Dodawanie instalacji WordPress

Domyślna instalacja i dane logowania

Po uru­chomie­niu zamówionego ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press, twor­zona jest na nim automaty­cznie domyśl­na insta­lac­ja aplikacji, o nazwie pier­wszain­sta­lac­ja. Na kon­tak­towe adresy e‑mail podane w Pan­elu Klien­ta wysłana zostanie wiado­mość powiadami­a­ją­ca o uak­ty­wnie­niu usłu­gi, a także zaw­ier­a­ją­ca dane pier­wszej zain­stalowanej aplikacji:

 • adres aplikacji, np. https://server12345.nazwa.pl/wordpress/wpn_pierwszainstalacja;
 • adres pan­elu zarządza­nia aplikacją, np. https://server12345.nazwa.pl/wordpress/wpn_pierwszainstalacja/wp-admin;
 • login admin­is­tra­to­ra (nazwa użytkown­i­ka) – adres e‑mail oso­by kon­tak­towej podany w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl
 • hasło admin­is­tra­to­ra: *** – losowo wygen­erowane hasło; zaloguj się do pan­elu zarządza­nia aplikacją Word­Press i zmień je na własne.

Zmi­anę loginu admin­is­tra­to­ra pier­wszej zain­stalowanej aplikacji możesz wykon­ać w bazie danych dla niej utwor­zonej. Kon­tak­towy adres e‑mail dla insta­lacji możesz zmienić w kokpicie zarządza­nia aplikacją.

Lista zainstalowanych aplikacji WordPress

W pan­elu Active.admin ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press zna­j­du­je się lista zain­stalowanych aplikacji Word­Press. Aby do niej prze­jść, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, wybierz menu Word­Press i kliknij opcję Wykaz insta­lacji (1).

Wyświ­et­lona zostanie lista wszys­t­kich aktu­al­nie zain­stalowanych aplikacji Word­Press. Sprawdz­ić tutaj możesz:

 • nazwę insta­lacji;
 • ścieżkę kieru­jącą do kat­a­logu na ser­w­erze, w którym zna­j­du­ją się pli­ki insta­lacji; jest to jed­nocześnie odnośnik kieru­ją­cy na stronę związaną z insta­lacją;
 • bezpośred­ni odnośnik do kokpitu zarządza­nia aplikacją.

Jeśli chcesz zablokować, odblokować lub usunąć daną insta­lację, zaz­nacz check­box przy jej nazwie (1), kliknij powyżej właś­ci­wy odnośnik blokuj, odblokuj lub usuń (2) i potwierdź wyko­nanie oper­acji przy­ciskiem Ok. Po prawej stron­ie, na górze, zna­j­du­je się wyszuki­war­ka ist­nieją­cych insta­lacji aplikacji (3) oraz odnośnik dodaj nową insta­lację (4).

Jak dodać instalację WordPress?

Przed dodaniem kole­jnej insta­lacji aplikacji, jeśli ma ona być wyświ­et­lana pod adresem Two­jej dome­ny, upewnij się, że dom­e­na została praw­idłowo przekierowana w Pan­elu Klien­ta na usługę Cloud­Host­ing Word­Press, a także, czy została praw­idłowo dodana do pan­elu Active.admin usłu­gi (Sprawdź: Jak dodać obsługę nowej dome­ny w na ser­w­erze?).

Aby dodać kole­jną insta­lację aplikacji Word­Press, zaloguj się do pan­elu Active.admin posi­adanej usłu­gi Cloud­Host­ing Word­Press, a następ­nie:

 • wybierz menu Word­Press i kliknij opcję Nowa insta­lac­ja (1) lub
 • kliknij odnośnik dodaj (2), widoczny na głównej stron­ie pan­elu lub
 • z poziomu Wykazu insta­lacji kliknij odnośnik dodaj nową insta­lację (1)

W każdym przy­pad­ku, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia insta­lacji.

