­gram przez­nac­zony do prowadzenia każdej formy uproszc­zonej księ­gowoś­ci. Automatyzu­je pod­sta­wowe czyn­noś­ci, dzię­ki czemu popraw­ia efek­ty­wność codzi­en­nych dzi­ałań.
 • Comarch ERP Opti­ma — służy do pomo­cy w zarządza­niu i prowadze­niu księ­gowoś­ci dla mikro‑, małych i śred­nich przed­siębiorstw.
 • PŁATNIK — umożli­wia płat­nikom składek tworze­nie, wery­fikację i wysyłanie do ZUS doku­men­tów ubez­pieczeniowych.
 • Skype for Busi­ness 2019 — opro­gramowanie ser­werowe do komu­nikacji w cza­sie rzeczy­wistym, które zapew­nia infra­struk­turę do komu­nikacji błyskaw­icznej, obec­noś­ci, VoIP, kon­fer­encji oraz łącznoś­ci PSTN.
 • Microsoft Teams – usłu­ga inter­ne­towa zaw­ier­a­ją­ca zestaw narzędzi i usług do pra­cy zespołowej, łączy funkcjon­al­ność z inny­mi pro­duk­ta­mi Microsof­tu taki­mi, jak Microsoft Office oraz Skype.
Jak zamówić serwer VPS z Windows Server?

Aby zamówić ser­w­er VPS z sys­te­mem Win­dows Serv­er, prze­jdź na stronę https://www.nazwa.pl i kliknij w zakład­kę VPS, zna­j­du­jącą się w górnym menu, lub wejdź bezpośred­nio na stronę https://www.nazwa.pl/vps/ i zapoz­naj się z para­me­tra­mi dostęp­nych opcji ser­w­erów.

Ofer­ta ser­w­erów VPS podzielona jest na cztery rodza­je, w zależnoś­ci od szy­bkoś­ci pro­ce­so­ra (VPS i VPS Speed) oraz rodza­ju sys­te­mu oper­a­cyjnego (Lin­ux i Win­dows). Kliknij przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (1), widoczny poniżej dostęp­nych opcji ser­w­era, aby poz­nać para­me­try poszczegól­nych opcji. Po doko­na­niu wyboru właś­ci­wej opcji ser­w­era z sys­te­mem Win­dows Serv­er, kliknij przy­cisk WYBIERAM (2).

Wskaż sta­tus prawny, czy zamówienia dokonu­jesz jako fir­ma czy oso­ba pry­wat­na.

W pod­sumowa­niu zamówienia zaz­nacz właś­ci­wy okres abona­men­towy dla usłu­gi (1), a następ­nie wybierz wer­sję sys­te­mu oper­a­cyjnego z listy rozwi­janej (2) i kliknij przy­cisk ZAMÓW (3).

Jeśli posi­adasz już zare­je­strowany Pan­el Klien­ta, wpisz jego dane i kliknij ZALOGUJ SIĘ. Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj. Jeśli korzys­tasz z usług nazwa.pl po raz pier­wszy, uzu­pełnij poniżej pełny for­mu­la­rz rejes­tracji nowego Pan­elu Klien­ta, a następ­nie zaloguj się do niego.

Sprawdź poprawność zamówienia, zapoz­naj się z reg­u­lam­i­na­mi usłu­gi VPS i licencji sys­te­mu Win­dows i zaz­nacz ich akcep­tację (1), a następ­nie kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).

Po przekierowa­niu do strony Pan­elu Klien­ta, wybierz dogod­ną dla siebie for­mę płat­noś­ci i kliknij przy­cisk OPŁAĆ. Po przyję­ciu i zak­się­gowa­niu wpłaty, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zostanie wiado­mość potwierdza­ją­ca uru­chomie­nie usłu­gi ser­w­era VPS. Otrzy­masz również fak­turę VAT.

WAŻNE! Wiado­mość potwierdza­ją­ca uru­chomie­nie usłu­gi ser­w­era VPS zaw­iera również infor­ma­c­je o sposo­bie logowa­nia i dane do tego konieczne. Zapoz­naj się uważnie z otrzy­maną wiado­moś­cią i nie usuwaj jej.

Jak zalogować się do serwera VPS z Windows Server?

