Opis podstawowych funkcji organizera (Kalendarz, Zadania)

Organizer internetowy

Aplikac­ja Cloud Mail posi­a­da zin­te­growaną funkcję orga­niz­era inter­ne­towego. Dzię­ki niemu szy­bko zaplanu­jesz swo­je zada­nia, stworzysz listę spraw do wyko­na­nia, a także nie zapom­nisz o umówionych spotka­ni­ach.

Orga­niz­er inter­ne­towy skła­da się z dwóch mod­ułów: Kalen­darzZada­nia. Poniższy artykuł poz­woli Ci poz­nać pod­sta­wowe infor­ma­c­je doty­czące zasad korzys­ta­nia z funkcji ofer­owanych przez orga­niz­er inter­ne­towy.

Moduł Kalendarz

1. Prze­jś­cie do mod­ułu i jego wygląd

W celu prze­jś­cia do widoku mod­ułu, kliknij opcję Kalen­darz, widoczną w prawym górnym rogu strony. Jest on wyświ­et­lany z domyśl­nym ukła­dem, możli­wym do skon­fig­urowa­nia w zakład­ce Ustaw­ienia -> Pref­er­enc­je -> Kalen­darz.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe ustaw­ienia Cloud Mail (Pref­er­enc­je)

Mod­uł skła­da się z kilku istot­nych ele­men­tów:

 • Pan­el – pokazu­je funkc­je dostęp­ne w mod­ule;
 • Pole Wyszukaj kalen­darze służy do wyszuka­nia intere­su­jącego nas kalen­darza;
 • Podgląd dat bieżącego miesią­ca;
 • Lista dodanych kalen­darzy, dzię­ki którym, możli­we jest usys­tem­aty­zowanie zaplanowanych spotkań zgod­nie z ich charak­terem.

Przykłady:

 • spotka­nia związane z wykony­waną pracą przyp­isy­wane będą do kalen­darza Służbowe i oznaczane kolorem czarnym;
 • spotka­nia oso­biste przy­porząd­kowane będą do kalen­darza Pry­watne i oznaczane na czer­wono;
 • zaplanowane dni wolne i urlopy zostaną przyp­isane do kalen­darza Urlop i oznac­zone kolorem zielonym.
 • Główne okno kalen­darza: w zależnoś­ci od kon­fig­u­racji widoku domyśl­nego, wyświ­et­lany będzie bieżą­cy: dzień, tydzień, miesiąc lub jedynie Agen­da, czyli lista zaplanowanych spotkań; jeśli te zostały przewidziane w zakre­sie dat wyświ­et­la­nia, zostaną pokazane zgod­nie z kon­fig­u­racją ich utworzenia.

2. Dodawanie spotkań

Aby dodać nowe spotkanie, kliknij przy­cisk DODAJ, widoczny w lewym górnym rogu Pan­elu. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz zaw­ier­a­ją­cy cztery zakład­ki, służące do kon­fig­u­racji nowego spotka­nia.

Pod­sumowanie: wpisz typ zaplanowanego spotka­nia, np. Spotkanie biz­ne­sowe, określ miejsce, w którym do niego dojdzie, dodaj krót­ki opis, a następ­nie skon­fig­u­ruj pozostałe para­me­try. Należy, m.in.: zdefin­iować datę i godz­inę początku oraz koń­ca spotka­nia, włączyć rodzaj i czas przy­pom­nienia, wybrać Kalen­darz, czyli rodzaj spotka­nia oraz zdefin­iować jego sta­tus.

Pow­tarzal­ność: określ, czy dodawane spotkanie będzie pow­tarzane cyk­licznie, pomiędzy określony­mi data­mi, czy też jest ono jed­no­ra­zowe.

Uczest­ni­cy: jeśli chcesz powiadomić pozostałych uczest­ników spotka­nia, zaprosić ich na nie lub też przy­pom­nieć, że zostało ono zaplanowane, wpisz konieczne adresy e‑mail oraz treść powiadomienia. Na podane skrzyn­ki przesłana zostanie wiado­mość infor­ma­cyj­na.

Załączni­ki: dodaj pli­ki pow­iązane z zaplanowanym wydarze­niem, np. logo firmy lub zdję­cie oso­by.

Po wprowadze­niu wszys­t­kich infor­ma­cji do for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Zapisz, aby nowe spotkanie zostało dodane.

