Panel Zarządzania serwerem VPS

Do zarządza­nia ser­w­erem VPS służy pan­el Hori­zon, który dostęp­ny jest na stron­ie https://vps.nazwa.pl/. W celu zal­o­gowa­nia się do pan­elu Hori­zon:

 • wejdź na stronę https://vps.nazwa.pl/ (1);
 • wpisz dane logowa­nia (2), czyli Nazwę użytkown­i­ka, którą jest początek iden­ty­fika­to­ra posi­adanego ser­w­era, a także Hasło, przesłane wcześniej na kon­tak­towy adres e‑mail, w wiado­moś­ci potwierdza­jącej założe­nie ser­w­era, lub które zostało ustaw­ione w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl;
 • po uzu­pełnie­niu danych kliknij przy­cisk ZALOGUJ (3).

Iden­ty­fika­tor ser­w­era odczy­tać możesz w Pan­elu Klien­ta. Masz możli­wość tutaj zmienić również hasło do usłu­gi VPS (Sprawdź: Logowanie do ser­w­era VPS).

Okno pan­elu Hori­zon skła­da się z trzech częś­ci:

 1. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się menu Pro­jekt, umożli­wia­jące wyświ­etle­nie infor­ma­cji doty­czą­cych ser­w­era:
  • zakład­ka Przegląd – wyświ­et­la statysty­ki wyko­rzys­ta­nia usłu­gi;

  • zakład­ka Instanc­je – zaw­iera listę ist­nieją­cych instancji ser­w­era; widoczne są tutaj infor­ma­c­je o: nazwie instancji, adresie IP ser­w­era, stanie jego akty­wnoś­ci, stanie uży­cia sieci, cza­sie, od kiedy instanc­ja została utwor­zona, a także rozwi­jana lista czyn­noś­ci, jakie możesz dla niej wykon­ać;

  • zakład­ka Mon­i­tor – zaw­iera wykresy doty­czące uży­cia poszczegól­nych zasobów ser­w­era.

 2. W cen­tral­nej częś­ci zna­j­du­je się strona głów­na pan­elu, na której wyświ­et­lana jest zawartość poszczegól­nych zakładek menu.
 3. W prawym górnym rogu widoczny jest iden­ty­fika­tor ser­w­era oraz przy­cisk listy rozwi­janej, po kliknię­ciu w który widoczne są dodatkowe opc­je:
  • Ustaw­ienia – zaw­iera dodatkowe opc­je ustaw­ień użytkown­ików, oraz możli­wość zmi­any hasła do pan­elu Hori­zon; kliknij właś­ci­wą pozy­cję z menu po lewej stron­ie, aby prze­jść do wybranej zakład­ki;

  • Pomoc – zaw­iera przekierowanie do strony bazy wiedzy nazwa.pl, doty­czącej zagad­nień ser­w­erów VPS;

  • Wyloguj – umożli­wia wyl­o­gowanie z pan­elu Hori­zon.

Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Hori­zon, wyświ­et­lona zosta­je głów­na strona zaw­ier­a­ją­ca listę instancji. Po jej prawej stron­ie, zna­j­du­je się kolum­na Czyn­noś­ci (1), która zaw­iera akty­wny przy­cisk KONSOLA (2), oraz przy­cisk listy rozwi­janej (3), zaw­ier­a­jącej opc­je dodatkowych czyn­noś­ci, jakie moż­na dla ser­w­era wykon­ać.

Lista czyn­noś­ci zaw­iera opc­je:

 • przy­cisk KONSOLA – dzię­ki niemu możli­we jest prze­jś­cie do tek­stowej kon­soli obsłu­gi ser­w­era, wyko­rzys­tu­jącej połącze­nie SSH;
 • ZOBACZ LOGI – umożli­wia wyświ­etle­nie logów ser­w­era;
 • WSTRZYMAJ INSTANCJĘ – umożli­wia wstrzy­manie dzi­ała­nia instancji; aby przy­wró­cić jej dzi­ałanie, kliknij przy­cisk WZNÓW INSTANCJĘ, który widoczny będzie na liś­cie instancji, w kolum­nie Czyn­noś­ci;
 • UŚPIJ INSTANCJĘ – umożli­wia wprowadze­nie instancji w stan uśpi­enia; aby przy­wró­cić jej dzi­ałanie, kliknij przy­cisk WZNÓW INSTANCJĘ, który widoczny będzie na liś­cie instancji, w kolum­nie Czyn­noś­ci;
 • MIĘKKO URUCHOM PONOWNIE INSTANCJĘ – ponowne uru­chomie­nie instancji ser­w­era; wszys­tkie dane nieza­pisane w trwałej pamię­ci dyskowej zostaną ska­sowane, więc przed potwierdze­niem wyko­na­nia restar­tu należy je zapisać;
 • TWARDO URUCHOM PONOWNIE INSTANCJĘ – ponowne uru­chomie­nie instancji związane z odcię­ciem zasi­la­nia ser­w­era; wszys­tkie dane nieza­pisane w trwałej pamię­ci dyskowej zostaną ska­sowane, więc przed potwierdze­niem wyko­na­nia restar­tu należy je zapisać;
 • WYŁĄCZ INSTANCJĘ – całkowite wyłącze­nie instancji; aby przy­wró­cić jej dzi­ałanie, kliknij przy­cisk URUCHOM INSTANCJĘ, który widoczny będzie na liś­cie instancji, w kolum­nie Czyn­noś­ci;
 • PRZEBUDUJ INSTANCJĘ – użyj tej opcji, aby zmienić sys­tem oper­a­cyjny na ser­w­erze lub napraw­ić sys­tem po jego awarii (Sprawdź: Zmi­ana sys­te­mu oper­a­cyjnego na ser­w­erze VPS).
Table of Contents