Czy można zamówić certyfikat SSL dla domen IDN (z polską literą)?

 

Zamówie­nie cer­ty­fikatu SSL dla dome­ny IDN (zaw­ier­a­jącej w adresie np. litery ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) moż­na zre­al­i­zować poprzez stronę https://www.nazwa.pl/certyfikaty-ssl/. Wpisu­jąc nazwę dome­ny, dla której ma zostać wys­taw­iony cer­ty­fikat, podaj tę nazwę w for­ma­cie ASCII. Aby uzyskać nazwę dome­ny w for­ma­cie ASCII, należy sko­rzys­tać z trans­la­to­ra nazw domen, który zna­j­du­je się pod adresem https://www.nazwa.pl/domeny/znaki-narodowe/.

Na powyższej stron­ie odszukaj sekcję TRANSLATOR DOMEN, wpisz swo­ją nazwę dome­ny z pol­ski­mi znaka­mi i kliknij przy­cisk TŁUMACZ. Jeśli, np. chcesz zamówić cer­ty­fikat SSL dla dome­ny żółw.pl, tłu­macze­niem na for­mat ASCII da wynik: xn—w‑uga1v8h.pl.

Po potwierdze­niu złoże­nia zamówienia na nowy cer­ty­fikat, wyślij na adres kontakt@nazwa.pl wiado­mość, z jed­nego z adresów e‑mail należą­cych do oso­by upoważnionej do takiego kon­tak­tu, prośbę o wys­taw­ie­nie cer­ty­fikatu SSL z nazwą dome­ny IDN. Po otrzy­ma­niu wiado­moś­ci zwrot­nej od nazwa.pl, opłać i skon­fig­u­ruj cer­ty­fikat SSL w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl (Sprawdź: Czym jest cer­ty­fikat SSL i jak go uru­chomić?).

WAŻNE! Pamię­taj o wymogu utworzenia adresu e‑mail do wery­fikacji cer­ty­fikatu SSL i poda­niu go w for­ma­cie ASCII.

Table of Contents