Czy serwer posiada własny adres IP?

Logowanie do panelu Active.admin

Aby zal­o­gować się do pan­elu Active.admin, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Czy serwer posiada własny adres IP?

Każdy ser­w­er posi­a­da adres IP w wer­s­jach v4 i v6. Jest on przy­dzielany w momen­cie aktywacji usłu­gi. Adres IP to ciąg cyfr (v4) lub cyfr i liter (v6) iden­ty­fiku­ją­cy ser­w­er w nazwa.pl. Najczęś­ciej wys­tępu­je jako IPv4 i w tej wer­sji zapisy­wany jest w formie 4 oktetów odd­zielonych krop­ka­mi, składa­ją­cych się z wartoś­ci liczbowych od 0 do 255. Przykład­owy adres IPv4 to 85.128.128.104.

W wer­sji IPv6, adres jest reprezen­towany przez 8 grup zaw­ier­a­ją­cych po 4 zna­ki odd­zielone dwukrop­ka­mi, z możli­woś­cią pominię­cia zer. Każ­da gru­pa zaw­iera cyfry od 0 do 9 i litery od a do f, oznacza­jące licz­by od 10 do 15. Przykład­owy adres IPv6 to 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:5580:8063. Aby sprawdz­ić, jaki adres IP został przyp­isany do posi­adanego ser­w­era, należy zal­o­gować się do jego pan­elu Active.admin. Na głównej stron­ie, w sekcji Infor­ma­c­je ogólne, wid­nieją podane adresy IPv4IPv6.

Stan­dar­d­owo, w przy­pad­ku hostin­gu współdzielonego (ser­w­erów Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e- Sklep, Kreator WWW, Strona WWW, czy też paki­etu pocz­towego Cloud­Mail), jeden adres IP może być uży­wany przez wielu Klien­tów. Aby korzys­tać z adresu IP na wyłączność, należy zamówić usługę Dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie dla ser­w­era?

 

Table of Contents