Co to jest cache Memcached?

Cache Mem­cached to sys­tem buforowa­nia pamię­ci służą­cy zwięk­sza­niu szy­bkoś­ci dzi­ała­nia dynam­icznych aplikacji inter­ne­towych. Potrafi on prze­chowywać wyni­ki zapy­tań baz danych, wywołań API, a także ren­derowa­nia strony. Za każdym razem, kiedy od użytkown­i­ka do wit­ryny płynie jakieś zapy­tanie, aplikac­ja sprawdza w Mem­cached, czy żądane dane zna­j­du­ją się w jego pamię­ci. Jeśli tak, wysyłane są z niej do przeglą­dar­ki użytkown­i­ka. Jeśli nie, wów­czas do użytkown­i­ka trafi­a­ją infor­ma­c­je pobrane już z bazy danych, które równocześnie zapisy­wane są do pamię­ci Mem­cached, aby czekać tam na kole­jne zapy­tanie.

Mem­cached aktu­al­izu­je prze­chowywane w pamię­ci podręcznej dane za każdym razem, gdy zosta­ją one zmienione w bazie danych. Sys­tem czyś­ci również cache po określonym w klucz wygaśnię­cia cza­sie. Mech­a­nizm ten jest domyśl­nie dostęp­ny i włąc­zony na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing Word­Press w nazwa.pl.

Do jej dzi­ała­nia w aplikacji Word­Press konieczne jest jed­nak zain­stalowanie i skon­fig­urowanie odpowied­niej wty­cz­ki. Bez wzglę­du, jaką z dostęp­nych wty­czek buforu­ją­cych wybierzesz, za każdym razem w jej ustaw­ieni­ach należy wpisać poniższe dane dostępu do ser­w­era Mem­cached:

  • Adres IP: 127.0.0.1
  • Port: 11211
  • Waga: 1

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak sko­rzys­tać z cache Mem­cached w aplikacji Word­Press?

 

Table of Contents