Co to są bazy danych?

Czym są bazy danych i kiedy je wykorzystujemy?

Baza danych to zor­ga­ni­zowany zbiór ustruk­tu­ry­zowanych infor­ma­cji, nazy­wanych dany­mi, który jest prze­chowywany w sys­temie kom­put­erowym. Baza danych ma zatem for­mę elek­tron­iczną. Z kolei struk­tu­ryza­c­ja danych pole­ga na ich odpowied­nim podzie­le­niu i pogrupowa­niu według określonych pól, reko­rdów czy też plików, co ułatwia ich późniejsze przetwarzanie.

Dostęp­ne są również nierela­cyjne bazy danych nie posi­ada­jące ustruk­tu­ry­zowanego pode­jś­cia do zarządza­nia dany­mi.

Bazy danych wyko­rzysty­wane są, np. w przy­pad­ku stron twor­zonych za pomocą aplikacji takich jak, m.in. Word­Press czy Pres­ta Shop. Strona łączy się z bazą, za pomocą odpowied­niego loginu i hasła, pozysku­jąc z niej niezbędne infor­ma­c­je. Dzię­ki temu, najważniejsze dane doty­czące strony są zabez­piec­zone.

Jakie rodzaje baz danych dostępne są w nazwa.pl?

Na ser­w­er­ach nazwa.pl dostęp­ne są trzy najbardziej pop­u­larne sys­te­my tworzenia baz danych.

 1. Mari­aDBkom­paty­bil­ny z MySQL, na ser­w­er­ach nazwa.pl dostęp­ny w nowej wer­sji 10.5.

  Jest najbardziej znanym sys­te­mem do zarządza­nia rela­cyjny­mi baza­mi danych. Jego użytkown­i­cy cenią go najbardziej za dużą elasty­czność, pręd­kość i pros­totę obsłu­gi. Połącze­nie możli­woś­ci języ­ka skryp­towego PHP i baz danych kom­paty­bil­nych z MySQL pozwala na tworze­nie zaawan­sowanych wit­ryn WWW czy sklepów inter­ne­towych. Na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing i Cloud­Host­ing Word­Press możesz utworzyć dowol­ną liczbę baz danych Mari­aDB ogranic­zoną jedynie dostęp­ną w ramach posi­adanego ser­w­era przestrzenią dyskową.

  Do zarządza­nia bazą danych Mari­aDB służy pro­gram php­MyAd­min., który odpowiedzial­ny był również za obsługę wcześniejszych baz danych MySQL Aby się zal­o­gować, wejdź na stronę https://mariadb.nazwa.pl/ (1), wpisz nazwę użytkown­i­ka przyp­isanego do danej bazy i pow­iązane z nim hasło (2), a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

 2. Post­greSQL – na ser­w­er­ach nazwa.pl dostęp­ny w nowej wer­sji 13.1.

  Jest drugim, po Mari­aDB, pop­u­larnym sys­te­mem bazo­danowym, który również może zostać wyko­rzys­tany do stworzenia zaawan­sowanej strony WWW. Jego najważniejszy­mi zale­ta­mi są wyso­ka sta­bil­ność i wyda­jność. Wzglę­dem Mari­aDB, sys­tem Post­greSQL jest bardziej rozbu­dowany i obsługu­je więcej dodatkowych funkcji języ­ka SQL. Udoskon­alone wspar­cie dla JSON ułatwi pisanie aplikacji. Na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing i Cloud­Host­ing Word­Press możesz utworzyć dowol­ną liczbę baz danych Post­greSQL ogranic­zoną jedynie dostęp­ną w ramach posi­adanego ser­w­era przestrzenią dyskową.

  Do zarządza­nia bazą danych Post­greSQL służy pro­gram phpP­gAd­min. Aby się zal­o­gować, wejdź na stronę https://pgsql.nazwa.pl/ (1), wpisz nazwę użytkown­i­ka przyp­isanego do danej bazy i pow­iązane z nim hasło (2), a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

 3. Mon­goDB — dostęp­ny w wer­sji 4.0.3.

  W odróżnie­niu od poprzed­nich sys­temów bazo­danowych, Mon­goDB jest nierela­cyjnym mag­a­zynem danych. Nie posi­a­da ustruk­tu­ry­zowanego pode­jś­cia do zarządza­nia dany­mi. Wspiera macierze jako wartoś­ci, a ich przeszuki­wanie jest bard­zo proste i szy­bkie, dzię­ki zapy­tan­iom opar­tym o JSON. Ta różni­ca powodu­je, że strony WWW, w których zas­tosowano Mon­goDB są wyda­jniejsze i szyb­sze w dzi­ała­niu.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Bazy danych Mon­goDB

Table of Contents