Sprawdzanie poziomu wykorzystania usługi

Jak sprawdzić wykorzystanie powierzchni w usłudze Cloud Backup?

Usłu­ga Cloud Back­up posi­a­da lim­it powierzch­ni wynoszą­cy 1 TB. W dowol­nej chwili możesz sprawdz­ić, w jakim stop­niu dostęp­ne miejsce zostało już przez Ciebie wyko­rzys­tane. Infor­ma­c­je takie uzyskać moż­na na dwa sposo­by.

 1. W aplikacji Cloud Back­up:
  • uru­chom aplikację Cloud Back­up, klika­jąc w jej ikonę zna­j­du­jącą się na pulpicie lub na pasku zadań sys­te­mu Win­dows;
  • w menu, zna­j­du­ją­cym się po lewej stron­ie aplikacji, wybierz opcję STATYSTYKI;
  • zna­jdziesz tutaj pro­cen­towy wykaz Wyko­rzys­ta­nia dysku, a także wykresy obrazu­jące Zaję­tość dysku z ostat­nich 30 dni oraz 12 miesię­cy.

 2. W Pan­elu Klien­ta nazwa.pl:
  • prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3);

   Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

  • prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi → Cloud Back­up (1);
  • kliknij odnośnik Szczegóły, widoczny poniżej nazwy usłu­gi (2);
  • zna­jdziesz tutaj wykresy obrazu­jące Zaję­tość dysku z ostat­nich 30 dni oraz 12 miesię­cy.
Table of Contents