Dodawanie i edycja stron i podstron

Strona głów­na jest bard­zo waż­na, ale kole­jne pod­strony umożli­wia­ją przekazanie więk­szej iloś­ci infor­ma­cji. Prze­jdźmy zatem do dodawa­nia nowej pod­strony. W lewym górnym rogu zna­j­du­je się pio­nowe menu. Po wybra­niu pier­wszej pozy­cji (STRONY) pojawi się lista pod­stron utwor­zonych w Kreatorze oraz przy­cisk Dodaj stronę. Doda­jmy zatem pod­stronę, przykład­owo o nazwie Nowa strona.

Po wybra­niu przy­cisku Zapisz automaty­cznie zostaniemy prze­niesieni do nowo utwor­zonej strony. Będzie ona wyglą­dać podob­nie do tej:

W sekcji “Mod­uły i umieszczanie zaawan­sowanych treś­ci na stron­ie” zna­jdziesz infor­ma­c­je na tem­at umieszcza­nia treś­ci na stron­ie.

Dodawanie pod­stron

Możesz dodać kole­jną stronę, która będzie pod­stroną do ist­niejącej już strony (tak, aby była ona widocz­na w menu Two­je strony dopiero po najecha­niu myszą na pozy­cję Strona głów­na). W tym celu w menu po lewej stron­ie, na górze, doda­je­my nową stronę o wybranej nazwie, np.: Pod­strona.

Po tej oper­acji Pod­strona pojawi się w menu STRONY. Aby wyświ­et­lała się ona w wyżej opisany sposób, należy najechać na nią na myszą, przytrzy­mać lewy przy­cisk myszy i prze­ciągnąć na lewo i nieco do góry strony, pod którą ma się wyświ­et­lać.

Po puszcze­niu lewego przy­cisku myszy widoczny będzie łącznik w ksz­tał­cie litery L:

Dzię­ki temu moż­na uzyskać poniższy efekt (moż­na go sprawdz­ić uży­wa­jąc opcji Podgląd po prawej stron­ie na górze):

Pamię­tać należy o tym, że funkc­ja Podgląd umożli­wia podgląd tylko obec­nie edy­towanej strony. Nie jest możli­we korzys­tanie z menu strony. Aby zobaczyć, jak będzie wyglą­dała nasza strona w rzeczy­wis­toś­ci, należy użyć opcji Pub­likuj.

Edy­c­ja stre­fy

Do edy­cji stre­fy służy przy­cisk EDYTUJ, widoczny po najecha­niu na stronę. Stre­fa doty­czy edy­cji całej częś­ci strony, nieza­leżnie od mod­ułów na niej zamieszc­zonych. Moż­na to zobaczyć poniżej:

Jak widać, edy­c­ja nie doty­czy ani menu, ani zdję­cia, a jedynie tła widocznego za obo­ma mod­uła­mi. Całe to tło stanowi stre­fę.

Table of Contents