3. Edy­towanie spotkań

W celu edy­cji danego spotka­nia lub też jego usunię­cia, kliknij w nie w głównym oknie kalen­darza. Wyświ­et­lone zostaną szczegóły spotka­nia, a także przy­cis­ki Opc­je, Edy­tuj, UsuńZamknij.

Opc­je: zaw­iera dodatkowe możli­woś­ci:

 • Pobierz: możesz zapisać szczegóły spotka­nia jako plik kalen­darza .ics;
 • Wyślij: masz możli­wość wysłać szczegóły spotka­nia jako plik .ics w załączniku wiado­moś­ci e‑mail;
 • Kopi­uj: przekieru­je Cię do for­mu­la­rza spotka­nia i poz­woli na sko­pi­owanie jego szczegółów.

Edy­tuj: kliknij, aby dokon­ać zmi­an związanych z zaplanowanym spotkaniem. Po ich wpisa­niu naciśnij przy­cisk Zapisz, aby zostały one zachowane.

Usuń: kliknij, aby usunąć spotkanie.

Zamknij: poz­woli na zamknię­cie okna szczegółów spotka­nia.

4. Dodawanie, edy­towanie i usuwanie kalen­darzy

Aby dodać nowy kalen­darza, kliknij przy­cisk + DODAJ, widoczny w lewej dol­nej częś­ci strony, poniżej listy dodanych kalen­darzy. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym wpisać należy nazwę kalen­darza, wybrać kolor, w jakim wyświ­et­lane będą spotka­nia z nim pow­iązane oraz zaz­naczyć opcję pokazy­wa­nia powiadomień. Po wprowadze­niu odpowied­nich wartoś­ci, kliknij przy­cisk Zapisz.

Aby edy­tować właś­ci­woś­ci kalen­darza lub go usunąć, wybierz nazwę właś­ci­wego ter­mi­narza, widoczną na liś­cie, a następ­nie kliknij poniżej przy­cisk OPCJE (1). Kole­jno, z menu, które się pojawi, wybierz czyn­ność, jaka ma zostać wyko­nana: Edy­tuj właś­ci­woś­ci kalen­darza lub Usuń kalen­darz. W ten sposób możesz również dodać nowy ter­mi­narz, wybier­a­jąc Dodaj kalen­darz.

Możesz również wyłączyć pokazy­wanie w głównym widoku kalen­darza zdarzeń, pow­iązanych z dowol­nym ist­nieją­cym kalen­darzem. W tym celu, kliknij w przełącznik, widoczny przy nazwie danego plan­era.

5. Eksport i import kalen­darza

Możesz zapisać swój kalen­darz, eksportu­jąc go do pliku iCal­en­dar w for­ma­cie .ics. W tym celu, w głównym Pan­elu mod­ułu naciśnij przy­cisk Eksport. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz z wyborem kalen­darza, przedzi­ałem cza­su, a także eksportem załączników. Po wybra­niu danych, kliknij przy­cisk Eksport i wybierz miejsce na dysku, w którym plik zostanie zapisany.

Aby impor­tować do pro­gra­mu zapisany wcześniej kalen­darz, kliknij przy­cisk Impor­tuj w głównym Pan­elu mod­ułu. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, gdzie należy wybrać z dysku właś­ci­wy plik, a także ustaw­ić, do którego z obec­nych w pro­gramie kalen­darzy zostaną wgrane dane doty­czące spotkań oraz jaki okres mają obe­j­mować. Po doko­na­niu ustaw­ień, naciśnij przy­cisk Impor­tuj.

6. Drukowanie kalen­darza

W dowol­nej chwili możesz wydrukować swój kalen­darz. W tym celu, kliknij przy­cisk Drukuj, widoczny w głównym Pan­elu mod­ułu, a następ­nie wybierz widok kalen­darza, jaki ma zostać wydrukowany, oraz włącz lub wyłącz widoczność opisów spotkań. Potwierdź oper­ację naciska­jąc przy­cisk Drukuj.

Moduł Zadania

1. Prze­jś­cie do mod­ułu i jego wygląd

W celu prze­jś­cia do widoku mod­ułu, kliknij opcję Zada­nia, widoczną w prawym górnym rogu strony.

