Na czym polega odnowienie certyfikatu SSL?

Odnowie­nie cer­ty­fikatu SSL to w rzeczy­wis­toś­ci wydanie nowego cer­ty­fikatu dla tej samej dome­ny na kole­jny okres. Jeśli posi­adasz cer­ty­fikat SSL zamówiony w nazwa.pl, poprzez e‑mail otrzy­masz powiadomie­nie o kończą­cym się ter­minie ważnoś­ci cer­ty­fikatu, przed jego wygaśnię­ciem. Aby cer­ty­fikat mógł zostać odnowiony, należy go opłacić i wykon­ać odpowied­nie czyn­noś­ci w Pan­elu Klien­ta.

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi -> Cer­ty­fikaty SSL. Następ­nie kliknij numer cer­ty­fikatu. Cer­ty­fikat do odnowienia oznac­zony będzie literą i.

Następ­nie wklej CSR lub kliknij przy­cisk Generuj CSR.

WAŻNE! Nowy CSR musi zaw­ier­ać dokład­nie te same dane, które zostały wpisane przy gen­erowa­niu CSR w poprzed­nim roku. Jeśli korzys­ta­jąc z gen­er­a­to­ra w nazwa.pl otrzy­mu­jesz błąd, upewnij się, że dane są dokład­nie takie same, jak te podane w roku poprzed­nim (każdy znak ma znacze­nie). Koniecznym może okazać się sko­rzys­tanie z zewnętrznego gen­er­a­to­ra, w którym będziesz miał możli­wość wpisa­nia iden­ty­cznych danych, a następ­nie wkle­je­nie CSR w Pan­elu Klien­ta. Generu­jąc CSR w zewnętrznym gen­er­a­torze pamię­taj o wyborze szyfrowa­nia EC.

UWAGA! Pamię­taj, aby po wygen­erowa­niu CSR zapisać w bez­piecznym miejs­cu nowy klucz pry­wat­ny, gdyż będzie on niezbęd­ny w przy­pad­ku ręcznej insta­lacji cer­ty­fikatu na ser­w­erze.

Po wkle­je­niu CSR kliknij przy­cisk ZAPISZ. W celu wys­taw­ienia cer­ty­fikatu SSL, możesz otrzy­mać wiado­mość z linkiem do potwierdzenia, wysłaną na adres e‑mail podany do wery­fikacji. Wys­taw­iony cer­ty­fikat, jeśli nie zostanie on zainstalowany/włączony automaty­cznie, należy ręcznie zainstalować/włączyć na ser­w­erze (Sprawdź: Czym jest cer­ty­fikat SSL i jak go uru­chomić?).

Table of Contents