Zmiana hasła do skrzynki e‑mail za pomocą Cloud Mail

Będąc zal­o­gowanym do swo­jej skrzyn­ki e‑mail, także poprzez aplikację Cloud Mail, możesz zmienić swo­je hasło logowa­nia (hasło kon­ta e‑mail).

W tym celu, kliknij w opcję Ustaw­ienia, widoczną w prawym górnym rogu strony, a następ­nie wybierz zakład­kę Hasło.

W for­mu­la­rzu, który się wyświ­etli, wpisz obec­ne hasło do swo­jej skrzyn­ki (z uży­ciem którego nastąpiło logowanie), a następ­nie dwukrot­nie podaj nowe hasło.

UWAGA! Konieczne jest ustal­e­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej ośmiu znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz duże litery, przy­na­jm­niej jeden znak spec­jal­ny i jed­na cyfra. Zale­ca się, aby hasło nie zaw­ier­ało w sobie pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Zapisz w celu wyko­na­nia zmi­any.

Po zmi­an­ie hasła i wyl­o­gowa­niu z kon­ta pamię­taj, aby przy kole­jnym logowa­niu użyć nowo ustaw­ionego hasła.

Hasło do wybranego kon­ta pocz­towego moż­na zmienić również w pan­elu Active.admin, właś­ci­wym dla ser­w­era, na którym nasze kon­to e‑mail zostało utwor­zone.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić hasło do skrzyn­ki e‑mail?

Table of Contents