Konfiguracja eM Client

Pro­gram eM Client jest bezpłat­nym klien­tem pocz­ty e‑mail, charak­teryzu­ją­cym się bard­zo prze­jrzystym inter­fe­jsem. eM Client ofer­u­je takie funkc­je dodatkowe jak: książ­ka adresowa, kalen­darz, notes, chat oraz inte­grac­ja ze Skype’em. Pro­gram pozwala użytkown­ikowi na pracę offline, bez dostępu do Inter­ne­tu. eM Client moż­na pobrać bezpłat­nie ze strony pro­du­cen­ta https://www.emclient.com/download. Jest on dostęp­ny dla sys­temów Win­dows i MacOS.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail.

 1. Po włącze­niu pro­gra­mu eM Client pojawi się okno z for­mu­la­rzem kon­fig­u­racji.
 2. W kole­jnym kroku należy uzu­pełnić krót­ki for­mu­la­rz. Adres e‑mail: tutaj wpisz założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl

  Po wprowadze­niu adresu e‑mail, kliknij przy­cisk Start
 3. W polu Hasło wpisz hasło do adresu e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin. Po wpisa­niu hasła, kliknij przy­cisk Dalej.
 4. Pojawi się for­mu­la­rz ustaw­ień, który należy uzu­pełnić dany­mi skrzyn­ki e‑mail.
  • Imię: wpisz nazwę, jaka ma się pojaw­iać w polu nadaw­cy, w wysyłanych wiado­moś­ci­ach e‑mail.
  • Nazwa kon­ta: dowol­na nazwa skrzyn­ki, np. „Jan Kowal­s­ki” lub „Fir­ma Sp. z o.o.”.
  • Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, aby zakończyć kon­fig­u­rację pro­gra­mu Pocz­ta, kliknij przy­cisk Dalej, a następ­nie Zakończ. Pro­gram Pocz­ta wykona prób­ne połącze­nie ze skrzynką e‑mail i zapisze wprowad­zone ustaw­ienia.

Zmiana ustawień skrzynki

W dowol­nym momen­cie możesz dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki e‑mail skon­fig­urowanej w pro­gramie eM Client.

 1. Kliknij przy­cisk Menu, który zna­j­du­je się w lewym, górnym rogu okna pro­gra­mu, a następ­nie wybierz opcję Narzędzia > Kon­ta.
 2. Pojawi się okno z listą skrzynek. Wybierz z niej adres swo­jej skrzyn­ki, np. biuro@nazwadomeny.pl. W polach E‑mail i Login podany jest pełny adres e‑mail skrzyn­ki. W polu Hasło moż­na wpisać nowe hasło do skrzyn­ki, po zmi­an­ie w Active.admin.

  Ustaw­ienia ser­w­era przy­chodzącego, dostęp­ne są w zakład­ce IMAP.
 3. W zakład­ce IMAP moż­na zwery­fikować ustaw­ienia ser­w­era przy­chodzącego.
  • W polu Host zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka, np. server123456.nazwa.pl.
  • W przy­pad­ku pro­tokołu IMAP, Port powinien być ustaw­iony na 993.
  • W polu Zasady bez­pieczeńst­wa powin­na być wybrana opc­ja Uży­waj pro­tokołu SSL/TLS na spec­jal­nym por­cie.
  • Uwierzytel­ni­an­ie powin­no być ustaw­ione na Uży­waj poświad­czeń tożsamoś­ci.


  Aby prze­jść do ustaw­ień pocz­ty wychodzącej wybierz kartę SMTP.

 4. W zakład­ce SMTP moż­na zwery­fikować ustaw­ienia ser­w­era wychodzącego.
  • W polu Host zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka, np. server123456.nazwa.pl.
  • W przy­pad­ku pro­tokołu SMTP, Port powinien być ustaw­iony na 465.
  • W polu Zasady bez­pieczeńst­wa powin­na być wybrana opc­ja Uży­waj pro­tokołu SSL/TLS na spec­jal­nym por­cie.
  • Uwierzytel­ni­an­ie powin­no być ustaw­ione na Uży­waj poświad­czeń tożsamoś­ci.

Poz­naj również inne para­me­try kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych:

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

Table of Contents