Konta FTP

Usłu­gi hostin­gowe linii Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, a także Cloud­Host­ing e‑Sklep posi­ada­ją przestrzeń dyskową przez­nac­zoną dla stron inter­ne­towych i plików. Aby zarządzać plika­mi poprzez FTP, należy zal­o­gować na ser­w­erze się przy pomo­cy zewnętrznego klien­ta FTP.

UWAGA! Zale­ca się korzys­tanie z połączenia szyfrowanego FTP, czyli SFTP. Na potrze­by niniejszego artykułu zas­tosowano nazewnict­wo FTP. Wszelkie infor­ma­c­je, przed­staw­ione tutaj w odniesie­niu do FTP są tożsame w przy­pad­ku połączeń szyfrowanych SFTP.

Logowanie FTP nastąpić może przy pomo­cy admin­is­tra­cyjnego kon­ta FTP, którego dane będą takie same jak dane logowa­nia do pan­elu Active.admin naszego ser­w­era. Ist­nieje możli­wość logowa­nia do FTP przy pomo­cy kont dodatkowych, które utworzyć moż­na w pan­elu Active.admin. Na ser­w­erze moż­na korzys­tać z nieogranic­zonej licz­by dodatkowych kont FTP. Mogą one mieć dostęp do głównego lub jedynie wybranego kat­a­logu ser­w­era. Ist­nieje również możli­wość nada­nia im innych ograniczeń, takich jak np. bloka­da dostępu przez WWW czy też bloka­da uruchami­a­nia skryp­tów PHP/CGI.

Korzys­tanie z dodatkowego kon­ta FTP umożli­wia, np. udzie­le­nie dostępu oso­bie trze­ciej do kat­a­logu na ser­w­erze, w którym zna­jdą się nasze pli­ki. W celu doda­nia lub zarządza­nia dodatkowym kon­tem FTP, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, należy najechać kur­sorem na zakład­kę FTP. Wyświ­et­lone zostanie dodatkowe menu, w którym należy wybrać właś­ci­wą opcję.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

 1. Dodawanie kon­ta FTP.

  W pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki FTPDodaj kon­to FTP. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, gdzie należy wpisać: nazwę kon­ta, poprzed­zoną początkiem nazwy ser­w­era (np. server12345) i dwukrot­nie nadane mu hasło. Następ­nie wybierz kat­a­log na ser­w­erze, do którego to kon­to będzie miało dostęp, opcjon­al­nie wpisz krót­ki opis kon­ta, a także zde­cy­duj, czy kon­to będzie posi­adało ograniczenia dostępu przez WWW lub uruchami­a­nia skryp­tów, czy też nie.

  • Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry; silne hasło nie powin­no zaw­ier­ać pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

  • Pozostaw­ie­nie w polu Kat­a­log znaku ukośni­ka / spowodu­je nadanie kon­tu, dostępu do kat­a­logu głównego ser­w­era. Warto więc kliknąć w ikonę folderu i wybrać konkret­ny z nich, do którego oso­ba korzys­ta­ją­ca z kon­ta będzie miała dostęp.

  • Opis kon­ta widoczny będzie jedynie w pan­elu Active.admin ser­w­era, na wykazie kont; poz­woli na łatwiejsze odnalezie­nie konkret­nego, w przy­pad­ku utworzenia więk­szej ich licz­by.

  • Ustaw­ie­nie blokady dostępu przez WWW spowodu­je, że wejś­cie do wybranego kat­a­logu możli­we będzie wyłącznie przez zewnętrznego klien­ta FTP, a nie przez przeglą­darkę; nie będzie również wyświ­et­lana strona umieszc­zona w tym kat­a­logu.

  • Ustaw­ie­nie blokady skryp­tów PHP/CGI spowodu­je brak możli­woś­ci wywoły­wa­nia (uruchami­a­nia) skryp­tów umieszc­zonych w wybranym kat­a­logu.

  WAŻNE! Włącze­nie Blokady dostępu spowodu­je automaty­czne dodanie wybranego kat­a­logu, wraz z jego pod­kat­a­loga­mi, do listy Zabez­piec­zonych kat­a­logów, w zakład­ce Ustaw­ienia. Późniejsze usunię­cie kon­ta FTP, w którym zablokowano dostęp, nie spowodu­je lik­widacji zabez­pieczenia i kat­a­log nadal będzie zablokowany.

  Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Zapisz, aby kon­to zostało dodane.

 2. Edy­c­ja ustaw­ień dodatkowego kon­ta.

  W pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki FTPWykaz kont FTP. Na liś­cie kliknij w nazwę tego, którego ustaw­ienia chcesz edy­tować.

  Wyświ­et­lone zostaną Infor­ma­c­je o kon­cie FTP, poniżej których należy kliknąć przy­cisk Edy­tuj.

  Wywołany zostanie w ten sposób for­mu­la­rz edy­cji kon­ta, iden­ty­czny jak ten przy jego dodawa­niu. W tym wypad­ku jed­nak, nieak­ty­wne będzie pole Nazwa kon­ta. Zmienić moż­na kat­a­log, opis, hasło oraz blokadę dostępu. Nie ma możli­woś­ci zmi­any nazwy kon­ta.

  Po zmody­fikowa­niu danych kliknij przy­cisk Zapisz, aby zostały one zak­tu­al­i­zowane.

 3. Zablokowanie, odblokowanie, usunię­cie kon­ta.

  W pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki FTPWykaz kont FTP. Na liś­cie kont zaz­nacz check­box przy tym, dla którego chcesz wykon­ać oper­ację, a następ­nie powyżej kliknij właś­ci­wy odnośnik:

  • blokuj, aby zablokować dostęp do wskazanego kon­ta FTP;

  • odblokuj, aby odblokować wcześniej zablokowane kon­to;

  • usuń, aby całkowicie usunąć wskazane kon­to FTP.

Wyko­nanie czyn­noś­ci potwierdź, naciska­jąc przy­cisk Ok w oknie dial­o­gowym.

Dostęp do FTP

Pan­el Active.admin ser­w­era umożli­wia ustaw­ie­nie ograniczeń dostępu do pro­tokołu FTP ser­w­era. Dzię­ki odpowied­niej kon­fig­u­racji, możli­we będzie: udostęp­nie­nie połączeń dla każdego adresu IP, dla adresów IP wyłącznie z Pol­s­ki, jedynie dla wskazanych adresów IP lub też całkowite zablokowanie dostępu do FTP ser­w­era.

W celu edy­cji dostępu, w pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki FTPDostęp do FTP. Zaz­nacz właś­ci­wą opcję i kliknij poniżej przy­cisk Zapisz. W przy­pad­ku określe­nia konkret­nych adresów IP, wpisz pub­liczny adres IP, który ma mieć dostęp i kliknij przy­cisk Dodaj.

WAŻNE! Dostęp do FTP na ser­w­er­ach nazwa.pl domyśl­nie ustaw­iony jest na opcję „tylko z adresów IP z Pol­s­ki”. Jeśli więc wys­tępu­je prob­lem z połącze­niem FTP do ser­w­era z zagranicznego adresu IP, zmień opcję na „z wszys­t­kich adresów IP” i zapisz zmi­anę.

Table of Contents