Czym jest Kreator mini, midi, maxi i jak się do niego zalogować?

 

Kreator mini, midi, maxi pozwala na zaprezen­towanie w Internecie infor­ma­cji o fir­mie, swo­jej dzi­ałal­noś­ci lub na inny dowol­ny tem­at poprzez stworze­nie w szy­b­ki i prosty sposób włas­nej strony inter­ne­towej. Edy­c­ja odby­wa się na podglądzie wit­ryny, pan­el tworzenia strony jest intu­icyjny i pozwala na dodawanie zawartoś­ci tek­stowych, zdjęć, filmów czy for­mu­la­rzy za pomocą pop­u­larnej metody prze­ciąg­nij i upuść. Kreator to narzędzie dostęp­ne z poziomu przeglą­dar­ki inter­ne­towej, nie wyma­ga­jące insta­lacji dodatkowego opro­gramowa­nia na kom­put­erze.

Na Kreator skła­da się przede wszys­tkim Aplikac­ja Kreato­ra – narzędzie pozwala­jące samodziel­nie i w prosty sposób stworzyć włas­ną stronę. Kreator Stron to również rozwiązanie zapew­ni­a­jące niezbędne funkc­je hostin­gowe, takie jak tworze­nie kont e‑mail czy dodawanie domen.

Strony WWW wyko­nane w Kreatorze Stron w nazwa.pl nie są sprzedawane na włas­ność i nie ma możli­woś­ci ich migracji na inny ser­w­er. Z pro­jek­tu stwor­zonego w aplikacji Kreato­ra moż­na korzys­tać posi­ada­jąc akty­wną usługę Kreato­ra mini, midi lub maxi.

Jak zalogować się do Kreatora mini, midi lub maxi?

Do obsłu­gi Kreato­ra Stron otrzy­mu­jesz pan­el do edy­cji dostęp­ny pod adresem https://kreator.nazwa.pl. W celu zal­o­gowa­nia się do pan­elu Kreato­ra podaj nazwę użytkown­i­ka (np. dla usłu­gi Kreato­ra twojanazwa.nazwa.pl nazwą użytkown­i­ka będzie two­janazwa) oraz hasło do usłu­gi i kliknij ZALOGUJ.

Jak ustalić nowe hasło do Kreatora mini, midi lub maxi?

Jeśli nie pamię­tasz hasła do usłu­gi masz możli­wość ustal­e­nia nowego hasła z Poziomu Pan­elu Klien­ta.

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Two­je dane (1)Zmi­ana haseł (2), odszukaj sekcję Kreator WWW (3) i w odpowied­nich polach wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta oraz dwukrot­nie nowe hasło do aplikacji Kreator WWW. Potwierdź zmi­any klika­jąc przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

Table of Contents