Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości

Jak utworzyć nową wiadomość e‑mail?

W celu utworzenia nowej wiado­moś­ci, kliknij ikonę Napisz, widoczną w lewym górnym rogu aplikacji Cloud Mail.

Po jej wybra­niu, w nowej kar­cie przeglą­dar­ki, pojawi się for­mu­la­rz, pozwala­ją­cy na zredagowanie treś­ci Two­jej wiado­moś­ci oraz uzu­pełnie­nie danych, niezbęd­nych do jej wysła­nia (wyma­gane min­i­mum to adres e‑mail odbior­cy).

Po zredagowa­niu wiado­moś­ci, a także po wpisa­niu adresu odbior­cy (lub odbior­ców) oraz tem­atu, kliknij przy­cisk Wyślij, który zna­j­du­je się w lewym górnym rogu for­mu­la­rza. Two­ja wiado­mość zostanie od razu wysłana. Nie ma możli­woś­ci ustaw­ienia opóźnienia wysła­nia wiado­moś­ci.

W tym samym miejs­cu for­mu­la­rza, gdzie widoczny jest przy­cisk Wyślij, zna­j­du­ją się również 3 inne przy­cis­ki, mające następu­jące funkc­je:

  • Zapisz – służy do zapisa­nia redagowanej wiado­moś­ci w fold­erze Kopie robocze
  • Pisow­n­ia – pozwala sprawdz­ić poprawność pisowni wpisy­wanej treś­ci, zgod­nie z zasada­mi jed­nego ze słown­ików, który wybrać możesz po naciśnię­ciu ikony strza­ł­ki w dół, widocznej przy przy­cisku Pisow­n­ia
  • Załącz – pozwala na dodanie załączni­ka do wysyłanej wiado­moś­ci; możesz zaz­naczyć jeden lub wiele plików, w celu ich doda­nia.

W celu doda­nia adresu odbior­cy wiado­moś­ci z książ­ki adresowej lub automaty­cznie zbier­anych adresów, naciśnij ikonę Dodaj kon­takt (1), widoczną po prawej stron­ie, w polu Do. W tym samym miejs­cu zna­j­du­je się również opc­ja Dodaj odbior­cę (2) ze znakiem +.

Opc­ja Dodaj odbior­cę służy do dołączenia dodatkowego adresa­ta, jako: Kopia (odpowied­nik DW), Ukry­ta kopia (odpowied­nik UDW) oraz Odpowiedź do.

Jak dodać lub zmienić podpis (stopkę)?

Jeśli chcesz dodać pod­pis lub zmienić pod­pis domyśl­ny, wybierz go z listy rozwi­janej zna­j­du­jącej się pod oknem twor­zonej wiado­moś­ci.

Jak zmienić priorytet wysyłanej wiadomości e‑mail?

Aby zmienić pri­o­ry­tet nor­mal­ny, kliknij listę rozwi­janą poniżej okna twor­zonej wiado­moś­ci i wskaż wybraną opcję.

Jak włączyć potwierdzenie dostarczenia wiadomości?

Aby zażą­dać potwierdzenia dostar­czenia wysyłanej wiado­moś­ci, kliknij listę rozwi­janą poniżej okna twor­zonej wiado­moś­ci i wybierz opcję “Wyma­gaj”.

Dodatkowe ustawienia wysyłanych wiadomości

Aplikac­ja Cloud Mail posi­a­da możli­wość ustaw­ienia wielu opcji doty­czą­cych tworzenia nowych wiado­moś­ci. Aby do nich prze­jść, kliknij ikonę Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony, a następ­nie wybierz Pref­er­enc­je i Tworze­nie wiado­moś­ci. Opc­je te są podzielone na 3 główne sekc­je.

1. Opc­je główne

Możesz tu skon­fig­urować, m.in. for­mat wysyłanych wiado­moś­ci, czcionkę domyślą dla for­matu HTML, włączyć żądanie potwierdzenia odbioru czy też sta­tusu dostar­czenia wiado­moś­ci, jak również uru­chomić automaty­czne przy­pom­nie­nie o niedo­danym załączniku.

2. Opc­je pod­pisów

Tu zna­jdziesz dodatkowe opc­je doty­czące załącza­nia pod­pisów.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Dodawanie pod­pisu do wysyłanych wiado­moś­ci e‑mail

3. Opc­je sprawdza­nia pisowni

W tym miejs­cu możesz włączyć opc­je sprawdza­nia pisowni.

Po wprowadze­niu odpowied­nich zmi­an, naciśnij przy­cisk Zapisz, aby zostały one zapamię­tane w pro­gramie.

Table of Contents