Co się stanie, jeżeli zarejestrowanie domeny nie będzie możliwe?

 

W przy­pad­ku niezare­je­strowa­nia dome­ny, wnie­siona opła­ta zostanie w pełnej wysokoś­ci przekazana do kon­ta Nad­płat w Pan­elu Klien­ta, skąd moż­na ją wypłacić na włas­ny numer rachunku bankowego lub wyko­rzys­tać do opłace­nia innej usłu­gi. Aby to zro­bić, prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­cihis­to­ria rozliczeń.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Co to jest kon­to nad­płat?

Powoda­mi braku możli­woś­ci zare­je­strowa­nia dome­ny mogą być, np.:

  • zare­je­strowanie dome­ny przez innego Klien­ta lub innego rejes­tra­to­ra, w cza­sie pomiędzy zamówie­niem dome­ny, a przyję­ciem opłaty w nazwa.pl;
  • brak pozy­ty­wnej wery­fikacji Klien­ta w nazwa.pl.

Infor­ma­c­je w spraw­ie prob­lemów z zare­je­strowaniem dome­ny, zostaną przesłane na kon­tak­towe adresy e- mail podane w Pan­elu Klien­ta.

Table of Contents