Jak utworzyć subdomenę na serwerze CloudHosting?

Sub­dom­e­na jest adresem inter­ne­towym utwor­zonym w ramach określonej dome­ny. Jej nazwa defin­iowana jest poprzez dodanie nowego członu do nazwy tej dome­ny i odd­zie­le­nie go od dome­ny przy pomo­cy krop­ki. Jeżeli domeną jest “jakas-moja-domena.pl” to sub­domeną będzie np. “nowa.jakas-moja-domena.pl” czy “stara.jakas-moja-domena.pl”.

Sub­domenę moż­na utworzyć poprzez pan­el zarządza­nia ser­w­erem Active.admin.

Upewnij się, że dom­e­na, dla której chcesz dodać sub­domenę, została w całoś­ci przekierowana na właś­ci­wy ser­w­er, lub sama sub­dom­e­na została praw­idłowo na niego skierowana.

Jak dodać subdomenę dla dowolnej domeny?

W celu doda­nia sub­dome­ny, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Dome­nyDodaj domenę (1). Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia dome­ny, który podzielony jest na kil­ka sekcji. W każdej z nich należy dokon­ać odpowied­nich ustaw­ień.

 1. W polu Dom­e­na (2) wpisz adres sub­dome­ny, którą chcesz dodać. Pamię­taj, aby wpisać pełny adres, wraz z jej domeną główną.
 2. Sekc­ja Ustaw­ienia ogólne zaw­iera dodatkowe opc­je:
  • Dom­e­na głów­na – wybierz z listy rozwi­janej (3), czy Two­ja sub­dom­e­na ma być domeną główną dla ser­w­era (opc­ja o nazwie „brak (jako dom­e­na głów­na)”), czy też ma być domeną dodatkową dla iden­ty­fika­to­ra ser­w­era lub innej dome­ny głównej zna­j­du­jącej się już na ser­w­erze. Ustaw­ie­nie sub­dome­ny jako głównej umożli­wi wybranie jej z listy w trak­cie tworzenia kont e‑mail, dzię­ki czemu będzie posi­adała nieza­leżne od pozostałych domen lub sub­domen kon­ta.
  • Wyłącz obsługę pocz­ty – opc­ja, którą zaz­naczyć moż­na wyłącznie dla dome­ny dodatkowej, sko­rzys­taj z niej, jeśli obsłu­ga strony ma pozostać na kon­fig­urowanym ser­w­erze, a obsłu­ga pocz­ty prowad­zona będzie na innym.
  • Wyłącz obsługę WWW – opc­ja, którą zaz­naczyć moż­na wyłącznie dla dome­ny dodatkowej, sko­rzys­taj z niej, jeśli obsłu­ga pocz­ty pozostać ma na kon­fig­urowanym ser­w­erze, a obsłu­ga strony prowad­zona będzie na innym.
 3. Wybierz właś­ci­wy Inter­preter (4), w zależnoś­ci od tego, czy docelowa strona będzie funkcjonowała w tech­nolo­gi PHP czy Node.js (Sprawdź: Tech­nolo­gia Node.js).
 4. Sekc­ja Ustaw­ienia WWW zaw­iera opc­je przekierowa­nia na właś­ci­wy kat­a­log lub usługę dodatkową:
  • Przekierowanie WWW na kat­a­log na ser­w­erze (5) – wybierz (6) właś­ci­wy fold­er z plika­mi strony (Sprawdź: Jak umieś­cić kil­ka stron na jed­nym ser­w­erze?).
  • Przekierowanie na usługę Strona WWW – opc­ja akty­w­na w przy­pad­ku Klien­tów, którzy posi­adali akty­wną dla ser­w­era usługę Strony WWW;
  • Dla usłu­gi Cloud­Host­ing Word­Press, widocz­na będzie opc­ja Przekierowanie na aplikację Word­Press.
  • Dla usłu­gi Cloud­Host­ing e‑Sklep, widocz­na będzie opc­ja Przekierowanie na e‑Sklep.
  • Dla usłu­gi Kreato­ra WWW lub ser­w­era Cloud­Host­ing posi­ada­jącego uru­chomioną usługę Kreato­ra WWW, widocz­na będzie opc­ja Przekierowanie na Kreator WWW.
 5. Kliknij przy­cisk Zapisz (7), w celu zatwierdzenia doda­nia sub­dome­ny.
Jak dodać subdomenę dla domeny serwera?

Jeśli nie posi­adasz jeszcze dome­ny lub chcesz przetestować wyświ­et­lanie strony przed skierowaniem na nią właś­ci­wego adresu, możesz utworzyć sub­domenę dla dome­ny tech­nicznej ser­w­era. Sub­domenę taką doda­je się w dokład­nie taki sam sposób, jak sub­domenę dla posi­adanej dome­ny.

W pan­elu Active.admin ser­w­era prze­jdź do zakład­ki Dome­nyDodaj domenę (1). W wyświ­et­lonym for­mu­la­rzu dodawa­nia dome­ny dokon­aj odpowied­nich ustaw­ień.

 1. W polu Dom­e­na (2) wpisz adresy sub­dome­ny wraz z pełnym iden­ty­fika­torem ser­w­era, np. subdomena.server12345.nazwa.pl.
 2. Przy opcji Dom­e­na głów­na wybierz (3), czy sub­dom­e­na ma funkcjonować jak dom­e­na głów­na, czy też będzie domeną dodatkową do iden­ty­fika­to­ra ser­w­era.
 3. Wybierz właś­ci­wy dla strony Inter­preter (4).
 4. Wskaż praw­idłowy kat­a­log (5) z plika­mi strony lub wybierz opcję przekierowa­nia na właś­ci­wą usługę.
 5. Kliknij przy­cisk Zapisz (6), aby ukończyć dodawanie sub­dome­ny.
Table of Contents