Obciążenie baz danych

Statystyki serwera hostingowego w nazwa.pl

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da swój włas­ny pan­el Active.admin do zarządza­nia usługa­mi. W pan­elu zna­j­du­je się m.in. zakład­ka Statysty­ki, dzię­ki której możesz sprawdz­ić, np. stopień wyko­rzys­ta­nia powierzch­ni dyskowej, obciąże­nie ser­w­era i baz danych, czy skon­fig­urować raporty o kończącej się przestrzeni na kon­cie e‑mail lub też zwery­fikować, jakie błędy powodu­ją prob­le­my w dzi­ała­niu stron.

W celu wyświ­etle­nia intere­su­ją­cych Cię infor­ma­cji, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, najedź kur­sorem na zakład­kę Statysty­ki (1) i wybierz z menu odpowied­nią opcję.

Obciążenie baz danych

Z zakład­ki Statysty­ki wybierz opcję Obciąże­nie baz danych. Sprawdzisz tutaj wykaz baz danych, które gen­erowały najwięk­sze obciąże­nie w ciągu ostat­nich 24 godzin, a także sprawdzisz statysty­ki obciąże­nia poje­dynczej bazy w ciągu ostat­nich 30 dni.

Aby wyświ­etlić infor­ma­c­je dla konkret­nej bazy danych, wybierz z listy właś­ci­wą jej nazwę.

Dla poje­dynczej bazy danych, wyświ­et­lane są wykresy doty­czące infor­ma­cji:

  • Czas uży­cia pro­ce­so­ra;
  • Licz­ba połączeń do bazy danych;
  • Licz­ba zapy­tań do bazy danych;
  • Licz­ba wier­szy pobranych z bazy danych.

Wykresy te doty­czą okre­su ostat­nich 30 dni.

W przy­pad­ku wykresów doty­czą­cych para­metrów zmi­en­nych w zależnoś­ci od opcji posi­adanego ser­w­era, pojaw­ia się na nich czer­wona linia, oznacza­ją­ca lim­i­ty bez­pieczeńst­wa określone dla posi­adanej opcji. Zapoz­naj się z para­me­tra­mi bez­pieczeńst­wa usłu­gi hostin­gowych w nazwa.pl:

https://www.nazwa.pl/parametry-bezpieczenstwa/

Table of Contents