Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Praca z kubectl bezpośrednio z CLI systemu Windows

Kubernetes stanowi jedno z podstawowych narzędzi, które pozwalają na zarządzanie kontenerami i aplikacjami w klastrach. Uruchamiając Kubernetes w nazwa.pl zyskujesz możliwość korzystania z tego narzędzia bez konieczności jego wstępnej instalacji i konfiguracji oraz zarządzania infrastrukturą podstawową.

 

Operacje na klastrze Kubernetes możesz wykonywać za pomocą interfejsu dostępnego przy użyciu protokołu SSH. W systemie Windows możesz wykorzystać również aplikację kubectl uruchomioną lokalnie, skonfigurowaną do obsługi Twojego klastra Kubernetes.

 

W celu rozpoczęcia pracy z Kubernetes na komputerze z systemem Windows, wykonaj poniższe kroki:

 1. Uruchom system Windows. Wciśnij na klawiaturze klawisz z symbolem „Windows” oraz klawisz z literą R (Win+R).
 2. W oknie dialogowym „Uruchom” wpisz „cmd” i kliknij „OK”.
 3. Zostanie uruchomiony wiersz poleceń systemu Windows.
 4. Pobierz najnowszą wersję aplikacji kubectl.exe, wykonując polecenie:
 5. curl.exe -LO "https://dl.k8s.io/release/v1.29.2/bin/windows/amd64/kubectl.exe"

  Jeżeli chcesz sprawdzić, która wersja kubectl.exe jest aktualnie najnowsza, wejdź na stronę https://dl.k8s.io/release/stable.txt. W przypadku, gdy będzie to inna wersja niż podana w powyższym przykładzie 1.29.2, możesz ją pobrać korzystając z polecenia:

  curl.exe -LO "https://dl.k8s.io/release/v[numer wersji]/bin/windows/amd64/kubectl.exe"

  gdzie zamiast [numer-wersji] wpiszesz inny numer wersji niż 1.29.2.

 6. Utwórz katalog .kube, w którym zostanie zapisana konfiguracja zdalnego połączenia z Twoim klastrem Kubernetes. W tym celu użyj komendy:
 7. mkdir .kube

 8. Pobierz konfigurację ze swojej usługi SaaS Kubernetes. Będziesz potrzebować do tego hasła root, które przesyłane jest w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację usługi. Jeżeli po aktywacji usługi hasło root zostało zmienione, należy użyć nowego hasła przy logowaniu w ramach komendy SSH. W celu pobrania konfiguracji usługi SaaS Kubernetes i zapisania jej lokalnie na komputerze z systemem Windows, wykonaj polecenie:
 9. ssh root@kubernetes.nazwa.pl ”kubernetes config” > .kube/config

  Zamiast „kubernetes.nazwa.pl” wpisz ID swojej usługi SaaS Kubernetes. Kiedy system poprosi o wprowadzenie hasła (password), podaj aktualne hasło użytkownika root dla swojej usługi.

 10. W katalogu .kube, który został wcześniej utworzony, powstanie plik config, który będzie zawierał dane konfiguracyjne, pozwalające na nawiązanie połączenia z Twoim klastrem Kubernetes. Od teraz możesz korzystać z narzędzia kubectl, wykonując standardowe polecenia Kubernetes odnoszące się do swojej usługi. Poniżej przykład wykonania polecenia listującego wszystkie Pody, aktualnie aktywne w klastrze:
 11. kubectl get pods -A

Table of Contents