Katalogi zabezpieczone hasłem

Zabezpieczanie katalogów

W pan­elu Active.admin ser­w­era ist­nieje możli­wość ustaw­ienia zabez­pieczenia kat­a­logu poprzez nadanie mu hasła dostępu. W zależnoś­ci od tego, jaki rodzaj i sposób blokady zostanie ustaw­iony, po wejś­ciu na stronę, której pli­ki zna­j­du­ją się w zabez­piec­zonym kat­a­logu, w przeglą­darce zostanie wyświ­et­lony komu­nikat błę­du lub też pojawi się dodatkowe okno służące wpisa­niu danych logowa­nia, aby zawartość strony mogła zostać wyświ­et­lona.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin?

Listę zabez­piec­zonych kat­a­logów moż­na w każdej chwili wyświ­etlić, wybier­a­jąc z górnego menu pan­elu Active.admin zakład­kę Ustaw­ienia, a następ­nie klika­jąc opcję Zabez­piec­zone kat­a­lo­gi.

Wyświ­et­lona zostanie lista zabez­piec­zonych kat­a­logów, na której widocz­na jest nazwa kat­a­logu, infor­ma­c­ja o zabez­piecze­niu go hasłem, a także dodatkowe dane o rodza­ju zabez­pieczenia. Po prawej stron­ie na górze, dostęp­ne jest również pole wyszuki­wa­nia zabez­piec­zonych kat­a­logów, jeśli ich lista jest dłu­ga, oraz odnośnik zabez­piecz kat­a­log, dzię­ki które­mu możli­we jest dodanie kole­jnych fold­erów.

 • Aby usunąć blokadę kat­a­logu, zaz­nacz check­box przy jego nazwie, a następ­nie kliknij powyżej odnośnik usuń i potwierdź zniesie­nie blokady, naciska­jąc Ok w wyświ­et­lonym oknie dial­o­gowym.
 • Aby edy­tować ustaw­ioną dla kat­a­logu blokadę, kliknij w jego nazwę, lub w dowol­ną ikonę widoczną po jego prawej stron­ie.

W celu ustaw­ienia blokady kat­a­logu:

 • wybierz zakład­kę Ustaw­ienia i kliknij na opcję Zabez­piecz kat­a­log lub;
 • na liś­cie zabez­piec­zonych kat­a­logów kliknij, w prawym górnym rogu, odnośnik zabez­piecz kat­a­log.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz zabez­pieczenia kat­a­logu. W polu Kat­a­log na ser­w­erze wpisz ścieżkę dostępu, prowadzącą do kat­a­logu, który chcesz zablokować, lub kliknij w ikonę folderu po prawej stron­ie i wybierz go z listy. Poniżej, wybierz metodę blokady, a po wprowadze­niu ustaw­ień naciśnij przy­cisk Zapisz.

Bloka­da kat­a­logu może zostać wyko­nana na dwa sposo­by.

 1. Blokowanie dostępu przez przeglą­darkę
  • Całkowi­ta bloka­da dostępu przez WWW – po wpisa­niu w przeglą­darkę inter­ne­tową adresu strony zna­j­du­jącej się w zablokowanym kat­a­logu, zostanie wyświ­et­lony komu­nikat błę­du:
   [403] For­bid­den: Dostęp zabro­niony.

  • Bloka­da wykony­wa­nia skryp­tów PHP/CGI – w przy­pad­ku prostej strony, napisanej wyłącznie w HTML, będzie ona wyświ­et­lana; w przy­pad­ku strony opartej o skryp­ty, wyświ­et­lony zostanie błąd:
   [403] For­bid­den: Dostęp zabro­niony.

 2. Ustaw­ienia dostępu dla wybranych użytkown­ików i grup

  W polu Opis w okienku logowa­nia wpisz komu­nikat, jaki zostanie wyświ­et­lony w oknie logowa­nia, a następ­nie wybierz metodę dostępu:

  • Pozwól na dostęp każde­mu zwery­fikowanego użytkown­ikowi – wszyscy użytkown­i­cy, którzy zostali do ser­w­era dodani i są zwery­fikowani, lub też zostaną dodani w przyszłoś­ci, uzyska­ją dostęp do strony po wpisa­niu praw­idłowych danych, w wyświ­et­lonym oknie logowa­nia;

