Kod autoryzujący w Panelu Klienta

Kod auto­ryzu­ją­cy jest zestawem znaków, którego wygen­erowanie potwierdza dostęp do konkret­nego Pan­elu Klien­ta. Podanie kodu w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl jest niezbędne, w przy­pad­ku chę­ci uzyska­nia poufnych infor­ma­cji doty­czą­cych posi­adanych usług.

W celu jego wygen­erowa­nia, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Two­je danekod auto­ryzu­ją­cy i postąp zgod­nie z wid­nieją­cy­mi tam instrukc­ja­mi.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kod auto­ryzu­ją­cy

 

Table of Contents