Logowanie do serwera VPS

Mówiąc o logowa­niu do VPS‑a, należy rozróżnić dwie odręb­ne usłu­gi, z których użytkown­ik może sko­rzys­tać. Są nimi Pan­el Hori­zon oraz logowanie na ser­w­er przez SSH. W przy­pad­ku logowa­nia przez SSH, pod­sta­wowym loginem jest nazwa użytkown­i­ka root.

W przy­pad­ku Pan­elu Hori­zon, loginem do ser­w­era VPS jest iden­ty­fika­tor tego ser­w­era, który moż­na sprawdz­ić w Pan­elu Klien­ta lub w wiado­moś­ci e‑mail, potwierdza­jącej uru­chomie­nie ser­w­era VPS. W oby­d­wu przy­pad­kach, pier­wsze hasło przesyłane jest w wiado­moś­ci e‑mail, potwierdza­jącej uru­chomie­nie VPS‑a. Hasło do Pan­elu Hori­zon zmienić moż­na w Pan­elu Klien­ta, nato­mi­ast hasło do kon­ta root, przez SSH.

Logowanie do ser­w­era możli­we jest na dwa sposo­by.

 1. Pan­el Hori­zon:
  • wejdź na stronę https://vps.nazwa.pl/ (1)

  • wpisz dane logowa­nia (2), czyli Nazwę użytkown­i­ka, którą jest początek iden­ty­fika­to­ra posi­adanego ser­w­era, a także Hasło, przesłane wcześniej na kon­tak­towy adres e‑mail, w wiado­moś­ci potwierdza­jącej założe­nie ser­w­era;

  • po uzu­pełnie­niu danych kliknij przy­cisk ZALOGUJ (3);

  • iden­ty­fika­tor ser­w­era (2) możesz sprawdz­ić w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Moje usłu­giSer­w­ery VPS (1); widocz­na jest tu również opc­ja posi­adanego ser­w­era, jego data ważnoś­ci oraz przy­cisk Zarządzaj (3), pozwala­ją­cy na prze­jś­cie do strony logowa­nia pan­elu Hori­zon;

  • jeśli nie posi­adasz hasła do ser­w­era lub zostało ono zagu­bione, w każdej chwili ist­nieje możli­wość jego zmi­any lub ustaw­ienia nowego w Pan­elu Klien­ta;

  • prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3);

  • po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym; ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ; dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj;
  • po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Two­je danezmi­ana haseł i wybierz zakład­kę Ser­w­er VPS zamówiony po 14.09.2017 r., lub Ser­w­er VPS zamówiony przed 14.09.2017 r., jeśli posi­adasz usługę kupi­oną wcześniej;

  • w celu auto­ryza­cji zmi­any, wpisz Hasło do Pan­elu Klien­ta nazwa.pl, a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło do usłu­gi ser­w­era VPS;

  • kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ, aby wykon­ać zmi­anę;

  • po ustal­e­niu iden­ty­fika­to­ra ser­w­era i ustaw­ie­niu hasła, powróć na stronę https://vps.nazwa.pl/, wpisz pozyskane dane i zaloguj się.

 2. Szyfrowany pro­tokół SSH

  W tym wypad­ku, połącze­nie zre­al­i­zować moż­na poprzez zewnętrzny pro­gram SSH, np. PuT­TY, lub poprzez kon­solę dostęp­ną z poziomu Pan­elu Hori­zon.

  • Uru­chom pro­gram PuT­TY i wypełnij for­mu­la­rz kon­fig­u­racji;

  • w polu Host Name (or IP adress) wpisz iden­ty­fika­tor ser­w­era, podaj port szyfrowany 22, wybierz typ połączenia SSH, a w polu Saved Ses­sions wpisz nazwę połączenia i kliknij przy­cisk Save, aby kon­fig­u­rac­ja została zapisana; kliknij przy­cisk Open, aby się połączyć;

  • przy kole­jnych uru­chomieni­ach pro­gra­mu PuT­TY, zaz­nacz na liś­cie nazwę wcześniej zapisanej sesji i kliknij przy­cisk Open;

  • przy pier­wszym połącze­niu do ser­w­era, wyświ­et­lony zostanie dodatkowy komu­nikat doty­czą­cy doda­nia klucza połączenia do pamię­ci pro­gra­mu Put­ty; upewnij się, że połącze­nie naw­iązy­wane jest do właś­ci­wego ser­w­era i zatwierdź komu­nikat;

  • wyświ­et­lona zostanie kon­so­la; w wier­szu login as wpisz nazwę użytkown­i­ka (najczęś­ciej będzie to root), a następ­nie, w kole­jnym wier­szu, wpisz hasło użytkown­i­ka (kon­ta root); każdą komendę zatwierdzaj naciska­jąc Enter; wpisy­wane zna­ki hasła nie będą widoczne;

  • aby zal­o­gować się do ser­w­era poprzez kon­solę dostęp­ną w pan­elu Hori­zon, wejdź na stronę https://vps.nazwa.pl/ i zaloguj się do ser­w­era;

  • prze­jdź do listy Instancji ser­w­era i kliknij przy­cisk KONSOLA (1), widoczny w kolum­nie Czyn­noś­ci, przy właś­ci­wej nazwie instancji;

  • wpisz login użytkown­i­ka (root) oraz jego hasło; kole­jne komendy zatwierdzaj, naciska­jąc klaw­isz Enter; wpisy­wane zna­ki hasła nie są widoczne.

WAŻNE! Jeśli nie posi­adasz pier­wot­nego hasła do kon­ta root, możesz ustaw­ić nowe hasło poprzez SSH (Sprawdź: Zmi­ana hasła do kon­ta root).

Table of Contents