Zarządzanie hasłem szyfrowania danych

Jak ustawić nowe hasło do szyfrowania danych?

Hasło szyfrowa­nia danych twor­zone jest przy pier­wszym uru­chomie­niu aplikacji Cloud Back­up. W przy­pad­ku, gdy zostanie zagu­bione, zapom­ni­ane lub też w przy­pad­ku pode­jrzeń, że mogło zostać ujawnione osobom niepowołanym, aplikac­ja daje możli­wość doko­na­nia jego zmi­any.

Zmi­ana hasła nie wpły­wa na wer­sje plików zna­j­du­jące się na ser­w­erze, które do tej pory były chro­nione poprzed­nim hasłem. Po ustaw­ie­niu nowego hasła, dane z ser­w­era są automaty­cznie kopi­owane na Twój kom­put­er, odszyfrowywane za pomocą starego kodu, i kole­jno szyfrowane już z wyko­rzys­taniem nowego hasła. Po tej pro­ce­durze dane są ponown­ie wysyłane na ser­w­ery nazwa.pl.

Aby wykon­ać zmi­anę hasła szyfrowa­nia, uru­chom aplikację Cloud Back­up, klika­jąc w jej ikonę zna­j­du­jącą się na pulpicie lub na pasku zadań sys­te­mu Win­dows. W menu zna­j­du­ją­cym się po lewej stron­ie aplikacji, wybierz opcję HASŁO SZYFROWANIA.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy dwukrot­nie wpisać nowe hasło. Poniżej zna­j­du­je się również opc­ja Generuj hasło, służą­ca do automaty­cznego wygen­erowa­nia losowego zabez­pieczenia, a także Ukryj hasło/Pokaż hasło, by móc ukryć lub odkryć zna­ki hasła, w trak­cie jego wpisy­wa­nia.

Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które będzie charak­tery­zowało się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 12 znaków (im dłuższe, tym lep­iej), wśród których powin­ny znaleźć się małe i wielkie litery oraz cyfry. Nie może zaw­ier­ać pol­s­kich liter ani znaków spec­jal­nych. Aby utworzyć silne hasło, należy unikać wpisy­wa­nia pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych. Po wpisa­niu i powtórze­niu hasła, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

Aby zachować najwyższy poziom bez­pieczeńst­wa zabez­pieczanych w chmurze danych, zmi­anę hasła należy potwierdz­ić dodatkowo kodem jed­no­ra­zowym, możli­wym do uzyska­nia w Pan­elu Klien­ta. Po wpisa­niu kodu, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kod jed­no­ra­zowy

Wyświ­et­lona zostanie infor­ma­c­ja odnośnie zmi­any hasła, a w tle wykony­wana będzie oper­ac­ja ponownego zabez­pieczenia zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze kopii. Po jej zakończe­niu, zostanie wyświ­et­lone okno z Wykazem kopii.

WAŻNE! Ze wzglę­du na konieczność poda­nia kodu jed­no­ra­zowego, nie ma możli­woś­ci zmi­any hasła szyfrowa­nia, w przy­pad­ku korzys­ta­nia z testowej wer­sji pro­gra­mu (Tri­al).

Table of Contents