Wgrywanie plików przez sFTP na serwery CloudHosting e‑Sklep

 

Jak wgrać pliki na serwer korzystając z sFTP?

W celu wgra­nia plików na ser­w­er sko­rzys­taj z dowol­nego klien­ta FTP, np. Win­SCP, Total Com­man­der, FileZil­la.

Aby naw­iązać połącze­nie z ser­w­erem poprzez sFTP należy podać następu­jące dane:

  • host/serwer FTP: identyfikatorserwera.nazwa.pl;
  • login: iden­ty­fika­torser­w­era lub nazwa dodatkowego kon­ta FTP;
  • hasło: takie samo, jak do pan­elu Active.admin lub hasło dodatkowego kon­ta FTP;
  • port 22.
Wgrywanie plików na serwer na przykładzie FileZilla

  1. Połącz się z ser­w­erem, poda­jąc praw­idłowe dane i kliknij w przy­cisk Szy­bkie łącze­nie.
  2. Po połącze­niu do ser­w­era, po lewej stron­ie widocz­na będzie zawartość kom­put­era, nato­mi­ast po prawej zawartość ser­w­era. Odszukaj i kliknij w fold­er na kom­put­erze, gdzie zna­j­du­ją się pli­ki, które chcesz wgrać na ser­w­er (w tym przy­pad­ku fold­er ten to Pli­ki), ana­log­icznie otwórz kat­a­log na ser­w­erze, do którego mają zostać prze­nie­sione pli­ki (w tym przy­pad­ku jest to Nowy kat­a­log). Zawartość kat­a­logów wyświ­etli się w oknach poniżej. Następ­nie prze­ciąg­nij plik z dol­nego okna po lewej stron­ie do dol­nego okna po prawej stron­ie (w tym przy­pad­ku nastąpi wgranie pliku Plik tekstowy.txt do pustego kat­a­logu Nowy kat­a­log).
  3. Po zakończe­niu wgry­wa­nia plików, kliknij w ikonę zaz­nac­zoną na zrzu­cie ekranu, w celu odłączenia od ser­w­era.
Table of Contents