Po aktywacji usłu­gi ser­w­era VPS z sys­te­mem Win­dows, na kon­tak­towy adres e‑mail otrzy­masz wiado­mość z dany­mi logowa­nia. Zarządzanie ser­w­erem możli­we jest, podob­nie jak w przy­pad­ku ser­w­era z sys­te­mem Lin­ux, poprzez pan­el Hori­zon, dostęp­ny pod adresem https://vps.nazwa.pl (1). Aby się zal­o­gować, wpisz dane logowa­nia (2), widoczne w otrzy­manej wiado­moś­ci, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Dal­sze logowanie, bezpośred­nio do ser­w­era VPS, możli­we jest poprzez opcję KONSOLA (1) dostęp­ną w pan­elu Hori­zon. Wywołana zostanie w ten sposób kon­so­la graficz­na umożli­wia­ją­ca poruszanie się po ser­w­erze w sys­temie oper­a­cyjnym Win­dows, a więc w sposób zbliżony do stan­dar­d­owego korzys­ta­nia z sys­te­mu Win­dows na kom­put­erze oso­bistym. W pan­elu Hori­zon widoczny jest również iden­ty­fika­tor usłu­gi ser­w­era, będą­cy nazwą jego instancji, oraz adres IP.

Logowanie do sys­te­mu Win­dows następu­je poprzez nazwę użytkown­i­ka Admin­is­tra­tor i hasło otrzy­mane w wiado­moś­ci e‑mail po aktywacji ser­w­era.

WAŻNE! Jeśli wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o koniecznoś­ci odblokowa­nia kom­put­era kom­bi­nacją klaw­iszy CTRL+ALT+DELETE, należy kliknąć przy­cisk Send Ctr­lAlt­Del (1), zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu kon­soli.

Jak zalogować się do serwera VPS z Windows Server poprzez pulpit zdalny?

W przy­pad­ku ser­w­erów VPS z sys­te­mem Win­dows dostęp­na jest usłu­ga Remote Desk­top Pro­to­col — tzw. Pul­pit zdal­ny. Dzię­ki niej, możli­we jest logowanie do ser­w­era bezpośred­nio ze swo­jego kom­put­era z sys­te­mem Win­dows, bez koniecznoś­ci logowa­nia do pan­elu Hori­zon. Usługę należy jed­nak najpierw akty­wować w pan­elu Hori­zon ser­w­era. W tym celu:

 1. Po połącze­niu przez przez kon­solę w pan­elu Hori­zon, prze­jdź do menu Start (1) sys­te­mu Win­dows i otwórz aplikację Menedżer ser­w­era (2).
 2. W aplikacji, w menu po lewej, wybierz opcję Ser­w­er lokalny (1). W wyświ­et­lonej zakład­ce widocz­na będzie opc­ja Pul­pit zdal­ny z para­me­trem Wyłąc­zone (2). Kliknij w para­metr, w celu zmi­any jego ustaw­ienia.
 3. W kole­jnym oknie, prze­jdź do kar­ty Zdal­ny (1). Zaz­nacz opcję Zezwalaj na połączenia zdalne z tym kom­put­erem (2). Opcjon­al­nie, ustaw użytkown­ików uprawnionych do łączenia poprzez przy­cisk Wybierz użytkown­ików… (3). Zapisz zmi­any przy­ciskiem Zas­to­suj (4).
 4. Potwierdź komu­nikat doty­czą­cy Wyjątku zapory dla pul­pitu zdal­nego naciska­jąc OK, lub prze­jdź do ustaw­ień w zakre­sie Zapory sys­te­mu Win­dows z zabez­pieczeni­a­mi i dokon­aj indy­wid­u­al­nych ustaw­ień.
 5. Powróć do aplikacji Menedżer ser­w­era i odśwież widok poprzez przy­cisk w górnym menu (1). Para­metr przy pozy­cji Pul­pit zdal­ny zmieni się na sta­tus Włąc­zone.
 6. Aby połączyć się zdal­nie z ser­w­erem VPS Win­dows bezpośred­nio z kom­put­era, uru­chom na kom­put­erze, poprzez Menu Start, aplikację Podłączanie pul­pitu zdal­nego. W otwartym oknie, wpisz adres IP ser­w­era VPS w polu Kom­put­er (1) i kliknij przy­cisk Podłącz (2). Adres IP sprawdz­ić możesz w kon­soli Hori­zon, po zal­o­gowa­niu się do ser­w­era.
 7. Następ­nie podaj dane połączenia z ser­w­erem VPS, czyli login i hasło (1), i kliknij przy­cisk OK (2).
 8. Po wpisa­niu praw­idłowych danych uzyskasz połącze­nie zdalne z ser­w­erem VPS Win­dows.

UWAGA! Ist­nieje możli­wość naw­iąza­nia do 2 jed­noczes­nych połączeń za pomocą pul­pitu zdal­nego (RDP). Jest to stan­dar­d­owe ogranicze­nie wynika­jące z licencji sys­te­mu oper­a­cyjnego Win­dows Serv­er Stan­dard. Naw­iązanie połączenia RDP przez kole­jnego użytkown­i­ka będzie możli­we po wyl­o­gowa­niu jed­nego z doty­chczas zal­o­gowanych użytkown­ików.

Table of Contents