Co to jest certyfikat Wildcard?

Cer­ty­fikaty SSL typu Wild­card, oznaczane są sym­bol­em * przed nazwą dome­ny i oprócz zapewnienia szyfrowa­nia dla dome­ny głównej, chronią również wszys­tkie sub­dome­ny pier­wszego rzę­du. Zgod­nie z powyższą infor­ma­cją, np. posi­ada­jąc cer­ty­fikat typu Wild­card dla *.wybranadomena.com.pl, cer­ty­fikat będzie chronił domenę główną wybranadomena.com.pl i również sub­dome­ny jak:

www.wybranadomena.com.pl, sklep.wybranadomena.com.pl, blog.wybranadomena.com.pl, forum.wybranadomena.com.pl, itd.

UWAGA! Cer­ty­fikat typu Wild­card dla dome­ny nie będzie chronił sub­domen drugiego rzę­du. Przykład­owo, jeśli posi­adasz sklep inter­ne­towy pod domeną sklep.wybranadomena.com.pl cer­ty­fikat SSL dla *.wybranadomena.com.pl będzie zabez­pieczał sub­domenę sklep.wybranadomena.com.pl, nie będzie jed­nak zabez­pieczał sub­dome­ny www.sklep.wybranadomena.com.pl.

W zaist­ni­ałej sytu­acji, kiedy zależy Ci by zarówno sub­dom­e­na bez www jak i z www była zabez­piec­zona cer­ty­fikatem, należy zamówić osob­ny cer­ty­fikat SSL dla dome­ny sklep.wybranadomena.com.pl.

Table of Contents