Jak wgrać pliki na serwer?

Jak wgrać dane na serwer korzystając z FTP?

W celu umieszczenia plików na ser­w­erze, należy sko­rzys­tać z połączenia FTP/SFTP. Połącze­nie takie możli­we jest przy pomo­cy klien­tów FTP, takich jak np. Win­SCP, Total Com­man­der, FileZil­la, Cute FTP.

Aby naw­iązać połącze­nie z ser­w­erem poprzez FTP należy podać następu­jące dane:

  • host/serwer FTP: identyfikatorserwera.nazwa.pl;
  • login: iden­ty­fika­torser­w­era lub nazwa dodatkowego kon­ta FTP;
  • hasło: takie samo jak do pan­elu zarządza­nia ser­w­erem Active.admin lub hasło dodatkowego kon­ta FTP;
  • port: 21 (dla połączenia nieszyfrowanego FTP) lub 22 (dla połączenia szyfrowanego SFTP);

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kon­ta FTP

Wgrywanie danych na przykładzie programu WinSCP

Win­SCP jest jed­nym z najpop­u­larniejszych pro­gramów FTP, który umożli­wia również szyfrowane połącze­nie SFTP. Po jego pobra­niu, zain­stalowa­niu i doda­niu w nim kon­ta FTP, moż­na przys­tąpić do wgry­wa­nia plików (Sprawdź: Win­SCP – kon­fig­u­rac­ja pro­gra­mu do połaczeń sFTP).

Okno pro­gra­mu Win­SCP podzielone jest na dwie częś­ci. W jed­nej z nich, umieszc­zonej najczęś­ciej po lewej stron­ie, zna­j­du­je się widok fold­erów i plików z lokalnego dysku twardego. W drugiej częś­ci aplikacji, po prawej jej stron­ie, widocz­na jest lista plików i fold­erów zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze.

Aby wgrać pli­ki lub fold­ery na ser­w­er, wystar­czy wybrać kat­a­log na ser­w­erze, w którym mają się one znaleźć, lub też utworzyć włas­ny, naciska­jąc przy­cisk Nowy (1) powyżej listy plików, a następ­nie metodą „prze­ciąg­nij – upuść” prze­nieść pli­ki lub fold­ery z lewej strony na prawą.

Innym sposobem wgra­nia plików, jest zaz­nacze­nie plików lub kat­a­logów z dysku, które mają zostać wgrane na ser­w­er, a następ­nie naciśnię­cie na klaw­iaturze klaw­isza F5. Podob­nie jak w przy­pad­ku metody „prze­ciąg­nij – upuść”, zostanie w ten sposób wywołane okno potwierdzenia trans­feru plików na ser­w­er. Po naciśnię­ciu przy­cisku OK (1), dane zostaną one wgrane.

WAŻNE! Struk­tu­ra kat­a­logów na ser­w­erze (poza spec­jal­nym kat­a­lo­giem „/cgi-bin/” służą­cym do umieszcza­nia skryp­tów CGI) jest dowol­na. Należy jed­nak pamię­tać, że ser­w­ery hostin­gowe w nazwa.pl są oparte o sys­tem Lin­ux, a więc w nazwach kat­a­logów nie należy uży­wać spacji (w razie koniecznoś­ci należy użyć łączników _ lub -) ani pol­s­kich znaków. Ta sama zasa­da doty­czy nazw plików.

Po zakońc­zonym trans­ferze plików, należy zamknąć połącze­nie FTP z ser­w­erem. Moż­na to wykon­ać na kil­ka sposobów, np.:

  • poprzez wybranie opcji Ses­ja (1), widocznej w górnym menu pro­gra­mu, i wybranie Zamknij sesję (2) lub Rozłącz sesję (3);
  • poprzez kliknię­cie prawym przy­ciskiem mysz­ki na nazwę sesji (1) i wybranie Zamknij sesję (2) lub Rozłącz sesję (3);
  • poprzez naciśnię­cie klaw­isza F10 na klaw­iaturze kom­put­era i potwierdze­nie zamknię­cia sesji przy­ciskiem Tak.

Wszelkie zmi­any doko­nane w plikach na ser­w­erze widoczne będą od razu, po ich praw­idłowym przesła­niu.

Table of Contents