Strona błędu 404 i zaślepka (blackdown)

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób edy­tować zawartość i ustaw­ienia strony błę­du 404 oraz do czego służy i jak włączyć zaślep­kę w Kreatorze WWW i WWW Pro. Dla Two­jej wygody, artykuł został podzielony na kil­ka częś­ci, dzię­ki czemu poszczególne zagad­nienia zostały wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy.

Zapoz­naj się z całą treś­cią artykułu, lub prze­jdź do intere­su­jącej Cię częś­ci:

Jak edytować zawartość i ustawienia strony błędu 404?

Błąd 404 pojaw­ia się przy pró­bie wyświ­etle­nia nieist­niejącej pod­strony — kliknię­ciu w nieak­tu­al­ny link lub wpisa­niu niepoprawnego adresu URL w przeglą­darce inter­ne­towej. Two­ja wit­ry­na musi posi­adać pod­stronę błę­du 404, której zawartoś­cią i ustaw­ieni­a­mi możesz zarządzać poprzez Kreator WWW.

Jak zmienić zawartość strony błę­du 404?

Zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Strona błę­du 404. Domyśl­nie pod­strona wyświ­et­la komu­nikat 404 Nie odnaleziono strony. Treść komu­nikatu możesz edy­tować tak, jak treść dowol­nej innej pod­strony. Możesz również dodać obraz, wideo lub przy­cisk (listę dostęp­nych mod­ułów wyświ­etlisz po kliknię­ciu dowol­nego ele­men­tu na pod­stron­ie).

Jak przy­wró­cić domyśl­ny wygląd strony błę­du 404?

Kliknij ikonę Drzewko stron i prze­jdź do zakład­ki Strona błę­du 404, a następ­nie kliknij przy­cisk RESETUJ. Aby potwierdz­ić kliknij TAK, aby odwołać kliknij ANULUJ.

Jakie są dodatkowe ustaw­ienia strony błę­du 404?

Zami­ast strony błę­du 404 użytkown­i­cy mogą zostać przekierowani na inną ist­niejącą pod­stronę. Aby ustaw­ić automaty­czne przekierowanie kliknij ikonę Drzewko stron i prze­jdź do zakład­ki Strona błę­du 404. Z listy rozwi­janej wybierz pod­stronę, na którą mają zostać przekierowani użytkown­i­cy i podaj liczbę sekund, jaka ma minąć zan­im nastąpi przekierowanie (możesz wybrać opóźnie­nie od 1 do 9 sekund). Po zmi­an­ie ustaw­ień kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ i opub­likuj wit­rynę.

Do czego służy i jak włączyć zaślepkę (blackdown)?

Strona zaślep­ki (black­down) zastępu­je Two­ją wit­rynę w cza­sie jej tworzenia lub prze­bu­dowy. Po włącze­niu zaślep­ki żad­na z pod­stron nie będzie dostęp­na, a użytkown­i­cy zobaczą wyłącznie treść zaślep­ki.

Jak włączyć zaślep­kę?

Kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu. Następ­nie prze­jdź do zakład­ki Black­down (zaślep­ka) i prze­suń w pra­wo lub kliknij suwak Zaślep­ka włąc­zona (suwak zmieni kolor).

Jak zmienić zawartość zaślep­ki?

Domyśl­nie pod­strona wyświ­et­la komu­nikat strona w budowie. Treść komu­nikatu możesz edy­tować tak, jak treść dowol­nej innej pod­strony. Możesz również dodać obraz, wideo lub przy­cisk (listę dostęp­nych mod­ułów wyświ­etlisz po kliknię­ciu dowol­nego ele­men­tu na pod­stron­ie).

Jak przy­wró­cić domyśl­ny wygląd zaślep­ki?

Kliknij ikonę Drzewko stron i prze­jdź do zakład­ki Black­down (zaślep­ka), a następ­nie kliknij przy­cisk RESETUJ. Aby potwierdz­ić kliknij TAK, aby odwołać kliknij ANULUJ.

Table of Contents