Co to jest parkowanie domeny?

Parkowanie dome­ny oznacza przekierowanie jej na ser­w­ery DNS Any­cast nazwa.pl, z możli­woś­cią dodatkowego przekierowa­nia na paki­et pocz­towy (usługę Cloud­Mail) i/lub przekierowa­nia na adres URL innej strony.

Parkowanie dome­ny zamówionej w nazwa.pl jest bezpłatne i następu­je automaty­cznie po zare­je­strowa­niu dome­ny. Dom­e­na może zostać zaparkowana w dowol­nej chwili. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny, odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, a następ­nie kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1), po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

Wybierz zakład­kę Parkowanie dome­ny (1) i zaz­nacz opcję o tej samej nazwie (2), po czym, na samym dole strony, kliknij przy­cisk ZMIEŃ (3), aby kon­fig­u­rac­ja została zapisana.

Zakład­ka Parkowa­nia dome­ny zaw­iera również opcję Przekierowanie na adres URL, a w Ustaw­ieni­ach Zaawan­sowanych, widocznych poniżej, zna­j­du­je się możli­wość przekierowa­nia na paki­et pocz­towy Cloud­Mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na paki­et pocz­towy w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na adres URL (adres WWW)?

UWAGA! Zaparkowanie dome­ny anu­lu­je i kasu­je całą jej doty­chcza­sową kon­fig­u­rację. Jeśli więc dom­e­na posi­adała np. włąc­zoną Ręczną kon­fig­u­rację DNS, pamię­taj, że jej zaparkowanie spowodu­je usunię­cie wszys­t­kich tych reko­rdów. Jeśli masz pewność, że dom­e­na ma zostać zaparkowana, skopi­uj wcześniej i zapisz w pliku tek­stowym na kom­put­erze, lub wykon­aj zrzut ekranu, zawartoś­ci reko­rdów, aby w razie koniecznoś­ci mieć możli­wość ich odt­worzenia.

Table of Contents