  • Wybrani użytkown­i­cy i/lub grupy – zaz­nacz użytkown­ików lub grupy użytkown­ików, którzy uprawnieni będą do wyświ­etle­nia zawartoś­ci kat­a­logu, po poda­niu praw­idłowych danych, w wyświ­et­lonym oknie logowa­nia

  Po wpisa­niu praw­idłowych danych uprawnionego użytkown­i­ka, w przeglą­darce zostanie wyświ­et­lona zawartość danego kat­a­logu lub zna­j­du­ją­ca się w nim strona. Jeśli wpisane dane będą niepraw­idłowe, zostanie wyświ­et­lony komu­nikat błę­du auto­ryza­cji.

Użytkownicy i grupy użytkowników

Aby móc zabez­pieczyć kat­a­log hasłem i umożli­wić korzys­tanie z niego wybranym użytkown­ikom, należy najpierw utworzyć listę upoważnionych użytkown­ików lub grup.

 1. Użytkown­i­cy
  • Wykaz utwor­zonych użytkown­ików dostęp­ny jest po prze­jś­ciu do zakład­ki Ustaw­ienia i wybra­niu opcji Wykaz użytkown­ików.

  • Zaw­iera on listę dodanych do ser­w­era użytkown­ików, infor­ma­cję, do jakiej grupy należą oraz wykaz kat­a­logów, do których mają dostęp.

  • Aby zmienić hasło użytkown­i­ka lub wybrać, do jakiej grupy ma należeć, kliknij w jego nazwę.

  • W celu usunię­cia użytkown­i­ka, zaz­nacz check­box przy jego nazwie i kliknij powyżej odnośnik usuń.

  • W prawym górnym rogu wykazu zna­j­du­je się wyszuki­war­ka użytkown­ików oraz odnośnik dodaj nowego użytkown­i­ka.

  • Aby dodać kole­jnych użytkown­ików, kliknij w odnośnik dodaj nowego użytkown­i­ka, widoczny w prawym górnym rogu wykazu, lub prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ienia i wybierz opcję Dodaj użytkown­i­ka.

  • Podaj Nazwę użytkown­i­ka, dwukrot­nie wpisz nowe Hasło, a także wybierz, do jakiej grupy ma on należeć, jeśli ta została już wcześniej utwor­zona.

  • Jed­nego użytkown­i­ka możesz przyp­isać do wielu grup.

  • Jeśli gru­pa, do której użytkown­ik ma należeć jeszcze nie ist­nieje, stwórz pro­fil bez przy­dziela­nia go do żad­nej grupy, a po jej późniejszym utworze­niu, edy­tuj dane użytkown­i­ka i wybierz właś­ci­wą grupę.

  • Dodawanie użytkown­i­ka zakończ, naciska­jąc przy­cisk Zapisz.

 2. Grupy użytkown­ików
  • Wykaz utwor­zonych grup dostęp­ny jest po prze­jś­ciu do zakład­ki Ustaw­ienia i wybra­niu opcji Wykaz grup.

  • Wykaz zaw­iera listę dodanych do ser­w­era grup użytkown­ików oraz infor­ma­cję, jacy użytkown­i­cy do nich należą oraz do których kat­a­logów dana gru­pa ma dostęp.

  • Aby dodać lub usunąć z grupy użytkown­i­ka, kliknij w jej nazwę na wykazie, a następ­nie zaz­nacz lub odz­nacz check­box przy danym użytkown­iku.

  • W celu zlik­wid­owa­nia grupy użytkown­ików, zaz­nacz check­box przy jej nazwie i kliknij powyżej odnośnik usuń; ska­sowanie grupy nie powodu­je usunię­cia z ser­w­era użytkown­ików, którzy do niej należeli.

  • W prawym górnym rogu wykazu zna­j­du­je się wyszuki­war­ka grup użytkown­ików, oraz odnośnik dodaj nową grupę.

  • W celu doda­nia kole­jnych grup, kliknij w odnośnik dodaj nową grupę, widoczny w prawym górnym rogu wykazu, lub prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ienia i wybierz opcję Dodaj grupę

  • Wpisz Nazwę grupy oraz wybierz użytkown­ików, którzy mają do niej należeć.

  • Dodawanie grupy zakończ, naciska­jąc przy­cisk Zapisz.

Table of Contents