Ustawienia

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

W niniejszym artykule uzyskasz infor­ma­c­je na tem­at ustaw­ień w Kreatorze WWW i WWW Pro. Dla Two­jej wygody, artykuł został podzielony na kil­ka częś­ci, dzię­ki czemu poszczególne zagad­nienia zostały wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy.

Zapoz­naj się z całą treś­cią artykułu, lub prze­jdź do intere­su­jącej Cię częś­ci:

Jak zmienić logo, tytuł lub favicon witryny?

Na stron­ie inter­ne­towej możesz wstaw­ić własne logo, tytuł (nazwę wit­ryny, firmy lub hasło reklam­owe) oraz fav­i­con – ikonę ulu­bionych widoczną w przeglą­darce obok nazwy strony inter­ne­towej. Aby tego dokon­ać, zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ienia ser­wisu.

Aby ustaw­ić tytuł wpisz go w polu Nazwa wit­ryny (wielkość liter ma znacze­nie). Aby zmienić logo lub fav­i­con kliknij przy­cisk WYBIERZ i wskaż plik graficzny. Plik graficzny, który ma wyświ­et­lać się jako fav­i­con powinien mieć wymi­ary 16x16 lub 32x32 pik­seli. Oper­ac­je potwierdź kliknię­ciem przy­cisku ZAPISZ.

Jak włączyć https w Kreatorze WWW?

Jeśli posi­adasz cer­ty­fikat SSL chronią­cy dane przesyłane przez użytkown­ików Two­jej strony inter­ne­towej, możesz włączyć wymusze­nie łączenia z wit­ryną poprzez szyfrowany pro­tokół https. W tym celu, kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Bez­pieczeńst­wo.

Zaz­nacz opcję Wymuś dzi­ałanie po HTTPS i wpisz adres dome­ny, dla której ma dzi­ałać szyfrowanie połączenia.

UWAGA! Wpisz adres tej dome­ny, dla której cer­ty­fikat SSL został wys­taw­iony, zain­stalowany i włąc­zony. Podanie adresu innej dome­ny spowodu­je wyświ­et­la­nia ostrzeże­nia o niez­abez­piec­zonej wit­rynie.

Aby wymusze­nie https zaczęło dzi­ałać, kliknij przy­cisk ZAPISZ i opub­likuj stronę.

Jak zmieniać opcje SEO (Search Engine Optimization)?

Opc­je SEO służą pro­mowa­niu (pozy­cjonowa­niu) wit­ryny w wyszuki­warkach inter­ne­towych, np. Google. Możesz zmienić ustaw­ienia zarówno dla całej strony inter­ne­towej, jak i dla poszczegól­nych pod­stron.

Jak zmienić ustaw­ienia dla całej wit­ryny?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki SEO.

Co mogę dodać w opc­jach SEO dla całej wit­ryny?

W sekcji Słowa kluc­zowe (odpowied­nik meta key­words) wpisz wyrazy lub wyraże­nia, których mogą uży­wać oso­by wyszuku­jące Two­ją wit­rynę w Internecie.

W sekcji Opis strony (odpowied­nik meta descrip­tion) umieść krótką infor­ma­cję tek­stową określa­jące zawartość i tem­atykę Two­jej strony inter­ne­towej.

W sekc­jach Mapa wit­ryny XML oraz Mapa wit­ryny HTML możesz sprawdz­ić ścieżkę dostępu i wyświ­etlić mapy wit­ryny.

Po wprowadza­niu słów kluc­zowych oraz opisu kliknij przy­cisk ZAPISZ, aby opub­likować wit­rynę.

Jak dodać słowa kluc­zowe i opis dla dowol­nej pod­strony?

Kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu i kliknij nazwę pod­strony. W ustaw­ieni­ach pod­strony uzu­pełnij słowa kluc­zowe (key­words) i opis strony (descrip­tion), a następ­nie kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Jak wkleić identyfikator usługi Analytics?

Wkle­je­nie iden­ty­fika­to­ra usłu­gi Ana­lyt­ics umożli­wia pow­iązanie Two­jej wit­ryny z tą usługą i udostęp­ni statysty­ki odwiedzin i dzi­ałań użytkown­ików. Aby wkleić iden­ty­fika­tor usłu­gi Ana­lyt­ics, kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Statysty­ki. W polu Iden­ty­fika­tor śledzenia wklej w wyma­ganym for­ma­cie kod udostęp­niony w usłudze Ana­lyt­ics i kliknij przy­cisk ZAPISZ. Aby kod zaczął dzi­ałać opub­likuj zapisaną zmi­anę.