 • Paki­et insta­lacji (1) – każdy paki­et posi­a­da pre­defin­iowany zestaw wty­czek dobrany pod wzglę­dem przez­naczenia twor­zonej w ten sposób strony, wybierz więc, czy będzie to Strona WWW, Blog, Sklep czy Gale­ria.
 • Nazwa Word­Press (2) – podaj nazwę, jaką, na ser­w­erze, będzie nosił kat­a­log z plika­mi strony. Nazwa ta będzie widocz­na na wykazie insta­lacji, a także będzie opisem bazy danych.
 • Adres e‑mail (3) – wpisz adres, który będzie służył jako login do zarządza­nia insta­lacją, a także, przesłana na niego zostanie wiado­mość pod­sumowu­ją­ca insta­lację. Upewnij się, że wpisany przez Ciebie adres e‑mail jest praw­idłowy i dzi­ała­ją­cy, gdyż otrzy­masz na niego dane do logowa­nia.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij poniżej przy­cisk Zapisz, aby rozpocząć insta­lację aplikacji. Poniżej for­mu­la­rza, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat Trwa insta­lac­ja Word­Press. Zaczekaj, aż zostanie ona ukońc­zona, co potwierdzi kole­jny komu­nikat. Kliknij przy­cisk Wykaz insta­lacji (1).

Na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zostanie wiado­mość pod­sumowu­ją­ca wyko­naną insta­lację, a także zaw­ier­a­ją­ca domyśl­ny adres strony, domyśl­ny adres pan­elu zarządza­nia aplikacją oraz login i hasło admin­is­tra­to­ra. Na wykazie insta­lacji, kliknij w odnośnik (1) widoczny w kolum­nie Pan­el zarządza­nia Word­Press, w wier­szu doty­czą­cym nowej insta­lacji.

Przy pier­wszym logowa­niu do nowej insta­lacji, możesz kliknąć również w odnośnik widoczny w otrzy­manej wiado­moś­ci e‑mail, w wier­szu Pan­el zarządza­nia aplikacją. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz logowa­nia do aplikacji. Jako nazwę użytkown­i­ka, wpisz ustalony w trak­cie insta­lacji Adres e‑mail, a w polu Hasło, wpisz to widoczne w otrzy­manej wiado­moś­ci. Po wpisa­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj się.

Po zal­o­gowa­niu do kokpitu aplikacji Word­Press, prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ieniaOgólne (1). W obu polach doty­czą­cych adresu URL, tzn. Adres Word­Pres­sa (URL)Adres wit­ryny (URL) ska­suj widoczne tam obec­nie adresy i wpisz zami­ast nich, tylko adres Two­jej dome­ny, pod którą strona ma być wyświ­et­lana (2).

Jeśli posi­a­da ona zain­stalowany na ser­w­erze i włąc­zony cer­ty­fikat SSL, wpisz w jej adresie pre­fiks https://. W przy­pad­ku braku cer­ty­fikatu, wpisz http://.

WAŻNE! Nie wpisuj, po adresie dome­ny, dodatkowego przekierowa­nia na kat­a­log czy nazwy insta­lacji. Oba pola muszą zaw­ier­ać dokład­nie taki sam wpisany adres.

Po wpisa­niu adresów, kliknij na samym dole przy­cisk Zapisz zmi­any. Nastąpi wyl­o­gowanie z kokpitu aplikacji Word­Press, a strona zostanie wyświ­et­lona w niepraw­idłowy sposób.

Prze­jdź do pan­elu Active.admin ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press, wybierz zakład­kę Dome­ny i kliknij opcję Wykaz domen (1).

Odna­jdź na liś­cie domenę, której adres został wpisany w adresach URL, w kokpicie aplikacji Word­Press i kliknij w jej nazwę.

Na stron­ie edy­cji dome­ny, w sekcji Ustaw­ienia WWW, zaz­nacz opcję Przekierowanie na aplikację Word­Press i z listy rozwi­janej, przy opcji Kat­a­log, wybierz nazwę właś­ci­wej insta­lacji aplikacji Word­Press.

Po zapisa­niu zmi­any, nowo zain­stalowana aplikac­ja Word­Press widocz­na będzie pod adresem dome­ny, a logowanie do jej kokpitu możli­we będzie pod adresem domeny/wp-admin, przykład­owo: adresem logowa­nia będzie nazwadomeny.pl/wp-admin.

Table of Contents