Konfiguracja Memcached w popularnych systemach CMS

Memcached na serwerach hostingowych w nazwa.pl

Cache Mem­cached to sys­tem buforowa­nia pamię­ci, służą­cy do zwięk­szenia szy­bkoś­ci dzi­ała­nia dynam­icznych aplikacji inter­ne­towych. Potrafi prze­chowywać wyni­ki zapy­tań baz danych, wywołań API, a także ren­derowa­nia strony.

Za każdym razem, kiedy od strony użytkown­i­ka płynie zapy­tanie do wit­ryny, aplikac­ja sprawdza w Mem­cached, czy żądane dane zna­j­du­ją się w jego pamię­ci. Jeśli tak, wysyłane są one z niej do przeglą­dar­ki użytkown­i­ka. Jeśli nie, trafi­a­ją do użytkown­i­ka z bazy danych i równocześnie pobier­ane są do pamię­ci Mem­cached, aby czekać tam na kole­jne zapy­tanie.

Dodatkowo, Mem­cached aktu­al­izu­je prze­chowywane w pamię­ci podręcznej dane za każdym razem, gdy zosta­ją one zmienione w bazie danych. Sys­tem czyś­ci również cache po cza­sie, określonym w kluczu wygaśnię­cia. Mech­a­nizm ten jest domyśl­nie dostęp­ny i włąc­zony na ser­w­er­ach hostin­gowych nazwa.pl.

Jeśli posi­adana przez Ciebie na ser­w­erze aplikac­ja obsługu­je Mem­cached, w jej ustaw­ieni­ach należy wpisać poniższe dane:

 • Adres IP: 127.0.0.1
 • Port: 11211
 • Waga: 1

Sprawdź, jak sko­rzys­tać z Mem­cached w najpop­u­larniejszych sys­temach CMS:

Jak skorzystać z Cache Memcached w aplikacji WordPress?

Buforowanie Mem­cached jest domyśl­nie włąc­zone w pan­elu Active.admin ser­w­erów, nato­mi­ast do jego dzi­ała­nia wyma­gane jest zain­stalowanie odpowied­niej wty­cz­ki obsługu­jącej taki rodzaj buforowa­nia. Po zain­stalowa­niu i uak­ty­wnie­niu wty­cz­ki, wpisz w jej ustaw­ieni­ach przed­staw­ione powyżej dane.

Przykład­ową wty­czką, która pozwala na przyspiesze­nie dzi­ała­nia skryp­tu Word­Press poprzez uży­cie buforowa­nia Mem­cached jest W3 Total Cache. Aby móc sko­rzys­tać z wty­cz­ki W3TC, konieczne jest jej zain­stalowane przy uży­ciu insta­la­to­ra wty­czek, dostęp­nego w menu Word­Press. W Pan­elu Admin­is­tra­to­ra aplikacji wybierz z menu po lewej stron­ie opcję Wty­cz­ki → Dodaj wty­cz­ki. W kole­jnym kroku wyszukaj wty­czkę W3 Total Cache i uru­chom jej automaty­czną insta­lację. Po zakończe­niu pro­ce­su automaty­cznej insta­lacji akty­wuj ją, klika­jąc na przy­cisk Akty­wuj. Po jej zain­stalowa­niu prze­jdź do edy­cji ustaw­ień wty­cz­ki i w kilku sekc­jach włącz właś­ci­we opc­je (Sprawdź: Jak sko­rzys­tać z cache Mem­cached w aplikacji Word­Press?).

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydaw­cą opisanego na tej stron­ie rozsz­erzenia do aplikacji Word­Press. W związku z powyższym, jego insta­lację przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność. Zale­camy, aby przed rozpoczę­ciem insta­lacji wykon­ać pełną kopię zapa­sową plików i baz danych ze swo­jego ser­w­era oraz sprawdz­ić, czy instalowana wer­s­ja rozsz­erzenia jest kom­paty­bil­na z wer­sją aplikacji Word­Press, jaką posi­adasz.

Jak skorzystać z Cache Memcached w aplikacji PrestaShop?

Funkc­ja Mem­cached jest domyśl­nie włąc­zona w pan­elu Active.admin ser­w­erów. Jest również domyśl­nie włąc­zona i skon­fig­urowana w pan­elu zarządza­nia aplikacją PrestaShop. W przy­pad­ku chę­ci jej przy­wróce­nia po wcześniejszym usunię­ciu lub wyłącze­niu, zaloguj się do pan­elu zarządza­nia aplikacją, prze­jdź do zakład­ki Zaawan­sowaneWyda­jność, a następ­nie odna­jdź sekcję Cache.

Włącz opcję Użyj pamię­ci podręcznej (1), zaz­nacz opcję Mem­cached poprzez PHP:Memcached (2), kliknij przy­cisk Dodaj ser­w­er (3) i wpisz w ustaw­ieni­ach przed­staw­ione powyżej dane (4). Potwierdź zmi­anę naciska­jąc przy­cisk Zapisz (5).

Jak skorzystać z Cache Memcached w aplikacji Joomla?

Upewnij się, że funkc­ja Mem­cached nie została wyłąc­zona w pan­elu Active.admin ser­w­era, a następ­nie zaloguj się do aplikacji Joom­la i wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:

 • prze­jdź do menu Sys­tem (1) i wybierz opcję Kon­fig­u­rac­ja glob­al­na (2), lub kliknij opcję Kon­fig­u­rac­ja (3) widoczną po lewej, na głównej stron­ie aplikacji;
 • w Kon­fig­u­racji glob­al­nej wybierz kartę Sys­tem (1);
 • odna­jdź sekcję Pamięć podręcz­na (1) i skon­fig­u­ruj ustaw­ienia Mem­cached zgod­nie z tymi widoczny­mi poniżej (2);
 • prze­jdź do menu Rozsz­erzenia (1) i wybierz opcję Dodat­ki (2);
 • wyszukaj dodatek wpisu­jąc w wyszuki­warce hasło Pamięć podręcz­na (1), a następ­nie kliknij widoczną ikonę Włącz dodatek (2);
 • poprawne włącze­nie dodatku zostanie potwierd­zone stosownym komu­nikatem (1), a także ikoną stanu (2);
 • kliknij w nazwę dodatku Sys­tem — Pamięć podręcz­na strony (3);
 • w oknie ustaw­ień dodatku zmień opcję Pamięć przeglą­dar­ki na Tak (1) i kliknij powyżej przy­cisk Zapisz i zamknij (2), aby zachować ustaw­ienia.
Table of Contents