Historia wykonanych kopii

Jak sprawdzić historię ostatnio wykonywanych kopii w usłudze Cloud Backup?

His­to­ria wykony­wanych w Cloud Back­up kopii zaw­iera datę rozpoczę­cia i zakończenia sporządzenia kopii oraz adres IP, z którego nastąpiło połącze­nie z pro­gramem. Dane te możesz sprawdz­ić na dwa sposo­by

 1. W aplikacji Cloud Back­up:
  • uru­chom aplikację Cloud Back­up, klika­jąc w jej ikonę zna­j­du­jącą się na pulpicie lub na pasku zadań sys­te­mu Win­dows;
  • w menu zna­j­du­ją­cym się po lewej stron­ie aplikacji, wybierz opcję STATYSTYKI;
  • dane doty­czące his­torii oper­acji zna­jdziesz się na dole strony, w sekcji His­to­ria wykony­wanych kopii.
 2. W Pan­elu Klien­ta nazwa.pl:
  • prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3)

   Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

  • prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi → Cloud Back­up (1)
  • kliknij odnośnik Szczegóły widoczny poniżej nazwy usłu­gi (2)
  • dane doty­czące his­torii oper­acji zna­jdziesz na dole strony, w sekcji HISTORIA WYKONYWANYCH KOPII
Table of Contents