Mod­uł skła­da się z kilku istot­nych ele­men­tów:

 • Pan­el: pokazu­je funkc­je dostęp­ne w mod­ule;
 • Zada­nia: pozwala wyświ­etlić zarówno zaplanowane, jak i ukońc­zone zada­nia;
 • Lista zadań: upraw­nia do stworzenia listy zadań, edy­towa­nia jej lub usunię­cia;
 • Główne okno zadań: zaw­iera wykaz zadań przyp­isanych do danej listy, a także umożli­wia ich wyszuki­wanie;
 • Podgląd szczegółów zada­nia: wyświ­et­la szczegóły danego zada­nia.

2. Dodawanie zadań

Aby dodać nowe zadanie, kliknij przy­cisk Dodaj, widoczny w lewym górnym rogu Pan­elu. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz zaw­ier­a­ją­cy 2 zakład­ki:

 • Pod­sumowanie: wpisz nazwę zada­nia i jego krót­ki opis, zdefini­uj datę rozpoczę­cia i zakończenia, sposób i czas przy­pom­nienia; ustaw ręcznie stopień real­iza­cji celu, a także przyp­isz je do właś­ci­wej listy;
 • Pow­tarzal­ność: zdefini­uj, czy zadanie ma być jed­no­ra­zowe, czy też cyk­licznie pow­tarzane.

Po wprowadze­niu wszys­t­kich danych kliknij przy­cisk Zapisz, aby zadanie zostało utwor­zone.

3. Edy­towanie i usuwanie zadań

Aby edy­tować szczegóły zada­nia, kliknij na jego nazwę widoczną w Głównym oknie zadań, a następ­nie poniżej, na Podglądzie szczegółów, wybierz przy­cisk Edy­tuj (1). Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz zaz­nac­zonego zada­nia. Zmień wyma­gane dane, a następ­nie kliknij Zapisz, aby zmi­any zostały zaak­cep­towane.

Do każdego celu możesz dodać również podzadanie. Aby to zro­bić, kliknij przy­cisk Dodaj podzadanie (2), widoczny na Podglądzie szczegółów. Wypełnij for­mu­la­rz i kliknij Zapisz.

Aby usunąć zadanie, zaz­nacz je na Liś­cie zadań, kliknij przy­cisk Usuń, widoczny w głównym Pan­elu mod­ułu, a następ­nie potwierdź oper­ację, naciska­jąc Usuń na wyświ­et­lonym komu­nika­cie.

4. Dodawanie, edy­towanie i usuwanie list zadań

W celu doda­nia nowej listy zadań, kliknij przy­cisk + Dodaj, widoczny na dole Listy zadań. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wpisać nazwę nowej listy, a także zaz­naczyć opcję pokazy­wa­nia powiadomień. Po jej wypełnie­niu, naciśnij Zapisz, aby nowy wykaz został dodany.

Aby edy­tować lub usunąć listę zadań, zaz­nacz właś­ci­wą listę oraz kliknij przy­cisk OPCJE (1), widoczny na dole Listy zadań. Następ­nie wybierz jed­ną z dwóch dostęp­nych czyn­noś­ci: Edy­tuj lub Usuń.

5. Eksport i import listy zadań

Lista zadań może zostać zapisana jako plik .ics w for­ma­cie iCal­en­dar. W tym celu kliknij przy­cisk Eksportuj, widoczny w głównym Pan­elu mod­ułu. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wybrać listę zadań do zapisa­nia, po czym zde­cy­dować, czy razem z listą mają zostać zapisane również załączni­ki. Po wypełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Eksportuj i wybierz miejsce na dysku, gdzie plik zostanie zapisany.

Aby impor­tować zapisaną wcześniej listę zadań, kliknij przy­cisk Impor­tuj, widoczny w głównym Pan­elu mod­ułu. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, gdzie należy wybrać plik .ics (z dysku) z zapisaną wcześniej listą oraz zde­cy­dować, do której z obec­nych list ma zostać wgrany impor­towany plik. Po wybra­niu danych, kliknij przy­cisk Impor­tuj.

6. Drukowanie zada­nia

W dowol­nej chwili możesz wydrukować szczegóły danego zada­nia. W tym celu, zaz­nacz właś­ci­we zadanie na Liś­cie zadań, a następ­nie kliknij przy­cisk Drukuj, widoczny w głównym Pan­elu mod­ułu. Po wybra­niu właś­ci­wej drukar­ki, możesz wydrukować szczegóły.

Table of Contents