Jak wkleić klucz API w Kreatorze WWW?

Wkle­je­nie klucza Google Maps API umożli­wi wyświ­et­lanie mapy Google na Two­jej stron­ie wyko­nanej w Kreatorze WWW. Aby wkleić klucz API kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Klucz Google Maps API. Wklej klucz API pobrany z Google i kliknij przy­cisk ZAPISZ. Aby klucz zadzi­ałał opub­likuj zapisaną zmi­anę. Jeśli klucz API został wygen­erowany i wkle­jony poprawnie, w mod­ule Mapa wyświ­etli się wybrana lokaliza­c­ja.

Powiadomienia o plikach cook­ie (poli­ty­ka pry­wat­noś­ci) służą infor­mowa­niu użytkown­ików o tworze­niu na ich urządzeni­ach plików tek­stowych niezbęd­nych do dzi­ała­nia Kreato­ra WWW.

Opub­likowany Kreator WWW zapisu­je własne pli­ki cook­ie:

  • doty­czące akcep­tacji cook­ie (czas prze­chowywa­nia: rok, cook­ie funkcjon­alne);
  • sondy – o ile umieszc­zona na stron­ie (czas prze­chowywa­nia: maksy­mal­ny, cook­ie stałe i niezbędne);
  • strony zabez­piec­zonej hasłem – o ile ist­nieje (czas prze­chowywa­nia: godz­i­na, cook­ie funkcjon­alne).

oraz pli­ki cook­ie pod­miotów zewnętrznych:

  • Google reCAPTCHA – o ile na stron­ie jest umieszc­zony for­mu­la­rz z włąc­zonym zabez­piecze­niem reCAPTCHA;
  • Google Ana­lyt­ics – o ile w Ustaw­ieni­ach został wkle­jony poprawny iden­ty­fika­tor śledzenia Google Ana­lyt­ics;
  • YouTube – o ile na stron­ie jest umieszc­zony mod­uł Wideo z odnośnikiem do YouTube.

Jak wyłączyć powiadomie­nie o plikach cook­ie?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci. Domyśl­nie powiadomie­nie jest włąc­zone. Aby je wyłączyć odz­nacz opcję Powiadomie­nie, kliknij przy­cisk ZAPISZ i opub­likuj wit­rynę.

Jak wpisać włas­ną treść powiadomienia?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci. Upewnij się, że opc­ja Powiadomie­nie jest zaz­nac­zona i wpisz poniżej włas­ną treść komu­nikatu infor­ma­cyjnego. Po wpisa­niu tek­stu kliknij przy­cisk ZAPISZ i opub­likuj wit­rynę.

Jak dodać konta w serwisach społecznościowych?

W Kreatorze możesz dodać odnośni­ki do swoich kont w ser­wisach społecznoś­ciowych (social media) Google+, Face­book, Insta­gram, LinkedIn, Pin­ter­est, Snapchat, Twit­ter, YouTube oraz do Two­jego blo­ga. Aby dodać odnośni­ki do kont w ser­wisach społecznoś­ciowych lub zmienić adres kon­ta kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Kon­ta społecznoś­ciowe.

W odpowied­nich polach wklej adresy URL, pod który­mi są dostęp­ne Two­je kon­ta społecznoś­ciowe lub Twój blog.

WAŻNE! Jeśli nie posi­adasz kon­ta w danym ser­wisie, pole na link pozostaw puste. Po wpisaniu/usunięciu wszys­t­kich adresów kliknij przy­cisk ZAPISZ i opub­likuj wit­rynę.

Jak wyświ­etlić ikony ser­wisów społecznoś­ciowych na pod­stron­ie?

Prze­jdź do pod­strony, na której chcesz umieś­cić ikony ser­wisów społecznoś­ciowych i w wybrane miejsce prze­ciąg­nij mod­uł Społecznoś­ci.

WAŻNE! Widoczne będą ikony tych ser­wisów, do których lin­ki zostały dodane w zakład­ce Kon­ta społecznoś­cioweUstaw­ieni­ach Kreato­ra WWW.

Table of Contents